Skip to main content

Full text of "Kievlyanin 1917"

See other formatsт- 
.у 


с* 

ІТЬ 

(Іг 


■і 
№ Ш 

РЕДАКЦІЯ '„НІЕБЛіі-НШ. - 

Ф 17 Т-П» иля’тіті' 4 - (!Міеді:а*і г 1 ■- И* 1 * ■ 
ИТ 4 -ГЪ ДО Б-Т 11 ЧІА, Іій^муъ' Ті Б.ІТ .1 - я І" ‘ М 1 '* 
дела: УК тытіі г-ря-ч.’і- им и пади. ет . я 
в 4 вм*\*і 1 і«чг*т*.мта-*'иа :-го а іялізи» г 
Сіе* Нил -I. ге’іьТН». І'тѵі-тѵг р ; ■ : *р-іи ' ' 

іНіі ушііі, йіпркі (нвімпніі. ММЙ* й» 
А'ІМЯІ і» ДО^^К^ІДМГѴЛ-І і М*'Г* ч .:р **рп Ч' • ■>. 

Стітър, р слигіы* ріДдвл(і*Б плу< ч *" 1 11 ''і ' 1 ■ 

ТІЯІЦг, 0 О|ЧЯЛВГГа ти. Ті» 1 ГЯ !1 т ■■» .Ѵгіѵ к* 
[ІЦЦІІ] (і И; й’ІКІІІІ ІІП. ц)гО*іТЬ г ’) ЧІПІІ 

ші пфннмі-ц, І 1 |‘пніггг;і діЛ еі аі ■•'.* ■ ОГ»іГ| 

п , . 1 ) 1*1 ■•лч-сшмр.» л#д-с-лПі и..ра~ели 

Падгксні*і фЙ-чил-нЬ «фи и и іиТг ,1 ІИмі: і ' -* 
ГДІііа ѵшггарѣ рдніціЛ „Кігйіі.'Ціи 14 — ІЧ).'ИШ-В- 
чГтіл, .V" 5 ,т О д цтрч " Ч. I г Ррт** №> 
*).вй. із пралда. длвбЦ^л. *>- ДіТіпдалп оідію. -и 
кп гф|<ы щ щ дли -А? ь еітпъ* К. Я, -"Им.; 6* юл, * •'* 
рсі п л кі I іл*иі» с$нтч[.-іі: яро ..пжіі: ■ яа- 
пли! Тлід^ндлсті* К. Д. СМТИВ» Г^Хіяя'кЛ І*Д"Н 
,* №; Ѵ| 01 Щ. кяижд. иігиллі Е Я 

0 і 4 і!>{І 4 ВДЬ, ЕсіТ-ГрШІІ’Ь -Ѵ Л. 


Цѣня отяѣлыіаго № ІІЦ иен. 

ГТІ’га 

ѵШ. № 139 


Баем г тпле 


и 


ля 


плата, 


1 


Н* , ■ к ■ 1 я * * 1 , 

2 Й" , . ■ 4' 4! 4 Ян ді| 

3 Ні ,4 9 щ * ■ Л я я 

Уъшдексл лъ мѣглпъ я . . 

Ц* діфздытъ» лехся ві ісЬ с^кй |ф ІІіДІр иИ 
ет. і %ы* ь. і^кд а іц а Ег.в'іа.^ лі р- г*гя|, 

(»ів. ве|« іл гъ ид— — ^ 

Гп.і* 


г р, 

Б р. 
я7 Р, 
.Яр 


30 и 

ог> ■ • 

90 I 

. 25 в. 


311 


и. 


■йг. г^д. г уіы'*. Гз»0 г.,, В, нъи*- 
Дрт идреіІЛ *др вллКТК ЯрИіШК П» 
ИМІ.ТЁМІ а 4 рК>. 

Тік» и паяктодЬ с*ѴИ«4<й п «*т ет|*КТ 
щтмтп. тЪ «ТШйі па* м вѣсг»>: Ш*р«Д* темп 
ВО к., ионда тгкт 50 ь 

Тс^фні^ евдшѵНі ,іиіЛ 'іі* Кв <33. 

Ті»ф«нтяі(ді!і 4 ітіііаип-йтіі/,яііі «ілтеріл 

лирка - (Нкцчкіиітгиіііі гі. Я Ч*770ѣ 

Тсі*фОчътміиіѵі#іі И. И + К^®*рчевы К 3 Н *®9 


ЛИТЕРАТУРНАЯ И ИОЛИТІГІЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ 

СУБВОТА, ІО го ІЮНЯ 1017 ГОДА, 

ГС ДЪ ПЯТЬДЕСЯТЪ ГГЗТГХІІ- 


Ба^існальпоо иультуряо- о ея Г « 

полати чѳс кое гі «р№(«Мв 

хгі, I. ч№ дня. смСалиЕ 


Г Ж?Г Г- В. Афанасьева» 


Учпедательнов Собраніе 11 . ! - ;;й!. "іійп» я»»»*» 

' свніяп, 18 [*о«п, Іфі "іт- п -ісрміЬ иуо^. п. м* Йвгнеа<ж 1 й зт 

„Государство, его органы, форйіы я соеди ненія ^ 


роедтъ гр.ллгдцл ИИ'ВРМШ. В’Ь оаонр^ 


Въ 

тому 


Ь2 — 
I На уенлёкіё срЁддтвъ Союза 'іБаргІѳвспігаъ 
I ВобдипГо Округа. 

І Те 

3 лпл 

Г: т- 

і 14 

’• ПГТ1 
Канала ровъ Шо я снаго 


I 


Театръ ,.Сочовцо^ъ‘ ТІ. Пя Тияарй. Оіэ 


„Сильва 


і йІШб| 1 і іж ІК».ТЬ і ]і Р 

а ара. и 

і і тз_. дмэи'і 


а 

> 

I 


лталка с! про 
псііоііпѵъ 
іо 4 1 рдш- 

ИГЛ. ГЛЛ. СШП ЛіГфШ’Іі ру^^лг- ...... . 

9 


Иич. 


К. А. Млріжіфва. при ? •' '" т 'ч 
ЬТйрВПіГЬ, іа ІЮНИ, ПО 1 " г. ЙТА. Мі- 

Н. И. Тамара | 

ГП 0 І 1 Т. У 

гл э 1 '* ч. ВОЧ. Гінлвіу ИЬ СІ г.і^трА . Ь ]*ІІЙГ!,Г ^ 

нкдютсп 'Ъ Оіійзаря 


(Тптто- 

юатръ 


Новый Міръ, 

Кр ощати^.г, ,4 -- 1 . 

'і 1 -л.т ,•, Ді— 4..7 . 


Сегодня 

ТОтП К к 1 г,лЦ 

1 Т .Савн:!І г. 


БОЛЛ г: І ги І Н . 11 » ЗарГИАМ'МГО П[ 4 ИТІ 

т< І.С.ІЗП1И1Г0 Тѵ Трт ЪО Г маѣ ‘V Ц04ЯЯ" 

■учптт^іііъ в^ иіі ;а- 
ммдкбА іЬзгіика 
К налеты Кьяръ. 


I 


ътятю 


ш 


Остер в ’і 

„ л | ел рэишу ноигты пь 

ііогца пробушрется звѣрь, третій млъ 


фр'.'іітт. иъ стириніі оіЯГііЯнГд 8 опту- Вдаол^аяоіЕшІ) арѵдпнп стлс^ьвмъ §м 
аіп’ ! иа, йъ тгаделцѣ, что оѵу удастгп .чаиотсо «гіа ушаста р^йлйлт' ихъ Пег. сіе 
саде исправить то, что •■ ила ого іру- ^ ащііііІ^Йояімііъ—Гсщлфиьдъпо.%' 41 - 
&і я чл гспогч^іто, ны си,. і нлп зч ^ряетвйаи^ ироитсиШи ШмоІ^р** 

г.ъ ал л дающимъ слп^ііЮмъ я п^д- 


ЗАВТРА БЪГА. 


Начало 


Я ЧЗС8 П 85Я 


•ь~ [9^55- 


НмвЬ. 


І-УР іи 


Городской театръ. 

роаоОвов ав!Ю« мвкт.к^іе^кр ЩвНЩИНЭ И ВИН 9 . и™^“ К«»Ж 

^>ію, ЯдіЖГіВ». ТТ. Ійчимав.. ИуриппсгІП, СоргЬет, Сюит. И>чии п *% *> {; 

ПаідтгА те ілті'яо, я ™Гп і'лГ^пі! } киі; Клубъ холостяковъ, ііщ 

I г ] і л П ° В втоу ■ і * в кѣ,' т. :^'То іага», йсис-фвеъ Й. Л, С.тцва», въ 1 -й рая. вре. «м. О. , [ишммял 

„ ж 1 і п.... |1#г ,і Іі^дючкі, араюплстаиовкп ^рмнадтел іЪ 

Повѣсть О ГОСПОДИН р ЪОНЬКИНЬ. Щ ш^проэу Ёйя. соштеіш. ;<-Ыювр^Ѵстіь 

13 -го Іюня. Біиети И» псФ- сэсміаяіп ожидаются, 7ц '._„' Ч “~ 


О Пріойѣ на высшій женбшо курсы въ г. 

Пріемъ прощен .. лт. ;.і‘Ж і.'ѵрб» т. г. іОсяі лряспа лъя Л 1 іюал в> 18 г.ігугп. 
Прп хпІачЬ в!»Йяііі‘Тр«іТ» , мм е.тМ^кшіо доку 2 и и: сняіІЛвдівтііо (Ль смяеоиім г « 110 - 
еом> шіфкихі апаиитЕЯьстнечіз іхі, я*м пдам| 1 ЧЮР «5 птлъимя иранягл ш рента ѵъ гіійм^ 
Мі ми тіапп ш- і і » . ’г и гъ г ч ь уч5«шг^ здпвдя * П . иа А адт-мтл тъ іел щ : Ьтві кі«1 в Г«с о« щ 

Н; тгіѵ н г і;Ой гън" іг.іі»- дд?!?.іепГЬ О ЗЧ'інІк !-Г 2 ;• •! трѵ‘д-ТР |Г, і :| Я ііііік'КЛ С* к*, г МП** 
лотпой плдввлѵ», вмлііі^едкінии»чяідя кот^рЦгсодь. Ривврпр«;п г 1 *н т-тии 4 '.сйимъ 
игеоевл» МНѴЯЙІЛМЪ М, и. ц. СЧІП 4 ; Т н -:■ : м ШГП.уш, 

иагч-выя, 9 - ня и ѵ-яныя- опия щяа\.\к игігрріг'/і ■ ■ • •■ :'- ;гг*ъ ТПо:і еп'і №ІА&* * л* и*»» 
Івгеілора Віллптг.ъ Жег-іі'ь Ктрспиъ Ь ■ .п ■ іі л 3 ■■ К- - Ѵі -п, (.тоіупьмжаи »-*<■ 

Плата лі №хо 'іі;ій зп'рсъ уоталориДй и 160 рі*а*Я Мф год» па I К ѵс.;, О . .о- іѵшоа<> , йчо^ 

Юріисічкхйѵъ. Уі^с и»* И ^ссио-Ков не | чв-л, омъ ои^ігеіяхъ п ѵл ѴАтеннпгчЕекочъ отЛипі 
+Иляі»-Мііиы^мч«кич> От л)вія, .., па е.ттп сило’ т^ій'і іакь отііні плач» іікігюииа 
170 ртблоЛ въ г 4 дъ- шатй аяопті г Л пі. дса срока Щ гюлутоділму Иа-ОПМШ^ш № Ьц->- и 
0 -.,1 Ш ,| тс еііі пл-.ту п Л'р * Міут.ів при -в. -и м. -_о _д^ лілаія’о иѳ г-і-- 


скатрпластся. 


•К.іріО^'в— 


Дирн»'ті.,ръ куг' ооъ Г. Оуоловт». 


В(Шиавю. 


Театръ „СОЛОВЦОВЪ^ 

ыГкоицЕЙ^ Н. И. Тамара. 

Венеръ новыхъ и старыхъ цыганскихъ пѣсенъ, о'І%. ^ 

«■ Сильва, йе Змѣйка-' 


Я, х 

въ -1 . г.еч. і илтрц. П-і.^ поя • ть-иі у.ііг 
Качало в> 8 1 л ч. в- Іліяты въ мх сі б.-Ц 1 . 


|[л ОТИЖПТ 1 , Ю( 1 рі..’е ’■■ ■' ПОМОЧЬ М-Д!Ю.Ѵ 1 Т 

реііхр,^ шэокипіі. яуіі-ъ. с**. ^.Індад иі ^ і 
кі.иі, сгорѣви^аго ы Іуі 5 г. Іюкоште і ъ ьл- 
мвгь дамша иоппзвъ, ііііцв'лнікс’ігъ РйЛЯй" 


я й.г: !.і>. По вела ію ютятъ ри глу- 
ш.лі . пс пройцкатына ил она мт і ^ Что 
7іГ,.а дѣлалъ? 

,, К Ее нс сія Ліаоль" 


си идя 
;кФо- 


па и да (Ілагік'ловевія Ьо- 


тавіч, отдмя сюда 3 -елйял 1 » р Нападу пд|* 
х* Гіврадтаръ^ 

Совіти с. а р. дфпз/т&говъ счйиі&тіл 
■■ иыраэітв,іллі«гія^ ъъ вмодШ«пйаг*лвр 

Пра.итайыі, его н ійііо^ъ, даогалъ рода, Л'м;канл О^гшнп м^ссы бмъѵв- 
іітѵі ■ і' іі! ’-іѵі-: т-, ос но г- а с,>' іл сзшлі вго-лъ тру» л кбы і;о нім ьк- 

ніатаііі, маст^пАйги дос-т , Еиде& мецо- ^ цо ле снѣвгь о?ьрыю п&я^лать 
ссні®. ц судьба Роосіа Йудѳгь ре ссор іарт»; они іотягь *\ ,.ѵгя 4 №кзг« 
ш€яя> саи^атго мира^ ибо гипѣш^е скиго- 

І[-?родъ в^.тпчіомъ этого мгновенія ^пнтѣ п есть уаа пр^лиадь- 

пм секзаиадиъ* сі:-ивліртъ ѵл 4 «івѵі 
ЦІіа годъ масаой ідтааисти гь аіЕіад- 
яимі оіьперіади отавъ. Къ теку иа щ 
аіійяе догсшарай&ть до иовтэ, пусть 
дущія ПОЖМѣіІІЯ ЭНЭЙТЬ, кто Муѣні* 
Госсйо а ато прйТіііимои аііартій, 

Ёъ ъ-охъ смикЗі аастэяіаі* съѣздѣ 
тде^іо ваянеіъ евпе зіѵя тта стдашциЛез- 
йрасграстной исторіи:. 

ІТ^ротрадецт.. 


сим: магь всѣ пиллтижск.е іТ,Ліао и 

мелкіе гріоми а ъиііч^и. 

Пэшк с ча ш сводогь лет ,р[д. 


8 ашло аыѵп .ъ 


ІТетрогрэдскіэ от: 1,1 к ій*. 

Съѣздъ деголратіч, 

3 іщяд отірылхя всороссШсаіД съѣздъ 
стьѣгвь ь райочшъ и со ддіевидл депутат 
ТСБЪ. Еь и'рйіішаъ іьдЕ шулаго ааі№ 
г ^а-и о корпуса раэ:.:$ьгалкь ешою семи- 
сотъ ле.іегітовъ', ао масс* запоад.адшпьі', 
ихъ ажв даютъ сь «.|родтл съілдт правде» 
ві 'йрхтяешкг, всюду Косово г а»і| сем аг- 

00 


7 ,: 


Артиллѳрійсніл зашѣтнн. 


13- І*'І *- 


Кови! в па вгнъ разъ паоти;авп «!1 
раръ еапменъ боеъэй ноши Ряссія, 'Іероо- 
МОрсКІИ і>ДйГЬ, ЙУЁйІіІІ до послѣдіяіъ ІШ 

ЦН-. І-.І.. (, Ц* і ихнасге^зи', шшвш ОШЦ антик- оГрадцоіъ іѣрчости доігу, ьруто яямііадъ 

В 55 ес^ 5 ^іс 5 ^ІІо»кі!вд*СіІ Г) & Рдсіісн-іл | пвт. опасности: росоухтпть ира^плъиуго . № д Ц0 ^ агй р Ы _ ГорьБіЯ л«ЙШИо объ- сво* шлидаяіе. Еще тй»ь недавно егаде- 

^‘Цт.стнвъ, Стрс 6 ііданр№ ляіііпеіи '-ру )!Л | (крота съ рѳйодЕэ^и) іосу^рствепігую^д^еі.^ ^ор^гцвадедгахъ^ что ддгсут- 'лгаія появлялись въ раалшъ врусіьКхъ 

аоіь Кд н ачелъ, 3 д .Ч^ ... ? іі.у я у гівуеѵъ чщ на мйріігій лдообрага* Учре- ' ідолтрзізьъ, дер:й-а ' 4 ‘ряшія, лолуіиіл на 

Рллішп тппйылт/мз апідл ПйЯЧ’к^ щлшм ораактс.іьстпо оѳ разъ | дытмыгаго со^р іиів, съъадь свіііасъ юс- ' подвігъ рѣ«; они давѵи ручатыьогво п 
крично ірыуыьгі ^ •»*-■>. ‘ • па.т ■ » к.-, т ► віа оаьпуа* Думу н рао! подии Россіи, оаъ в и рази гадь ааеіровнііУ жъ фаяъ р ітс реѣ его чипы он. матч ел 

сип. тиф*, иір-іи.: йустяло с»о р пае-шоцъ, ^5 февра.ая — л I лойЛд^иосАо* деиыщйй*. до адмирал» стоять ва орададюевіо Шт 

' 1 ■ Тояъ ооОідптадеі раэслтъ въ азлй, я прк ТС'МЪ Р ндпечво, зьтивраВ; 


1 1 . г ’ I ІІП І.ъ 


С вобод і-і ы 1 1 тва т ріэ- .ч 

{-, , л іКг-ькіійои-ІІі Вовой гк 2» Вальсы Шолбйа 

Т вв? 1 ) Старинныя гравюры „ ъ ' :(с ^ З) ОФФвШьыгъ сиі нечщъ 

№СН. роОипйгі). г ОІ ,.; 4) Аг Н. КЭР-ТЭ V овъ-риншеи. С^гс 4ПЙ пъ і Пч 3 7 | % ъ 

Пвйфвдяыі. ЯІ*ІМ%: 2 і Дпа^-іЧуйоргс^дго; ;іі Ьа летный Д^ертлс.левгь, 4 ) А. 
Щ К д р геновъ— рая в о см Б) Ивъ ііевкст, шаржъ Юіиісшча. Рі-жкссеръ П- А. Каповъ. 


Блиьти і>тъ . ч. ьиічерА йт. іеатугі*. 


ПЗогоднн 10 іюня весь чйсд со.^і 

[ Солд **[еп. Й 8 


ЙосТутГгм вѵ т>одьзу Ноглцтегй 

Еор- Дгѵ^- 
Алексѣевешй ПАРКЪ. 


{№ іжЖЙЖ Сегодня 385Ж» борьба. 3-й день 
«Ь : :12ЙГ№?С»? Сегодня борются 4- пары. *гт»Я. В. 

Л«Л л -іпп«- ,иі.дн СМИ» , И». (МЙЙ.'-ВЬЯіи^ ІІ..ТОЯ» 9 ^У]і. і..м‘^.. і-ь *о’ -Ь оѴ’г 
іштілп I. ^ [, и і,ір;іді «..р.циѵь <л а ч. в«ч. я) 2 >гао. яечр. йд ОпЕгге^ 

иепй-о в ч, & воен. и мовц. оріх ад 


к| ^апі іліиіоііь і’ 

] '''Лебедевъ 

|. _ рччі-ц) СЪ 8 ч- Р. И 

Нино-театръ 

ШАНЦЕРА, 


КрФЯіетЕцпір 
Те 


■еіеф. Й 7 — Эг. 


ЭКСПРЕССЪ, 

Кг-СЕШТ. Н 2 $, 
ТС*. 8 »*ва. 


Сегодня 1-1 


деаь 


Золотой вихрь 


? 


ятАожеізт. пост, я пса, гт.'лма съ 5 ти ‘бьж, чаіт. Въ гівши. едздяі М. М. 
ГорнЧевч и О. И, Ру кичъ. Л. И. юетъ, а. Н, Вертинскій 
в аріі\ і!сня>. ий, рода то. Л, И. Ѵіъдойііа [аътдоі пост У камина), 
Коякерти водшвибо спмфоиач. ори, Ьд» уідом, И, А, Нткнео, Ііачио 
ееайс^яъ і-рд- ыг ? і., .-го -ръ а " 4 % Д га— іл |Оч, зшч. НрйХ яро*, 
"ил. ! 2 — :і п а 0 і нс- и до конца ешне. 


сип 
з Ірс.и;иі 


і іі 

33 


Святошнно. ІЬ ™ 


И | ВПЯ , 90^- “О 1ил1 ’ои-а— АГГИииъ 

гч'іл Ѳі I Ч. дм л еі$ 04 ,е Ире..,згтгеі 10 і а..іемъ, 

е.йбранів чдщі»>въОбш 047 ИД йлагеуст^йсгпл | Іі! с л а совЬти раОМйіъ п солдад- 

ОХОАТ- I г Хііче; л '-.Ъь миь міі.ад п. % я. ^ С[ШХЪ дапутйійГЬ и ЕрэмеіШОО Пра- 

іаілті прибиги юііг-ось! равные- ь, 21 . ир*)* ^ г ,. 

ие гіко гІбІ ?1 “ пшРЛЬстра соу.айлтгя Съ ^ Ьрациплд- 

том ъ у С с п а гти и™ ь и ъ п , Гь р - и пш га д- 

то5гъ а — вс «.транши в л Голу дарітсешіаіі 

Дуля» еш е&заііЮі, гп езной- либо иной 

съіхѵь, 

У с ли РрСйсіШйе Праватедьстео до- 
бьогея успѣха па фронтѣ^иичту ьо- 
О'іецо для пею ие страшйо. 

ѵ Шсжѵял Ыцсліі" увѣряетъ* что 
Госуларстішнкая Дула ль нерпой ерс- 
ѵ - 1 *іо : і і; ^ > г. о л год! и ст уи »й г і л і с- ь ч 
,30 смѣла 6 по Р ;п;іть голоса, а теперь 


Въ мастерской, Льаоссная 40 

Реддр сС. Коміпѵп Нйоказтпіп ноиопрі 

ць ч ь пі’шН'ТбЛ на. готовленныя ДЛЯ иы- 

СТЗДіни нзрйднЫі? 

Приход, 0 - 1 ^ 3 — 1 - 


піі^тьЯ К Вѣльй, 

рЮДіГ — 


згак Аполло. 

Лиргкціл Т-М Г-дй- Цігі'Илпіп. 1 Т«;2*-В1 

^Б»адй» к о Зресіасіз Ѵагіе, 

іі;-, Т?.ѴКЬ 4 Р ѴМ-АК адерй. 

Прт Т«ГТ] 4 і Ч' І'. КЛ, р- '.'Т І'і-ЙЪ 
В и. нечсрл. 


I : л.ч ало къ 
РШ 29 Э- 


Духовный соборъ 


С 0 ІѴТОЯ 3-0 


левъ 


Свѣтъ |Г^СЪ 7 


(драма въ 3 -зсъ боаьш- 

чаетатъ. 

Пріятный санъ и непріятное пробужденіе, С “І5Г 

Видовая. Саіой>'ркввТГ" г " Нлчьіо ссаасоггі, іл 7 ч. ват. — 


1 ічо-театпъ „АРФА", 1 ^ТГ 7, &, 9 и Ю-го іюня 

У КАМИНА. 
■ )»пщясд громах’ 

ч-іѵ успі^г-чъ Хуіч- 

Ч ГІ!?ИЦМ Д ЧИі ьъ 

Й 441 14X14 

. н I, цІйДіЛ’ідіь. ротъ и фнсглрмоиія). 
-, ч, 2 $ м,. З-іч— Ь ч* !0 й. д -і-іс— Ю 


Тчасгиуж'тъ ч.іиі-стнис аргшет, 
, Хпеѣіди.іЛ. ІЗ. А. 1 1 &ло=П- 


В. 0, 

екііі г О, В, МнкскноЕгъ я ір. 
Въ театрѣ цгр^нтъ іівіртеП 
И,: і;_ іш е^ассалъ. Иачшо свапса въ к ч., 
■і. пещера. 5-5 РЮОЗі— 


КЕедо-П очер- 
ской Яаьры 

прчг.цікгіоп, въ .Тиру и-і -О-о число ж. л я 
сего года, ы 12 чідіѵлъ дня р метійідвхъ уча- 

гІ^’мЛтІХ въ аренду лавр- 
скихъ садовъ к “и ийя' ',..чЦ іи- 

скатпкп 4 тъ Ші каицо.:ітрш 1 ; . - Собора 

Лавры СЪ 9—12 *дс, дид, І-Э рШ^ОТ— 

"ЧЖГ 11 желаю купить 7 ^ 

нркіхірэдяоЯ гюилі, еіъ 5 до гоо 4 Гіпоі.я.: 
Т' риіц-гииі. йс.ал, ІІ, ив. О, Іі- М. РозенбоЙну. 

М -3 р! 0 і 5 і— 


I 


Хі’.-ъ Г^ъеій и разъ, іъ егшрэтъ как де 

кучки шьЁоитцышашь горде.тсов «мы^. 


3 


гдтоки 


аопбчво, 

здтп за саливъ 


ЧТО ипЯ 
фіоювбт вгъ е: - 


К А Р Г П Крит-, Ш Тсі, А- ІЛ йліш |] вямлдсвио ИсвМ ми- 
Г Ц*, .Чгі.і— О IV іМГІИ давдцаявд программа 


;.ІІ II ѵі ѵ Ѵ^ ? М13— г 0 м Д4ИИЩИ0Я ирдгр 

Священникъ Г^ІІ 


і і ц 4 -ат. -ііігв-р съ а част, иажѣиіь аупі та '. ;• іѵшхчмі. 


рЕі^02— 


I 


Сегодня, 10 іюня, состоится еъ Алексѣевскомъ варкѣ 

Гулянье-Концертъ 


дріжчиы. Сборъ іго'Стуліш. да іиторатуру оъ аьлш, ка- 
■'ірки и ДЕірВі ию. 

тро. При )часэів діи-П паПдстъ ноляч. Ойора ш> ч д. 
еднадткцл нхадъ иг ввѣрыйвоѵ, дгри па врдвьг л т, д, 
Нечероі» (юпи^ртъ при учаеіім .іінпіикъ сиъ ос»і иіѣдекихъ тед трогъ. 

Послѣ 12 ъ чочм ні. ртчг.расѣ імб:.^.. СоііГет— ЭаанкішскіЯ-.ІунАпиъ. 

Вт, саду бсіызідл й&хпроіігрЫдШшя лотврля. 

Кидгти ігуодлллся къ каскадъ варка, РЮІйО — 


.■ г[ Е-ом. Сояд. Деп. І 49 Воуош*. 

]і тв до г> ч, ідй Дѣтское у 
. іііийоіл. Панелг-, Ноплертъ, Си 


Садъ Кіевскаго Русскаго Купеческаго Собранія* 

Пъ доііедѣльпліхі', 12 І 1 Г.ВМ ІВІТ г. р 

Ш-й симфоническій концертъ 


Д-ръ Н. П. МИНАЕЗЪ. С МЕ: 

12 чао, т. я 4—7 час. ве г і. |уг. ]’>, Номадъ^* 

N^5-100 Р271Й7 

Д-ръ Н. Сергѣевъ в гв. 

нож,, ввртоп и выпаь млооъ. Пріемъ 2—5 
веъ Я йлнжгоЯйВад. 4 . 1^5 - 142584 — 

! Зубовратсбнап шо/іа 

ѵ Слав да. Пріемъ ироаіиЕЕі И. По^р. въ ькагр # 
<> і іісаъ. Кредитив 34 . а ге йуаД р 9 ^ 30 — ♦ 


да ойъ пріітагяггь; в дѣвепштел воѵ &ъ 

хрішіва дЗДнсій сіра&йіельеіда леса гь д^мѣдві* :ьа мѣ-^япэ, г.оі ,д да ѣролтк 
вггѢаоЕъ навреди тельстеаин эй ааиЕііп— суюп^ныхъ нажитъ арміи «смададя іи.:- 
гзед. ч:уріігь йдаго^ушны!) ДВД* (лоръ де- атрѣіы * в уста й а аила І ь ^«парат«*о !!■■ - 
йхргамевта іадеиькин щишвнАБа^ «тора- рьмкріа* въ прети -иуъоаъ, чермаифргтѣ 
ги всядую ііяпуту . вадв-аъ Оіиусінгь ва моряки прбавиэв ыдаго анартіи и пп; ри.ш 
вс^ Четыре сіброн.Ы 4 ( своД звдрм»свіІ флагъ 

Соврутъ арелаѢдаіыьсінШ траіЗули ам- ойдякш&ъ 
фпіса рамъ стоятъ оарш іэз утаатадаозъ 
съ! -ада; стран по еіиѣтъ п^рл'сеагь, гдѣ 


стадо Е аоа-іхъ 


АІііапсе Егап^аізэ ііе КіеЙ. 

Еъ субботу 10 -га іюня, еъ I 1 /, чш. вечера. 
вт> .гі.аЪ клуба „Огялво 1 -. Крг?Щ"тнкъ р 1 , 

і іі ' докт 4 .іра 

фн гтысъ&да 
НІ Е ФРАНЦУ ЗСНО-РУС- 
ГО СОЮЗА, 

ІЗКЙТЦ у Г НГламі оаі'касо, И'^плтныл, 37 п 
гп. донъ іащіп пт вчах* *ъ;чілі ъй ти час, 

«АЯлпИ II 4л ПІ 1 іГ^ТПІ, Я ІЪ ІЛ ЙЙ 


Ці'. .ІІ и II ырв „ѴР К яьу 

Лекція &^г°ьа, 

Г 1 Р 0 ІІСХ 0 ЖДЕН 1 


вечера. Цѣпи сііі 3 і». до - 


и ^ аъл' ь.енъ 


П. Штейнберга " г Т,і^ т ? А. Г, Гуревича. 

ЕЕачшо девцерГі* » : ь У- 1 ], ■ д. игч"ра, Сод|Л^Аиріи въ а\| писавъ, р.Шиі— 


1 \ 


10 -го іюня, еъ 7 ч. вечера, 

еъ зданіи 8 -й гимназіи комиссары пр форг^ированію 

ударныхъ батальоновъ 

устраиваютъ 

т и н г ь 

для ЕЙрбОВКА ѣоіюнтдровъ тыла, и офи цер раъ- и н струн торовъ. 


М! и 


I- 


ЗО-га Іюня 

іт. гор. оаліу 

„ШАТО" 

УіЛрййИІгігл 


ГуёЗЛЕЗЬе 


> 


Ччеп. сворі 'Ъ яатйОаГО ЬОйіу- 
рятъ СлЛѵрслсну Ошпвсіпу Во- 
Яащі іігл'грігін н:іи:іП, № В 0 $- 
пм, гі. она- 


Кіевъ, 5 -го Іюня 1917 г, 

Ий балтЩсксыъ морЬ — Крлоштлдтъ, 
въ І іоиѣ — ,У вратшпадт ;. ь , па кар- 
помъ морѣ — Севастополь, 

Есть отп, чего придти иъ отчйлпіэ. 
Отъ * 0 рЙ Я 0 «оря. 

До сёіъ аиръ Черном г реши флотъ 
служялъ утітіеиіѳиъ, но п туда яро- 
нипли оубЕЛДтйя эарпцп. 

![ри такомъ полоеполіэ ііѳіцеП раз- 
пяэка по колетъ заставить соОл ждать 
Он; ой с и но ДОЛГО. 

Двѣ-три недѣли и если выясппт- 
сн* *ііо ериід но с иссо^ва пороітн яъ 
паетуилсріо и побѣдсыосвымъ гдедап- 
гонъ пераЕіОрііуті' иастрооніѳ, остря х* 
путь изсоіі&іъі ідШ ітргпішз-'ъ— а по- 
слѣ остраго вроаиса по г о сто его па 
суть пыэдороллетіЫ премплоит» иноу- 
оііхъ силъ и оперт Ій— рас ту оптъ 
дожем Іо, 

„Щсвсваа Мисль. и сыЕіерно, ц.ізяот- 
ііпяоевн, въ белдероііоішоЁ наглостью 
п черной Еоблзгв.дерностыо ячило иъ 
сторону Государственной Думы п г;а- 
яго съѣзда, эн п и т г. сплотиться оо- 
* 

іі 


ии, в* ѵіли- Т|ТГ(Г ПІ?Й- «.„..ч,. - 

іміі І^идъ Л * 5 ІЛ - ѵпа сояѣтоя'ь рабочихъ л ее л дат- 


аиія ігоиощіі полати чеекішъ сс ильнымъ, “ Ш ; М Т 

ыіхйітіі и :і. і яслри :'іі> ' і'иі Тіш и I, гт .:т с тин въ і!ііі по ііцналплвйстіт Ко^ртг.ова^тв-иьвтз», 
Ія п йі ие-; ігііГц прднъивк.тіі'л у Лі ■• п-» :н Овщмтпц и II. Лечиігі (Рмл-скІВ и г- р. X» ГТ 

А іі (.іі пси - ираслеиів]. — 


сігнхъ депутіітуізъ іі Преяѳішаго Прэнн' 


Г,л. вовк:^гріы.д. II го Іюня 
іа 12 чі^аръ ИЪ ПОВЬиЕвПІК 
яста- 

вттд 


■ и і-и- ѵрз* іі ь и и-» «ілі.и і іі 

Общеа Собраніе 


иЕШШйненаго Общественнаго Парна 


ді.уклцід 


і?то о дѣлаетсн до аідъ порт, къ 
атому првдышштъ «о ясѣясг стмдипъ/' 
ІІи пусть’-іілк Лрдмапиое 'рг чаголь- 
пъ с'ексі» іа« «имцсішін денлнюях СТ) Ю засти он тт- ОвОй ,іЛ тра 

ы:тм их» пул адл, і рЯіъцзппі, ъ і. дачиг _(Чі/ ІЧ • і. СОІІ’О ГЪ мврѴЗьД ТОЧЙЕ, к. агда-ппоудь 

инду-ло і'ѣилгться. Слова дѣйствуіогъ 

на тііъ р итв умѣетъ т глувдеп и 


“ 1 Д 

* 

_ — ляп еь оргАігаэлцМ) ыТсгчігр Увраніініл в т <дй «ыбарпіѣ сотэь Ноинтдт Въ еі*0р-і 
1 !«, гдѣ буя». Тг, Ирсізмидідудкоі миги, л В СИ и ГО 'ічвігдаг СгопЯЛ, Крягіаш*і№ДІ ЕсЬ 
Гі'Ьійин СвЛ&ііі., , ЬГОіад— 


сс.'.і!‘.лѣла ц ігачіі іаѳтъ контръ-р&воліО- 
ціонпу Ео работу. 

Государсгиеняап Дуна стушевалась 
въ Еіера»^-а греми ц іго подавало голо- 
сѣ у потом у-что ояа пі'лэгэлась за пра- 
оательсгво, которое бало избрано ото- 
и;е по соглашай Ію съ совѣтомъ рд»"о- 
чнхъ п голдатст цхъ депутатовъ. 

во вревд апрѣльскаго ар попе в Ду- 
ма отврыто п очоіде зиергпчно тыгту- 
типа со і т г. ^ и во еіяо коалиціонное иргъ» 

Іі И I ОЛ ьс тсо— ИОЛ у ЧЯ Л 0 С я ОЛЕ І- 1 ЦІ ЕО т Д у- 
въ лгщѣ свое: 0 исиолппюльнаі о 
вс пп то пі обѣщала ому долдую под* 
дари к у? 

Извѣрилась -л и топор ь і'эсуяарстееи- 
ва,т Дума яъ это иравдтольстпо? 

іііі по ішаоыъ этого поы 'I то- 
ле касается пасъ, то иУ будемъ яп- 

діятьси до послѣдней ішвуты, 

соиоршѳішо сю виднымъ но сто нотъ ехо|сірѣпл 
боэсн.іів п ввспосубисстъ справиться 
съ эадачеЙ. * 

Когда дѣло идетъ о с пасов іи Рос- 
сія отъ гибели а позора, у пасъ ко 
монетъ быть ог.іядыгапія и разгляды- 
ваніи по классамъ, ярпнадлозшееталъ 
и прочемъ аризяааамъ раЭдѣіодія я 
раслозЕіавопія людей. 

Господи йсъ ^ Кіѳвсвой ѢІис.ш а 
предпочтутъ, чтобы Россіи в о ос о ив 
существѣ ала, если умчатся хоть іде 
і г. катя нпбудъ прѳрыгатвьа в реио- 
люйіоЕПіой дсыііь-рттія 11 . 

Меі-л.о готовы -т.деть ,рОйОЛіоціоЕ- 
пой деіюс.ратіи‘‘ ксе, что опа пожола- 
етъ, Осло только оиэ_ докажетъ, что 
способна а готова ойсти 1 > осс , ііо іде 
тому псторнчйоиоау и утя, который 
□ролцѳ всего требуетъ^ чтоб» адлн- 
нШ пародъ очистилъ себя отъ подо* 
аріи Ія лъ трусости о измѣнѣ, 

СоягЪты солдатгвихъ н рябочпгь 
допутатоЕгь сдѣлали ^евумнмя шшібьп, 
с&моуаіреиио лмѣшйиіші:сь во виѣіп- 
і юн> политику Россіи. По 
полоікеяіл аещой, ни 

захлебнувшись въ восторгѣ отъ у со . 1 
ха, который они одарили надъ в іде- 
риэмОптЛ одержали иъ сущности чу- 
гьіигя руяанЕ, ибо сьин-жв , де мі гра- 
ты 0 вцачалѣ ври чей я (о та-кэ ,Кісв- 
овяя Мысль 4 ), что ро-ітлищіті — бур;ку- 
йыіол и вдѣлана „бур ку аэівгі ^ - рус- 
свіо ^соШмнсты 11 дообрд^и Ш, ЧТО Оі п 
СРХИСоГиы вйтогщгь законы Гщіоиѣ и 
Америкѣ, что стоить только к л окну и. 
аличъ п гиотепы будутъ „іпіиеріалн- 
стн г іесбгІл и ирапительотва п иастдпсгъ 
поооо царство подъ еогомопіой шн.о- 
ввлецноП аеступпіИ ді чекратій. 

Но ничего нйдси'паго но г ынтло. 
!кпадіша доясиратЕн, ісаігытоііли ію і ь 
рулиемъ во есеору^Ія долга, опіи и 


[1 вотъ, какъ по іютебстеу, карт на 
вІЕКвтея: повторастсл арещитадтсдан :е- 
вр'іііиіі'Ю орлъуяі вредс.тааІ№,?ъ трудолл- торія; ефчитры мвты подъ педоэрѣліо и 
ал, иъ цеъірѣ ен.іліѣ шаыпгввиі оъСде- обезоружены, з^ьиіный алнврохъ, возие- 
е'й.;?л:ігь го гл'Д а дадыпа Троцкій сь ццй (рдить тоаьбо аъ им-бі-де^ъ, дряаум- 
Л^нвныаъ йодиндьетвуюгь больше в шаг» іг. ' дсйъ цьдгшуп свой ь* сто, рѵдиві іі- еге 
Чісадве яОіЯпі -ио іо і* од? ,іщѣ дяшАіась еще л^ога тмаіег-акадпй 

вой, то ьъ другей группѣ, со емворгивсь вееняаго вогг;. , і, даже іѣ делегаты, катсг- 
на счетъ состава арезаііугп и оетеху от- рыхъ Чееііеид[еьіі флотъ повшыъ въ 

■»ЛІескв 7 , ііі 


и-щів затягивается. Иь яр игр а мяу осатав- » Леск&у, Пстрпграть я действующую армий 
лени груды ви просеву пачачап съ отво>!съ валадевіекъ о своскъ желніі борьбы 

Товарищи нй 
и Елсйрвщіямъ н"ъ 


ча- 

ре- 


шгяіл във-дйиѣ, Еракевсему Правительству до побѣди надъ враге ъ, 
и певчая выработкой' ыриадьвагОЫДОДй доввыиі его довѣрія: нхъ 
для олугь ст араго режа к а. Задаютъ в^вждѣф 

Но 'туястау стел, что НОВИ будетъ ось:о| воаераіцекіе въ Севастополь. Гакъ пйяроч 
залятій съѣзда, здѣеь нрожзойдетъ глав- по цыпѣ настроеніе къ іййсісвыіъ 
ны 1 бой нежду уцѣргааими я ірайігвчіі, етяхъ: сердил адиііутея въ алриостн 
ьъ датьчѣйшеиъ "ебонпъ те'Есяіямъ сгс-во- ; дшѣ н готовы па подвигъ, завтра пен- 
ріігся зрение, Ршызивстве въ лиі 6 ^вьь- ' вліявіе^ъ наыпъ-те тгііпыхь с*гѣ ввру- 
шпйасо&ъ я с.-ревалмп.кпрровъ стоитъ сэ шав;ітъ присягу, сгаиеѵятвл въ ряди СуЕі- 
точкгй зрѣнія обйреччшва, правда, въ дебетомъ* 

очень уелоЕПОЙ рорчѣ; ыа группа счп- Огь тнеііхъ йдланій иок: , 0 ' пгидти въ 
типъ что Соі-ьба за лиръ Ге-.гь авъпсШ и оічалкіе». Уже три ѵьеяца русскШ народъ 
вепприбусій ое деззкна тормсЕшт. вере- цахедвіей въ айкой-де анчорадвѣ, въ ко- 
угтпоісіва арміи д.иі веврьнсеній был 4 'іороО Еереііѳжаютсп пдр'и наиы те ежи- 
біссиегебоестк ея. Цадѣнтьсл ла схорыіі в^йишнВея лэдежды, что армія одуиаеген 
жир нѣтъ слыгла,и 5 о и сеиэнявв, и вра- ж сещыинтъ хрішдіО на вой 'іонъ, те 
пі адншяонъ погрязли въ паисрітсгнче- глубокаго огорченія отъ нссбывшпдда е«н- 

пока 1 гріи іё взюдятъ отклпау, 11 ] и годится, стоятѵьсад что йгэдѣвтрдьш гг о пѣшихъ 


сайдъ грѣхахъ, прндыьы русскей де^овра- даѳіВ, йоде приватъ во ввпупніе в те 

шоднтся, сто -тедь. '.пп, что бгэдѣятедьвегть "■ ,гт 

Висиеивае вьдесъ отрапштсн крайпо тящвіе 


сердде, поддери пса ь 


с гтытл, таяі, іі стоитъ, и оосіочипи 

сача, с об г і лтшмц руыамц рм.щ.іі 

спею вееру тонную ому и товарь че- 
пегсл, парогЕі.ііці.зя инну то иапрапо, 
то ітп, лІ.що, 

иагда К японскій боо сйдтд »а 


па хе- 

[ір ввгиыіпв' въ его "заботахъ е зяИствѣ страны, - вѣдь день войны стоитъ 

педчикво РйЯ-іюдать за дѣятельвестые .4 нн.мюоа рублей- Такую гдгегу народъ 
А. іР. Карросааго, иного выхеда пѣтъ. І в^плъ на ыбя, кааечвеі нра усдовш, чте 
Гачъ высхазыва ц тел предетавхгедв армія будете рзботагь, а не сйдіть бвзво- 

безьтавнетваі иеяьшянЕтва, бодѣе крііив- леано ла его аыЛ,- -япие кзпиый^ дев»., 
вое, ьонетъ съѣздъ яа дрігеі путь* Ео- ШлерявшН яа фронтѣ даровъ, пряйлизь- 
с.іѵгъ Гоодкаю к иренштадгскихі дадеіа- <?тъ обш.ео разорви^, 
тонъ толпа іг.іовібъ пятьдесят^ вдтге- йпвіе жи армія: боадѣвствут Вѣдь 
ряд? л полян я вд еъ реРышъ трудеекюнъ, ' я "Я ф-роятѣ* с въ странѣ число людей, 
белзлаон гаю и док- щк къ п-о^тпааг о а нергхо- жслаюшпхъ аоЛііы до побѣды балде она- 
го яниіістра. Еоо'щѳ, делено отчѣгпть, чатыьие, чѣмъ стегкааіъ за ииръ но что- 
дебаты о войнѣ ніразшвно и^гатетахітоя бы то ѵ.м стало, с.тѣдеватадыіе, п бмадая- 
ва съѣздѣ съ яяеявхъ Нерекскаго. Еодь- ни и. Гдѣ іке мрвмь аів, иаралнауюшіго 
ш«чея і час г. с. -іи па гіѣвняйтся нъ Песок н Ьнва, онъ лшитъ иъ іинѣш- 
вп,. тлахъ ое его адресі въ оеобявеета га п?нъ укладѣ жкзди потенъ, котяры^ въ 
ггрякчъ о рагваствревація чсіырехъ трус- яернѣ ичмѣцядгь былин еіиошевія ниыь- 
давыхъ йолЁозГЬ» стау- ідихъ к лодчнясвиыхь н (іош&твулъ 

I ЪдцкіІЗ прспіпъ сепаратнаго мира ' две иии ляпу, о въ увдечсііи арміи іюлі'И- 
с се го въ ішлу нс вывели я мост п мой. Поостмрейиіость, депущеянаа паки въ 
ьт->і м« ры; і:яъ ечвтаигя съ еоаожвівіяііи врспЙриеШіл аряш на кеаыхъ началась, 
на Іатыіскъ Востезтѣ, съ дщиепівкъ за- дастъ оеев больйо чувствовать. Пычштв- 
падііыіх сосуда рстеъ на соз Іа-.нстоаъ Рос- ры новшествъ на удивленіе всему свѣту съ 
сГіі, зовущихъ хъ общтяу позстікіщ- па летятъ сараемъ првпе ірегдв уроммя і^го- 
бтріиуевъ, Есть ярѵгой выходъ: оставить уііт н откинули, яаяъ ыенрквик яламъ* 
л,р.*тъ въ его пы в Цяней Фор^ѣ, гои жо освѣщедныч йькаки «ныги доітріны пол- 
:«ш»ргію рвсозюгІапиеВ дочекрагГи обраіить яемФиЯ власти верховнаго глййвеюмапду»- 
ва наше ппутрвігево пйпауі-іооЙотве по щаго^ -о бииремыевндиъ и безъ раноувцде- 
- |,д )' 1ігд 11 а уяазаіі Бенина съ трузьи» н' Газъ шетъ кія поадуіннвій водчиі синихъ юіѣ ПА- 
обстоятолютвъ, ; ъ ' страі1 . ь пороПдйп, въ руви о. И р. до- чадьаввевъ, е п*-учаепч арміи съ имя гл- 

.. п ^ та геік сощадыіап реваіюціл пойдетъ кь, едкнмъ славенъ, нее, и& темъ виждк- 

гскпрпшымъ темномъ, свропейстяй боВ- лось устройство ѳеоруамтой здіы, к&уъ 
ль ’ать собой прндегъ аоивдъ. Про- еугаліідяа, олухыоорвипаге одной вилгіі 
сіпігез гг р паче в Ій народъ, ао ФрднпШ глашшеонандуюшаго. Ныі.іинля оргааиза- 
н Англіи народятся собьтнспные большим- ціа, быть Кежегь, и или* хороша 
ен, Гона, Гаадервельда, Говдерсонъ, никъ . рін, іщ венворвыіъ, № 
ламѣ ши іп иіт-рваціепату, ио летятъ съ аллей ощо культур вест и 

анинстей' яп\ъ постовъ. Литъ тогда на* иыгь слоевъ нашего чирода, ^ 

гтдштъ иоі»а аахлшить чпръ по цвчѵер- ршъ, ироведсиіе рѣ жизнь ее арени 
ваіыскаВ прогііантЬ, оропедеатарояішвоа войны иродатамйбГЦ ячпъ иы пика еи- 
[тг свое время, мтати сваэлть, игшаи- динъ, цгсьна йп*і-. пыА кнйркневиь тааді 
ничъ ч. , 0 №« а русс ни і*ь агевгемъ пъ армія, какой» стала паша, какъ сосной ьк- 

ШввИідеі'іі Р'ШСртоиъ грп’і.чоиъ. ла, ііиѣт надо чѢіііюстп, и емк іа и« 

Ногъ мудрость Грвпкаго, Ленина в со- еще не ебруійииоь гр^«ы иораясеші. то, 
,іи і рі а і о ч цела п х т. иди 1 1 1 мы ще вн и« 0 ВЪ 4 ' тел ъ во п оіем у: чтя против ев гь и 1 * яс та . гь 
ІІв что шнтагговигь съѣздъ, но въ тлиъ, по а&в?.ствыыа иричниомт^ нроиі-* 

ну іапдхъ пт господе иняепч т-недаиіи, лаіь ахгпиностіі на пав'мъ фреиго. 
іечі] ье ігіішаіепъ пые^тзывагьея,. Иѣгь 1 РДДП^ г-ииь пый«ип 

ііпаіѣллцъ кмвсіА которую би то выли- паше бвзилдьмсимнь- дТ ЙйЮ і что ппо ьъгь, 
ггн а! ітер.гі; і" іпі' іы ■ на ііпг.іо-Іраіі- Надо имѣть емѣгййЬ прііпіль опытъ въ 
и 5 іміиъ; .Іуначнфснііі, тн'.іь ■ мишЦгл і ^іпыаійгаііігі тіаденъ упріадваіп . юіев-.іаи 
«мири ыипъ Парижа, р с. ть і-оцімп- ! не удачи ьпгь и по пвиеішвпи ОЮѣ бад» 
СГ( і(зл іде іііігпі гп зной [' пт '.б •••'[№, какъ | иозстапавить нѣвогорын и.іъ старѵм шие- 
< гіі'Піц .ьъ въ вткаѣ юн 40 |ктм Виаь - 1 м кій, яезыбланееть мотор *ь ме вишан- 

„ I -и- чѵ «" - 1 * ' 


гее- 

I ПС иЫНЧМТЬ 

панСелѣе иещ- 

*е-#іе* 


ЛІЬМ д 
'Ц 

4 Л Я Н Ц Н ЪІ 


Суббота, 10-го іюня 1917 г. й 139 г 1 р Г' у " п >0 івг.плі.'ішѣ, которой при- вѣшвіТЛ черезъ срыт въ сторож черт 
. .і. ь .са аркін в*Ш» адвли^иваішцдъ дыіжеміе в ' он ь, лъ к.іеуіо то пустоту, 
пародеіъ. освободить вмеп. пЗйны и дѣН- упрілЩіГь Цую вѣчную іерархическую 
сшя верхяіиаго найдя арміи отъ во игре- отупев к бытія. Логъ почему «доп яролеті- 
іп неправдивыхъ ьъ унрзмоиій гос удар* ріата слѣдуетъ раіематрлмть, ватъ вграб- 
стіоиъ орган из а ІИ; на врзия ЕЮсаішхъ лсіііе чалаіѣчевтвд» отиггтіа у а»го іа* 
дѣйствіи, с рг врать всякое участію эоцст- честгь п цѣипогп національнаго бытія, 
свахъ %ппйп въ солтпіѣ, въ арм іи дм*- дацЬкальз-огтеЙ. Ут* к:ъ путь въ пустуй 
ізі быть одна партія- еі, дозунгаиъ побѣ- беэжа ютие ииую етілетвыноты 
дм во что би то ап стадо; политическомъ Ідсд мптсроапіоЕша, й|і;і отелечеяво- 
агататорт тамъ пе чМть Съ перетолокъ пуп-ад, рэзслабадеп. русскую душ> и вод- 
ва из 1 ! ряде положеніе іѣто иное, --тогда рыдаетъ силу Рмсіі. Къ русскомъ народъ 
гъгь провятелпа дли ба даго вадаа осу- есть велннія яутоішьіл качества, всвѣЛй- 
щестмять свои права вагъ гр&.ч.тавиа», ьыя ланадяинъ народенъ, есть потливая 
Гекомеядуйиве миш^ средство овдоровло- втъіоѵѣч постъ. Но луэііо прдуо сжалатъ, 
еія вопія сровесті при оыйішпсѵъ гччтол- что логистъ съ птврві пря намается у 
вів армія, №мвб, ве легки,— рирун во- яаеъ іитеряаціышвэиъ п отвергается па- 
лгъіі. Еьз в можетъ, пато рЪЕпптьсл па піе с ал хвосте., есть проявленій слабости іа- 
краппюи мѣру сдѣлать отборъ цггрпйытъ рая. ера, Къ слава м и, въ отсутствіи су- 
вопновъ, в * ріыгъ своему долгу, вадяшолъ ромто задала д п ч □ а го характера с ера ты ' 
един стеганул дли себя задачу— въ защитѣ млжчаСілі: опасности для Госсіл. 
резины я въ пораженіи враг и оттаю- [ Мы слііпІ-нг лесяо п срамил отъ 
шн^" сгон» вйлй безпрекословно въ руін стараго боллсвгі»вйг-и#і, отъ ггзроИ стяііЙ- 
вг'ЖТСй, ііэъ пт- пктаййть арнш хотя- вести къ ножом і коллективизму, въ Вовой 
Вы гь воловямонъ размѣрь нынѣшней,— стііЕйногт 1 ! ыііпуеігъ две ди пиву, жуль- 
а асѣіъ остальныхъ, жажду шнъ чнра* туру длчноеп. развитіе личности. Но но* 
отпустить по дома"Ъ, урѣзавъ* гвпечне, вы а свободныя кцлдектй&ъ можетъ выіо- 
азіъ въ шъ і раздай; жидъ пулахъ, какъ ватші лишь черезъ вытеіыиньй лчішстег. 
вс жыюЙжвшвдъ свяпіеаиѣашаго долга Идея ли чиста XX рѣка ие пгегъ Оптъ 

аСстравтноЗ, какъ въ Х>ТД ві-съ опа мо- 
жетъ бытъ лвшь кояъреггіов. И ку;г:по 


кагь впузрн аапзеіі родины, іііъ я яа’оіео дѣли. Оіи такъ живутъ дружно! 
фронтѣ ея, _ еоокві н п случаѣ, если дѣло дойдетъ ди 

е.іто иѣъецііі воііпа собираютол бр> борьбы, ьмк выставятъ таа^ю сиду, :на ка- 
саться па насъ и лишитъ пдаъ тоВ сво- ауѵ врчдъ лп сто а меть ризсчптивать. 


6 лі,ы я за юто рул і дмге и\ увирдо йорллись 
наши дадм, птиы п братья, матгри; и с«- 
стры я Дотирую мы тамъ ксдавіо поду- 
изи 

Мы, Гірасюшедовцы, ДЛ къ аірзьзе 1 1 ‘- 


Вякитол пдедгаміе хелатъ ириьѣт 
стіЕо ветросредским! гплікм.у съѣзду. | 
ЯредлАпіяіо ято, одпавс за тавллстъ со-, 
браиіе арнзддуѵаться. 1 . т-то удазииаеп ., 1 
что надои и^мчѵвстгоііав стчиедтезг къ 


четъ ввести гго оддоиу проста ни те лю оп. отъ рабсил хъ 
иіет'іиіъ Егродоьолъсівеішщъ шімиктензъ. лявшихн били 
“О^ Нснсрмвіпькое голоме.»іе въ ооинсконъ , пс^лзинп 
гртсутств^л Вчера “ 
нсііолввтмъвагс 
с^ііі отъ яиопп 


яа&одт Гргтгера. Лип? стрѣ- 
*ие-Г "^гм и онаоадм ъ на- 
прегі) ин и «а яп К«і гккг:оиъ д вл- 
лаігзианыі презіздііма скалъ п 'ікж вевл -ь. хшшѵ бши 
комитета, II. Ь. Ііалаиев- прспроаождеиы въ &д<шг(ніііі щ ѵцт. 
1 -'ч 1 :та при яжлуіъ ШЪ , тчыіі рало;, г. Запиъ ш»і і ѵ,чтиоій 
ренпыіъ н ньъ Л' мо циякоаъ дазоінплъ е[дгасурЕімиъ но г ^пулаиъ 


въ 


воине омъ Прж - 1 прасоршн номъ »і пдеръвычгъ и 


яы тиіат, ы вопя, о До я а, ил к? иол от- п}<% федераціи, что они паггровлы центра- 
стаиізті, сь Орудіемъ въ рутахъ долго* лиг тн чесни, вбДѣісоЗв чего не совсѣмъ, 
ждаиную свободу до поыѣдвсі Даилп быть міжрхі,, удобно привѣтствовать и\ъ 
ьровн' і 


Ьъ ргйуді.тагѣ р шеип прнвѣті ше 


пг- 


Красноте ийваы, прмсосліилиоь къ с.ыть голъ вс тѣмъ я-иакачъ которые сп- 


Передъ рг-ииог. 

Ошбзеввая тясленво, и сидъяая ду- 
^псштднвоВ армія, иееоіліпио, 


врігаиать, что ь>нЕрегпаи аичяогть быбо- 


отместят, чѣчъ ёывяекя дашь черезъ ггасіока-іьпуш . ис- 


ю мъ ж 

ітчше сосіужжгъ службу 

5 Ѵ^ГѢЩНія толпы вооружепяшъ іюіеѣ, и* [ гжрлну я въ вал Іа. Лич кисть, вэділ, че- 
яім 5 ют.ніса всѣмъ, чѣмъ уго^ао, громѣ ловѣчестао— реазь йоіТй, Еіатер па піона ъ жо 
всійвы, и шш годѣастьіи яаштгь доблест- есть оттлечеиная Пустуй фапшія. Столь 
пыхъ сокіавЕжовъ, мдргциіъ воЗпу аа со- же пустея фаятіііеО является и иождуиа- 
вѣсть п Ясс воэрастялшидъ въ чпе^тѣ, до- родвый пролетаріи гь*. 
й“детъ с&Еуес ггашй зѣло до благополучна* 
го конца, и въ частности доставитъ Гм. іа 
скоры у и почетные наръ, подъ иовровогь 
котораго пы аз свободѣ □ростутганъ кг 
устртсві і вашей ткязйіі на повыхг сача^ 
лаіъ. Волгинъ. 


Гйцсамг достой л ыдь сыноіъ матушки 
Ру ей, по В данъ іоередъ в а і Оудснъ 

бороться до тѣхъ поръ, м ла нс будетъ 
уаи’лоъелъ гориалскіп милтарпанъ нлі 
лги' ив с.ш;личі, свои ьаза'іьа головы. 

впередъ, впередъ, вѣрные сыяы Рос- 
сія? 

Бпср:.;ъ съ оружіемъ въ рувагц ям в* 
редъ! 

Эѣ предсѣдателя комитета хорупжШ 
Ккридокъ, 

Товара тъ предсѣдателя сгаріпШ уряд- 
йнѣъ Фроловъ, 

Секретарь старшій уряди инъ Таговъ, 

22 іпя 191 Г г. 


Интернаціоналъ и единство 
человѣка. 

ГуссЕіІ пролетаріатъ дрилатіъ еъ 
насглкщее времхі яглтаШпЕя усилія бъ То- 
му, Бтобы возстаічСінть пйіерйадіоіііъ. 
Что же пкоа атогь наппщіі, дающій че- 
ховѣпейтиу, по у&ѣрсаілчъ врсаетлріаіѣц 
всѣ 1 ',-ига.. ііпгі , л&щоналг Немало иитер«- 
наго по атому походу со обтаетъ 1 і. Ьср- 
дяевъ въ еженедѣльникѣ «Русский Свобо- 
•&■■. .' 1 ы дрлЕодвкг выдержки изъ его 
статья: 

■ Е»ъ челоэѣчегкоіі душѣ есть імѣгто і-ія 
с ■:. и із раэго ря чс и и і с со и тал ъпсЙ ме чта тел ь - 
ЕЪ тн и сан ил безунвыя мечты вепыхя- 
ВіМГЪ ІЪ С 0 СТ 04 ВШ духоввоі И СОЦШк- 

ВОЗ в I зрѣлости. 

Но мѣрѣ того, какъ рабочіе начел ан.тъ 
чтве сватъ * -г'бл граждаяакр своего отсчест* 
с., л п : . его гоез^арства, Ъ рабочее дви^е- 


К~ь Форшдрп^анііо удар- 
нымъ ревслюціонныкъ 
бд-гаАіановъ сисрти. 

10 -го :к>ня, еъ 7 часовъ вечера, еъ зда- 
ліп Й^оІ гимназіи на киьо.;а> ісЪъО аг-оша* 
дн с клеены еііо ^орлнроеаиігі} у ;арны ъ 
багідьоаоьъ устраиваетъ митингъ для а?р- 
йинЕП вол натер онъ «ыла а ефвцеровъ-ин- 
струь торовъ. 

Воззваніе, 

Товар пш п! Назрѣла гь великія собы- 
тія. 34 которым н послѣдуетъ быть кля 


РЕЗОПЮЩЯ. 

Редан прося гъ лапечататъ елѣіув- 

гатю резал юлІю: 

Комитетъ Зэвасяаго понтопваго блта- 
льоаза ни ражая свое полное довѣріе Ира- 
исплииу Правительству, а тімь іаны 1 ъ 
считая дѣЙаеііТ Ёрслштаисваго совѣта 
солдате си іъ і рабочіиъ депутатокъ в еден 
ПК 1 иными, вы'н актъ слое 
мнѣніемъ пасти солдатъ 4 -Ь роты^ оСі.пс 
леиззоііъ въ ?о Но «Гвлосъ Содіалъ-Дсьсн 
вратам. 


чу кг г у:- гъ :■ БржнгкоіЕ астоксиік, 
Резодчндін, 

Отношеніе къ і;оу> рамнеией демократія. 

Съѣздомъ принята слѣду ющдн рс.іыки 
піл по вопросу о ъ отпошеаіи къ пеукра* 

в нею в дкмохрзтіія 

*Что кагмтся отношенія еъ украяя- 
отку аѣіотор^а чі-.:ти аеукралийвдц демо- 
ЕрАТіа, К’ -торил но лоции а гъ у кр ішскиго 
в -рога к относится враждебно къ стре - 1 - 
лепілмъ уяріШІСКиЙ ДСМйгр,- 7 ІЯ т ТО съѣ'.-ъ 
П-- и. -пасть В'обхолммымъ для ибелпочвпія 
добытыхъ дсмо-Братіявк всѣхъ чапів Росе і в 
сьобо.іъ призывать таавхъ тойирищШ къ 
п папиному соглашенію и тпрдрййіесі: 0 *гу 
сотрѵдвнчкпу гъ соза.-авія довагс ойщо- 
ГОСу ДЗ|І ЫВ ■■ Егваго стр ОН г. , 


ТСЪ, ЧТО ІГЪ городскомъ 
сутспіп лабдіодаѵітся 
СГІ 1 Й во отгеошсні • къ 
кое раеппежііів 

оп- воеяЕг -й службы, по придластсл ппри- 
оутс.ис іііступаетт, тапь, что создается 
ыгс'ідт.іѣпіе, что татгь ісавъ Гц ііѣгъ пред- 

ггавптелуіі азкопа. І’ь вжд^ этого В. ІТ. Ка-!Сггь, иошимому, бѣшъ 
лачясыН просилъ мси г.шптиьиый яомв- дакшеВ его 
тъ 0 иа.іішчеліи туда сіииіъ иѵсктава- затѣмъ успѣлъ сарчгься, 
телеіідлл оеущмтйлсяія идей ваюипоетн и 
кор-ректяости. /Зуи йбеуждепів .-того юдро- 


ял 


*т Віевъ І 

я скор рс пт ; і ыл дііі- ! доаутіт с къ коечОЗ і. *е к юмпсс [я'^а, 
првзимлвмывъ: не- «ямъ, Гурапстн Г-ітлг о(-пару,- снъ па 
болѣзной, аспобоімаіицлхг Пугвхъжслѣавйіі дорм»и іУ дро.-яногл скла- 
да па Дран они рокмоа улпіѣ, тягало ра- 
ней ымъ иіс^паькянп пулям н. і ааопыИ до- 
мѣтойь йь жел ігЗніі -дорожруіѵ Лольниау, 
повидл но му, бѣжалъ егь с-одрсіаож- 
стражи и былъ раненъ, а 


Мѣстныя извѣстія. 


Украинскій войсковой съѣздъ. 


Докладъ и рѣчь Б. К. Вшш.ічспіа по 
погоду отношенія гь правительству Й рус- 
ское демократіи сопроавщыдсь иитярес- 
якуи преніями. Черезъ рѣп всѣхъ орато- 
роаъ Ер а сп о и интыо ср-іходжла одна • елгиа- 
Йе иля мысль, Что веобхі.іл'іо ирнстуьить къ 
быть наш од с соболѣ. Неужели же мы сво- Дѣян льном у сеушсстедсаію свонхъ правъ, 
б&лзые граждане, страха ради лажемъ прм* И й ігѣчал ,:лнію иовсдепгя, еѣмо-торые ог-а- 
н враться еъ оіиігь. Гонрншй? НеОодьшак те Р ы Двговаррваюгси д ше до уте ржденія. 
к}ЧЕа ясімппыхъ еыаоЕЪ вел ной слобод* ^ то пс мѣдуегь расюд^ткя до 

аоЗ І'асс-и, сс:ав шалея дь о?:ооахг п п^ръ, пока иравитслѣпю по иризаа^ 

швзшамся і:лй імегіеть или спаегп гибну- \ ^рм^ЦйЯа аетондмін .■ ьраииы. 

щее отечегт* привыкаетъ васъ стать па ча<:Ы римві:я не просятъ, а бг- 

гашйтт Родины. Ороче, партійные у ва- РУ 1 ^» говорить г. І,іобла ѣ я предлагай за- 
ціоаиьвыг сипры! Ес..* вамъ дорога ро* ^амллюту, _чго не разѣдемся, 

диаа, іо неѵсыя не кинуты, танъ езсъ *!’ ЕД сво иаспа ие Судетъ 
*)дт. гж, ІІОІДСО иягааіи въ рвди Ораюрт- ваюивнаиъ собрана ыятъу 
фориаиаянп. удіряыіг р.мдючЬвныіч. а а[ " ( ! ю ! Ьыьшщм^, < яро- , “ 

дойровоіьаескнхъ батальоновъ смерти, ор- , СВГ ^ ЕЫ,, °" 4 * ь 
гаішаг'еяыхъ иа началахъ свободы, раесв-' ОтяошонЕо рус* ЕПХЪ іоціілиповгь егь 
ст^й я братство, пѣть еыосытъ е и агт □ уьраицеыиу ДЁи.і.енію та.*,лі; ЁЫзыЕііеТь 

пт, СИ*М| а цѣ.:мть Рисіл, пмш» " а0 ™ ™Р‘ К, « #» іт«ъ* »«•- 

потадательва рѣ^ь г. 


Л г ном* Здарѣ въ носкре^кьо I 1 
весогласіе сь профессгръ Г. Н. Афанаповъ проч- 
тетъ Иь аа.іѣ кулечкааго еді раніл ПО 
просьбѣ общества „Гу г^" лекцію иа те«у: 
„Фравцуасюо учредительвоа вобран ів* 1 . 
Начало Лейиш въ 1 часъ лад. Кюдъ іе і- 
^•одеый хмя всѢзіъ. У у блику просятъ ев- 
ліься во время. 

Ка аттаіцовнныхъ курсахъ іі]ш 
роил теть дерутаг въ соѣсгь Кіевскаго 
воепваго оврага 10 іюеія будетъ 
читать де ваіи ороф. А, II Лрошсвипт. гга 
Тему «Эсмоіъиын вопросъ». Ад ивястрапш 
вурсовъ проектъ слушателей по опавды- 
БіКЬ и еог'Праті.ся въ 7 1 огодлі ррп въ 
анатонніосЕІй театръ, По.іитпквямъ пар- 
тіямъ предлагается номаидир зать бво:>хъ 
иргдяійіпелер, Бавъ оспн.веаювъ, дзн со- 
- бссѣіойаиійі 

-♦-Гу.іяпье-іюл^ертъ. Сегодня, іес-пя- 
■нбмаіргь солдатеяргхъ в^оутатовъ 148 Бо- 
р гій еже мой дружжяы устранв>егь вь Ллп:- 
сѣевсіомъ паркѣ гулЕвье-аопцертъ, сборъ 
обсапсчепа- л котораго пост, интъ на .іитсратуру ьъ 
ймоды, яазгр: ы п лер сея ю 

Сегодвл-жв утром ь въ Алело іевсЕонъ 


еа одинъ ияъ ч.іевооъ презждіума ужазадъ, 
что делегировапныП вь согтаоъ прасутет- 
жііе предпапятель шш соя датскихъ де- 
путатовъ возом ВЫѢ себя парыоігъ, кого 
хочетъ- мсіуетъ, кого хочетъ — казнитъ. 

Бму пгшбходЕпш протявопмгтаялть равао- 
зпа-іущію вели чая у аъ обшесівеійомг смы- 

с. ^Ѣ. Президіумъ псп '‘ля н тельнаго кони тега 
постаяоеиаъ яізпачять сеоныя лредстави- 
телчкм — въ состлеъ Городского по .воаа- 
№Л повив нести присутствія В. К, Калаче н- 

С 5 ЙГ 0 И НЪ ГОСТА С ь уѢзДяОГО ПО ВО МЯСНОЙ 

но вал пости присутствія Т. Д. Попова, пред- 
лож ивъ имъ въ ближайшіе дни намѣтить 
каятніатоіп ,ідв ихъ замѣщенія. 

-ф- Въ кредстодщей вечрь сбитой пере- 
писи Счера вь упраэлевіи Юп> Лападничъ 
йШДѣавыхь дорогъ пол учен о сообщеніи о 
то ъ, что текущимъ лѣтомъ будетъ прояз- 
ве.дена все россы г кая солъсЕО-хозяІствепвзя, 

□азйиедъгал а горо спая перепись. Ьъ виду 
зтего желѣзнымъ дер стань предложено 
Ге.,ъ малѣйшихъ промедленія раэсыаатъ есѢ 
митс|ігзлсі еп срондводстяу перспяеж, а 

т, чк.;;е оС^.щечигъ бедеірепятствеияый про- 
ѣздъ во всѣхъ поѣздахъ Пспілпдіелъ.чаго 
псрсонѣіа по пронйвсдству перепген при 
[іоѣг.іЕ.іЗЪ ніъ ио дѣланъ перстнем. 

-Ф- ОЙрэтеніе нъ населенію. Граждане 

г, Кіева! Сон.зъ ыуаащяи Кіевгкси № |1>И ю Нь0міівъ „ , ™, ы ГОЙ 

рпдсаад блѣдной дороги обращается къ оазоджгея щ, ііміаіп, Воры ир«.ым*.:и г -ъ /мр- 
васслРВЕЮ го].-ода ііІі-йл еъ горюче! проеь- Г *Ъ>* да[>хигыа лолт. пі.щ помощи по- 

' ’ ' дойрішнзто и»чі. 


-♦-Проеаізшій дѣти. Ьіъ 10 ш. утрд $ 
іюня ушли мзь дону, взх&ь 6 рув. па оо- 
бупку муки, Ѣею-ін;, Ц пѣтъ Іоэстлгі^ и 
Иіі.іьтіікъ .і лЬпі і;о.юдм, и доиоз в? поз- 
жринлясь. "і битая горемъ мать пр - нтъ 
людая, гоамшінтъ что либо о ея прооав- 
шліь дѣтяхъ, со по щитъ ел по адресу: 
Тверская, 3, АвеіѢ ЕіозевсвоіЕ, 

Уш^лѵ изъ дона 2П го мая ма -тс- 
рОйд-и Срачмясшн Бваиъ Бзсшьссгчъ а до 
сихъ перъ пе ро;.ыя,лъ. Кит, ня юре къ 
жена сь 2-мя изл щьаиш лѣіЬ"и уоьди- 
те.іьио проеіггъ ссѣді, тго" ли я "аяав^ 
Щихъ о нулѣ сообщись по адресу — Тур- 
гевевікад Тб. 

Во Пзйди хі рсяыгі х^-о ^ іТсГ" 
пи КіиипсіЫ Божий ;} м ^ ч ііочпіц«іта і!.ѣ* 
иочіа «г похм^ел^а, отоимиеть гигерил ею 

ІИІЛСЛЙ&И. Кр:±Ж 4 6 С^I 1 □^жеЛ 4 сговор М 3 , въ 
ТА;, ^ 13№1 НОЧП ПГІ в іѵг-пя. 

. ^-рмиіній йа Кг-щачиоЁ глииМ въ до- 
и’г; .V чу дайнъ ^Іплнва -игБлдъ о гпд.з^-ц Ч ;^ 
впо гаартары ралш^зц, шиш» иеіщ;й нд ЧОЭ 
РТбдеЗ 

Иро.кимюішй аз, донѣ >■ 7 пі Дратаинр^ 
СЫ-іД улгідѣ Аійусііягръ К іВііДь' ніІг ДЭДМ 5 Л 1 , о 
яраагъ у п«га іігЬ хл г], издя іиымя депьгыи я 
к злктіхъ іиіл^ггк па ] 7 і> 

Въ періодъ арчиег-пі отъ * час. дел 7 іьяя 
до 5 пас- Ь ікіии аъ доч'Ь .V- Ів я* И н ста- 
тут сіюД ГДицЪ аэъ квартиры. Каивда.ыга, 
зсмівш адѣлміа Л. НѳЛмнйъ, ссасршепя хра- 
вса д рагстѣлс илсъ - вещ.?а. Чт^ кзе пно еохн- 
оіена н вл іыаую сунну, н* устлеош. на* 
ингд. кж;гъ Неймаяъ п «мьнй 


бой соС-ліо^ать пелая чз псполиительныпъ 
ЕС цитате пъ гопѣта объеднеевцыхъ обшест- 
есявыхъ оргяидаапіі айязатедьяьгя поета- 
псвлсмі. 1 , ппрмм ру юшія и оря томъ ѣз.іы въ 
трамваяхъ падятув* г ло аениПЕинепіс га- 
ёовыхъ всегда ѵоаіемъ повлечь чрвдаы- 
члмяыд бѣдствт для ед и мхъ же пдеса- 
жяровъ. 

Разьиспсніе. Предсѣдатель союза 
дщр и ми въ п шксОцаровь г г і'арпячеііЕй 
проситъ яаі'Ъ ралъясяпгь, тго езкохъ-лзііО 1 


ПС. 


в я дѣціакгя болѣе зрѣлымъ, * оці&гвзь'ъ 

стапоЕИТся наці нзльиыіТЁ і дужъ слайѣкіще!» арміи, результатами чего 


цогтаноыеніЕі о зърА.отжѣ союзомъ еес эы- 
сосіоптся дѢтсео^ ітріъ ! носилось, л только былъ аазаячелъ ерокь 

И Бъ піяуіярнзачіи закиа сі-Ободы. для на ала переговоровъ съ домовлздЬль- 
СЕІЙ сБргПсЕІй пбластаоііі шчптсть помпами. 


дод»:Я 0 я виты 'Л сгремлете путемъ пзсту- 


гыіл ы & 8 (мюпіояеіыісъ* реализмъ побѣж- 

тп гъ кнъ уншяэш. В. Звібарп. «р- Ш|ІШ ядЙ1т Ерага „ Ли „бноиать 

дол оЕрсііг вши а прочный миръ. 


много горьбихъ 

К! ІИ ГТ ОСЪкЕВО 

еглліое.і. ревомеіичѵшаю выразить недо- 


ІЙГ 


популяризз.ііи з?.,^ а іннСиды орпг^в^еТъ 
легдъ Сі,.і [іі : даі.ъ- пресЕіт. ла игингъ ш> 
■та'! му Свободы, который: сосгъвтся, при 


ей назвалъ рсяодьфоииый ссіщьлмгмь до 
г. торя тес ёймъ фззнс'чг сошальяаго двч- 
аса.л, 11 , и уз в о сказать, что пѢмспеля 
еовіалъ-деиовратія сдѣлалась наиболѣе иа- 
піияальниі и ойодющляло-реф*орматорс40Л. 
Ймсапо она н.чнг.одѣе яочѣлила идею пя- 
теригапіоважа, п когда грянула, война, иѣ- 
геіі: і. соціалъ -дву пираты ьереродилжсь въ 
содізит. н пер^листовъ. ^то во упрекъ, а 
ювчтйтжръьаше не и^е лож наго факта. 11 
встбхііди.чо считаться съ ьтсхъ фаитомъ, 
— ъечташьпъе отржліШй его можетъ пакъ 
сдвіпьонъ дорого поите. *. 

II тагъ, ізлрл встері адіонала за гра ин- 
ее а уже давни сдертЁѣ.іа, Іо іо, что .'та 
ИД*:Я тамъ популяр із у изгъ, въ Токіо, 
объяеьяетса < с. Сек поста русской жвзеи, 

«іуавья соліец иіемоі^ліх, хотя и 
слояпиаеь те- ретляеео подъ ал'Явіемъ 


Кок лс-.зръ. -в ц стр у Егоръ нс и г- л л я- 
тельвлги ьо 'втета по формлрованІп 
ударныхъ \ еколюціопшыіъ доброволь- 
ческихъ батальономъ 

Канитасъ Та,'а.:аееъ* 


іж. г и ■ в і вшг ни. ы *_ и и- и ■- і чГ 4 | - іи 1 1 I і— ■ а ьг и мі ь-' г -и 1 ѵ ы ь ^ и _ 

ъѣріо *с о аіал четамъ» — нанистамъ ввде вѣ^ учзетш льва Двіыа и друг., въ саду ьуио- 

ченъ^го собраят бъ вос&ресевыз 11 пиля, 
ВЪ ' ЧаС. 004 - 


РЕЗ ОГіШЦШ 

общаго дол нового собранія 
Елисзвзтградснихъ гусаръ 
2 ію в я 1917 г. 


ріе, но полагатмн п і ру п еихъ сдща-шс- 
товъ, а и ѣть гь ианьаяЕКНно, мшдавай- 
сЕіЕин, йстонсеіімп и др г имн соціалистами 
ведер: ка в в ыхъ народл оі к і] . 

Башёлсл даже о, лоръ, который въ 
Своихъ требованіяхъ зашелъ танъ дал ,но. 


Попечитель К іс вс наго учебнаго о*- 

руга а И в-силенщ) мыѣх^ъ ио дѣламъ Р сбіЯ. съѣздъ военныхъ зубныхъ врачгй 
службы егь Петроградъ. Бъ упракленіе о а- со.ід-ітъ. По общинъ іюор о^мъ □редиа.із- 
рігомъ нстуви.іь нпнощанБЪ оонгчіігё.ш ілеття созвать объел:: пенное эзеѣланіе. 
а ІЦ Науменко, Бюро съѣіда ішнѣшагтея ва Б. Клади мир- 

ІІЪ МО 5м ^цмціч врачей. Вч^рни он- сдоіі, ІН гь эуСаара'івбноиъ подъоггдѣгь. 


♦ З^Т*нуЮ; 1 Х На, р. Днѣпрѣ 5 тонул. СѵЕТ)' 2 < 
нніл. сяиті іівркиащднаЛіврий-ьКіерѳЭ'Ь, труня 

кохорАГй члвд^човь Н.ГЬ -рр^ы. 

Собранія. 

Сегодяй. 10 іеня, ейзива^тси СЛѣзтЮЩІИ 
сойтчііія: 

Комктотъ ИСОр-ОйШійсиаТО Б&ВЕУ аГО СО-К'ІН 
пяюсііть чдояовъ союза сй^ріт^я лая рѣг'-е- 
иИ иікоторихь лпаріемет сепщя, Ю ікои, 
ьъ В час. вечера, «іФдукаиігаия, я 12 , :*в. ! 4 . 

Йъ бт,ро обігюсгйі ^Русь* 1 , Уяасграпвзя 2 , 
соСкгѣіоваяіо члрвооь оои^с гв-ч діл ю-лим- 
нлто кпа ко ноге п (Я, срюіл^ иг С час. іхпігрп 
Въ |{арц&.--:слощчм:'.ой атачтсгіи уипв^р- 
евтета, ѳъ ЯЧі час. мчара, ийщи еоЛраЕів 
’цечоиъ Кіевсыго гякйя арачей. 

- 1 - - н тсѳ:с 4 съѣздъ зубныхъ Ёрзчем. въ физической аудиторіи пазатвхввческатю 
На 1 і- яа &ъ Сіеьѣ созывается делегат- института, яъ о члс. в черв, (.бис* со рчше 
сь‘Іи фроптовын съѣздъ зубныхъ враче д. партіи ол годной п.ѵ'-оіо Шдллрскі- 

9 * МШ - Я И» *«Г«Л 

за ія.ѵъ въ земскимъ я гоуодеііщ сов- щіреш, 33 *. п 7 я№ вечера, ь 0 щае га(Ь 
аыъ, а также въ крас помъ Брютѣ, Въ Тс- рааіе со> 4 всарчлюиаппматЕАчЙ і*вмиогв* 
*;е время с0зы:аетс‘і фроитовый делегат- і™" 1 И я Р й ' 5 - 


уя [іапн г ну ю д ей оярл тм чем у ю 


ДЕЯ. 


Письма въ редакцію. 

I- 


ГраГ'ДЭІІМНЪ ре^гйтиръ, 
Предетаеллсмы,- тою пігчббумілшыі 
фаг рл ь и з ьеп о і іерлзгп общктиа і Б»м меле» 
просятъ васъ помѣститъ аастодщев отяры,- 


что предложслъ ак:ъ о ирпзпавіп цеяхрадь- 

ооУ ралч временнымъ иравпте.іьстниііъ, ’ вдоияимцім араче* ь ч ■ -р і са . 

Б г Ьвпііич'вКБО иодробио наі’ѣ'тзгіѣ гасѣ.ъііпіе объвдп^ги іго вра'ісбпр сз- іправпл по д.^тлиъ съѣзда дп 4 до & г. 
путь къ фактическому прпяч іепію въ яшзвь ?к ирнаго спвьт. 1 , пг, президіумъ БОго[ :,! й ’ ііл 

автово-іи. т выбраны предсѣдателемъ Ф. г. Бур.цкь, 

Прежде всего ягйбуодймо установить 1 йВ " Црвдеѣд. И, Д- И[і№схо. Ь- I. і *’ 

ыасть <йвъ, Секрет. Ь. дг. ЬулиіГЬ-ІІІЯЁѴВСЕііП и Б. ,1 

Сюоошй и члеазии Н. < 5 * 

рь _ ,____■ I _ 

профегсійяиь- на сушъ, цдуишхъ пзъ 11 ью- 1 ораа 

_. л , — — г --, . - г — # — вткъ и о&щесіневяыхъ двтерссокь &ъ цѣ^ Апхаагсл, скѣ для провйга сѣтокъ и 

чіігь, иродупрежіаетъ» умоляетъ, завди - . ч - 0 аесібіодииы отчвсленік «л» паці- годъ преавді|иъ упп»п. плі. — — — — - — - — • - 

мт. ве орвдаюп Іомио «а чморъ » оты м н « фшю, мюѵпкп таки, что гигантъ еики 


Союзъ сестеръ вклегердіг Помпі 

ціальвЬ группы ніги-*нъ с«ті ръмълосгр- тое письмо бъ ваше! у Еленой гааетѣ, 
дія иозіімііъ іЕ ваііЫъ свою дЪяіыьносѵъ ъж,;у его ойщсітзіервой га^яостп. 

Пят „,„ , . вшсЕЛіъ и иода л мылъ уцшавпіліъ. А х;ч««в«и и щеаани а І-Ска.і 'Ни'Еш, нісьсаій ююзъ мегеръ милосердія, ста- Совѣщаніе ѵйвеж^га мвпигтснства отел- 

25 ^“!™ Л 1 е ™: г *^"?Г тамъ дѣ-.ьше будетъ очередь 34 уѢЗдЕШЯ ЬЛ^Й??&іі* ;Д ІРі ^ вш ^ йчеі,р5 ' Д-Р^Іаящія свог В задаче! оЬе цмать сестеръ зале пакъ въ прогьбѣ првдоста-ійгъ мѣсто 
отвержеэно сжигаж свою драгчзіхѣнву» упррравц а городачн 1 БллЯкйвг и адоф. БрКВй, Былъ поднятъ нгѣхъ нѣдолствъ на оочвѣ 

жпонь, военный ьиаиетръ Ьереосвій крн-/ К ц 0 М д РИ / 0 


вопрос) о средствахъ ораторъ уя.і* 


германец, и ват^дотсл у аол ігь рабствѣ [ ,а ' ггво^а спаотпішнсь ьъ сджц .в 
к< носитъ на сг<гь півцёі нчі сьв русскіе опрокинуть врагаі ■ в - 

совершении моего чргця черты. Бъ ней Находятся лвДИ, вааываюпив себя ео- 

очшь еваьйы ал- чі-иты восточно-р усеваю |ЧІЫѴ-деноьратами Солыв^в. сами, скры- 
у топическаго пародии честца и аЕ'ірхічсо- вііИ,іШВіСЯ чзетыо подъ развшіи ѣі^'-іезііы и 
каю бунтарства. I! ./о апбввно ярко & і- . те ^ ІІЯІЦІС аъ ^ оей бмуыоиио гер- 

|і ь.^ 11.1 съ у так;ь еезлы паевыхъ •Солыпеаи иі0і;:,Е:СЪ ш а Іововъ, которые : — 11 открыто 
ВОВЪ , житорБп ЛНЕЗЕЪ Ей ІЕОП-ГЬ бшь «Р«ІЙвЙВІЪ подѣ ра^я^мв предлогами ЕЪ 

позорному миру; 2 ) дерзаютъ подрывать 


вопросъ о нооплазащп вр чей, совѣіъ ьрв- 
еилъ п[ісзиді)мь гъ ближайшій срокъ коі- 
іш гілплуюшмхея врачей, 


иазБ&пы марже иста мв и которые въ суш- 
ьо-та гаинчиые е- г тычинка. ГумкіК боіь» 
іпезядмъ ■ ^аксимахкзиъ есть порожденіе 
іі .ігісадіі Д) .я г отграоіаюшейся отъ эа- 
іллпыхъ путем Еулс.турааго развитія и 
Еі хьтурваго творчества. 

ІЛі руеск'і^ рейС'ЛйщшмноИ стяііи вѣч- 
но- | отдастся раз Горячева Эя мечта с цар- 
ствѣ Божіемъ на зенжѣ, царствѣ все- 
чедовѣчесЕомъ, которое раскроется всю- 
ну ві р_. илъ о&жирл, аагорьвшагося |ИЪ 
I оссіьк Въ я томъ чу&етъуется неженная 
хшстойЕиал русская етіхіа н въ пев то- 
п с 1 1 , с оэиа н !е л в 'шесто ■ . 

< ііош ь ш (гья о * ь - .і е -л няа — аго ж раіі нм ьы- 
ра:;:есіе а мі реюыю іовпагс малсізвнзма. 


М 0 Г І _ отъ нвогміъ жреетьяЕіъ за послѣ даю врем а П 0 С+ ~ 1 Г м ^ 1 “ 1 - ,1ТЪ медопнпі'Кія учрежу 
БТч центральвую радѵ стала пост гнать за- Ф СІ ' :,Я ’ и оргаиязлцщ, пэіидящілія въ г- 
ирисы о томъ, могѵтъ ли ииивпо-ЫЕ, при- Б-сьѣ предстзамть не опазие 11 сю:: я ■. г. 
читающіяся съ вяхѵ аодатв въ мду, Дсн- 1 ^ аіЕСйы ®Р ач „ ра (мущшіъ н женгпшпъБ нй- 
тральааа рада, — говорятъ Ёянпп'^в&о, — вторыхъ вейохо.шмп оставить въ г, Ііімвѣ 
можетъ прньп.іать полати съ условіемъ Е І :и предстоя лен ноои.піьаиіи, обозначить 
ігобы объ адомъ давались сФф-ц ді^з к. иызд ^ йТ ^ аь| ч 11 й воторынъ вто врачи 

иос-тзисваешія крест ья нс михг обше. івъ, п Д ал '- і5а1,1 |,иіь кхаиземы при учрежденія: ^ъ, 1 


въ 

*г- 


_ что |Г ы подати передали иъ до назначенію. 

н роти .къ вое ап его мп. -истра БвреиСгмю я т аи д способъ ' ойсгпыенія пэіатей 
Ьоаляціопваго СраБнтезьст въ глазахъ 


народа; Ъ) умыеиешго расшатываютъ ^нс* 
плозия у, населяя рознь въ арміи; 4 у «а- 
раются йсѣим мѣра .и носсорлтъ ручскіі! 
народъ съ доблеетвымп наглімн союз ей ьа- 
ни. І>) разжигаютъ классов у» вра^:ду, воз- 
буждая ода о сословіе протокъ фугого, — 
ѳтяиъ самым к голы ютъ Родину на путь 
бр&юубіастг.аной войны, ааарііи и ги- 
бели! 

Обсудивъ вятевззожепіи па общемъ 
поіеоьоігь соС'-апіц, цы, Ьл ас ат-т градскіе 
гусары, -едвауг-іасио ааявлженъ: 

іінаіте г ы Еіеѣ, стаек щіе ні Пересы пар- 


оостуіыснін пэ датой нрн- 
лаегь осо ую силу н автсригогь централь- 
ной радѣ оъ глазахъ всѣхъ, . 

Любопытно тае;кѳ отмотать ввѣочеред- ! мяъ о[ 1 Е 1 С У т хвовап. при обсуждегш виа- 
, сдѣланное ІІ, Б. Гру шеи- Р й ' а 0 врачахъ даннаго учрежденія. 


зніъ орі анйаап .1 ы взаиишпоиоищ, оызагщ вонъ, ^-езъ коихъ ироіізводстБО бумаги зо- 
? атсуіа^ы ай поддернаж сфе рамъ, поте- обще и галетлд 4 въ частности — веаоз- 
рлвшиат, трудосігособн^етъ лрл лслолнепІп можно. 

служебнаго Долга, достнжеиіі] улршенід [ Къ случаѣ, е- лн соаѣщнбі» ворсваго 
услощу труда сестеръ, шідяетій умствен- міе насте; -ства не кл мѣнять своего постанов- 
маі'о іі и равнее -наго уровня и участія леаін, то надо ожидать, что въ сжуемъ 
грэіті.іаіи сестеръ жъ обществеяной будущемъ, аолагаечъ съ ІЯ’ЛЯ, о риска 
ніёз.ій іг'Сііл, іііелаюшвхъ о^йаЕиквться паиъ ф'абрпвя + оі^сл\ живаю щів оволо трех- 
(Ъ устмо ъ союаа я ааипсатьсж нѣ ъіеиц ютъ газетъ, естааоёить. 
іго, вр&мгБнйв правленій союза проситъ | Прекращеніе работъ аа фабрикѣ немп- 
а род ста плены *ь ^от- рйратиться по слѣдующимъ адресат: Бм- аусио должпо вызвать нрекрашсЕій выло- 

биюідімі будь»* 8 , рчоехрамъ мнлеоврдія: да большапства газетъ, 

Со довѣрся. А. ?. Рауагр’ы 


нос ааяалеаЬ 

оёииъ пи вопросу 0 томъ, ЧТО омъ іюни- 
илгть 
шясь, 


Еапдесы призыва. Г.іа мин іііо"иті: 7 т. 
о одъ словомъ *агтовонія . Оговорив- но ирсдоетавлинію итср псьт. о-зоинонб.. ан- 
что высказываемый взглядъ ьсть его' нывъ рааъ^сянлгъ, что отсрочен призыва 


Л. !!. - глареиоЯ я 0 . ІО 3 ‘ауоіь и.ія Фусі- 
дукдеевецая, 11 еъ сестрѣ инлосердйг кяя- 


зароди! лс.. с я ійі ствміптиъ ожив .сею. Къ |Т ^ 5 іаіерссби» Родены, а рзнио и 


Іршо.'іи р 0 су.тпиѣ нашла себѣ выриже- 
ріі. чірнал ізііп опекай стихіи. Бъ г. сіе 
вша и вруаищамл вокругъ н^го яржо 
выражена ьр снам хлыстовская етиіія. 

1 лкнъ в ъ главныхъ пугікіойг дрог- 
Зіазчы гіеин а -стрсилсаіс еъ возсоэдавііо 
щ»т^ркащопз 4 а. 

1 іто ъ;е таьоо идея и цсрнадіо-вала^ 

< Ндла витервшиожала ость бсишвелной 
из&швое нллращеяіь и межажешо велнжоі 
* і и единства 4 - 3 : 031:400164 а Оратсткз гга- 
родбѣт., Іііікрнаиідкыъ нс можетъ быть 
%; 3 т< і енгь нароют, окъ можетъ бытъ 
лишь унражцеиі 'ъ народояъ, угле рлгдй— 
иікчъ ^сзсаччіствсвноБ тру деков чы&вѣів* 
СБОІ] уэгсы т въ Еотороі. утопаетъ вк явди- 
впдуазьпо и Ёонжреткос, Братство пари- 
до. и к,- с '-и .о.-г гл у паѣ ирг да лагаетъ су- 
И’остейвдніе изр^довь* они кожт быть 
лишь братствомъ 
Луаіььиетйі*, 

Б, дѢ^ствпіс.ніпг, іѣдь паи ія— его &оа 
жрбтлыи рс-альлости, іто жѣіші сущее .-ад. , 
і ш гія, глпря Ъуъ. прежде всего дс^жиа 
быть, должна ийіть сйуі дніп^ іі быть 
иоіуиіестьепЁ^. Тогда только можно 
' №. ритъ " Ѵь ея отношен йзіъ ыъ другямь 
народамъ и іп- человѣ'Ееству. 

■Начала ' •. чело .Ѣч ежіл раекрываинлт 
ьъ ііаиіовалышмъ бытіе, черезъ джящсиіс 
віл.бь я ввысь, Иаціозі дыйіСТЬ дад;і„я«і 
Сы^ь возн№ на до вс •'-слоаМи-виго о паче* 
віи, Нсякад хульгура на верп, и о ахъ сео- 
иъя націей іі. ъіщ н вссчсловѣчи^ Тете 
и .іоетоіісеій іъ такой лх ■ 1 і].і. все чело- 
вѣчны, ёлжъ и "ацісцлльлы. ,-іто алеиеп- 


всѣ мародеры т.чла, всѣ нясільпвей, всѣ 
ухрыважіді. аз отъ Есивсжса йОЕвивасТи 
—всѣ, мѣшающій работѣ Переце кого, что 
реиолж. Ровная армія мсъ осудитъ! 

Мы знаемъ, что въ Россіи такихъ лю- 
дей. какъ вы — чет. до п? велико: 

Бы разбросаны по страдѣ ііслеп^п 
кучизто,- по гаяь, гдѣ вы есть— вы ча- 
сто тйрриризпрусіе гражданъ! 


Сппсжв должны быть 

дѣлъ нар. здравія Садаиіо гор. Д^ии), Кро- 
мѣ ев лева вроетъ , жазагъ делегата учреж- 
деніи ж обозначить его адре ъ, чтобы олъ 

ивіѣ И. Б. Бадбольсяоіі. 

Оснащеніе отпугиа спирта. Бомпс- 
саръ КісвсБага Лвцпэнаю ^орвв-чешл до- 
водлтъ до свѣдѣнія гражданъ, что, соглас- 
но полу чо ч ноя у имъ распоряжввію ии- 
лнчвос ивѣше, танъ макъ проектъ статута ые могутъ быть врс доставляемы бѣдоижлет-, ішетра финапссвь, вазепиыЛ спн| тг., въ 
Уьрііііш еще не рырлбутанг, І'рущ-гекіа пдкаяъ ІИОІМ-І'.тіІ гг., и тшыс по перй- виду ийобходи ости сберечь за идеи его 
Івймиляетъ, что івтоіОиіж Украины инъ 1 исвядѣтвльгтвоеавія мкъ, &ъ' в<ірк.іВѣ да- "для военнымъ ц-ЬлвЙ, главнымъ 
мыелатса въ смыслѣ широко полптвчес- юия Ій ноября 1 "Л г> г,, были ирвлвалы Дін ізтов^пія яороха впредь будетъ 
іЕОНЪ. Баши вал ъно-террмторіал казн аето- ' годными къ соепяпй службѣ, перечислены отиуснатъся для части ы.ъ аадебноемИ въ 
ноинаа Ужрапва должна предстает федер - 1 въ рати ни г разряда н зачиыены въ ^иачитозьни мн ращенныхъ яолрчссгсахъ, 
роваішое государство ьъ предѣ.-ахъ рдесій- боіісбмвыя ч&гти. и о затѣмъ рас і.ущелы иет> у іі к: I) і.ія парфюмерныхъ ц кисмета- 
свой республики, На и&доб.е Баваііи въ тажиьылъ доний до осени сего годя* танъ 
оюзѣ геиапсквхъ госулдрствъ. І ь ра то^ъ иакъ эти о ело . плетни кн счптолтся уже 
Украинѣ въ облает а вхиноиячмясл дыжпа црлдааииыци шх соенп.ю службу и нако- 
нриаадлгжать бильіііс правъ, чѣмъ Баварія шш'-нея во вромепиомь стпу> су. 


А]. 


Подинсмійи 

П. 

Г. г. реллькоръ! 

.Кіеіюшл Ымеіь“ и 


ѣъ терма искомъ сояізѣ. і'оль учредмтгль- 
наги собран іи въ отношеніи я стопин ів счо- 
ди ся таіьжо, пи маѣпію г. ГрушемЕОГО, 
гъ юр ждя ческой сан^ііи. 

Бо мі-рашнснъ засѣданіи съѣзда заслу- 
шать былъ дожлалъ оіегата О -лен наго о 


ческахъ фабри гь ■ і'кртъ будетъ от- 
пускаться въ кыжчссгешъ но Солып: 
ѴБ'. . рПЭ|іѢШг-НЁЫІЬ жъ отпуску П КС 
бол:, с л исдеръ въ мѣсяцъ для кзщдоЛ 
фаірпдл. {, а.-рѣшевіо для открытія но- 
выхъ іІ-вОригь ВIгдав.^ться ее будетъ ь 
2 ) Бия ляЕииЫАЪ и шштурныхъ ^дводииъ 


У о разъясненію глаьплги жимитотз и и 
вреде ста 3.1 ешю итгрочггь висЕшеС’яааж- 

иьлъ лица, сідтояшія въ учреійДспі ;іь и 
прадцрійтірхъ на. службѣ, по ет. -іІЗ, устоза 1 въ случаяхъ, если эти заводы имѣютъ 
вив ас кий тіовипрвети изьінін і : і і 5 гола, спеціальные военные заказы. 1 ) Пр'ое. ;а 


назаніныа синртъ будетъ отіііѵц ітьея лишь 


Й 1 т ^ Ш 9 10 ѴЫ-І КГ , I 1 ' ГыЯи.Л О .... і. .‘Хл'в и I _л Ѵ гі ІІ 1 - 1-3 Ь <11 и II рицу. аир ■ I V В-П ■■ П ѴѴ I і* ІГ^Г.г^ОІГІ I цшщіипііліль уѵмі-еіяѵ -вги ѵчгл-*»в 

ізкыъ людей, юадъ вы— мы не азщн- яовобрапцахъ-ужракицакъ- Бырлшвъ орси- (т- с. лица, которыхъ прмллвъ засталъ яг, казенного денатурвроЕанм&го спирта 


Въ га?этті 5 Ъ 

ЕНИ [Ім^ьтТИ 1 " иіъ 7 4 ага іюля бщѵ озѵйяі- 
кондлъ тоаіёлъ р« мзпѵіапнвго комрссагь г. 
Пяатиолгкаі'.- сь цсіиш.іягыпио» ъомитсѣ о 
ий разомъ .иоложоп іи лѣлА пъ иир№№хицч«йБйхЁ мистер- 
срп'іъ Кигп :Еэго о^ллтпигс! воейио-лроішш- 
ІОННАГО Ю..ИІПЙТА. 

Нъ атомъ дикд-ѵдѣ гчэыяе, что ,»ь ти съ 

МПГТОрС л I! ЧЪ, ОТ.’ЕІЧмО 0^<ф-і ЮІІВІіЫЧЪ Ц ОрП- 

епйсийжипихъ къ пром -чЬіетіг ріявтъ въ 
ОГДОН н-.:іп. кс*іцчі!і геіЬ. О’ето аа гадт, арі^ото- 

слоии были до У.<\ р^м-гг імсыі> Ыгльіго 
В д'івег-іа, во Л Ті> Си пкш уИгГ-иОЛрдгнЬч- 
моаЬрпо сдѢдяемц. в: вь „отлечу 
о^ортюлаивисъ^ лдстсрсіодэп работа сі|*из- 
Еѵдилнеь пи югк, з шлем 3 иъемца в а 
зги ьрсніі ихтотевлепо шши кігтіі-епм р.чгап. 

3 ігі.'.г. Си^аріс:. „ОЪ МЧ«ерс* 4 Е''> занято 
рас т.іегіі до человѣкъ, а еолтяъ злн-п- 
ПЕГстраиіи іи-шпоп. ю 6 і) чотв*іг. алѣе* 
пвягЪрро оирг.-^іеп ■ «ктвпк иднлісвсгрвиІК 
ВЪ ЫІ чеіОО- къ" іл дЬіУ телтіИЕ.з, л д ііЧ ініС- 
стрллію цорглріліотъ лшігь 41 чвддвіеъ, т ъ 
гъ йдмиимсті адім ля ястутъ выть лрі'іъгд^лм: 


въ 


тестъ по повожу нывѣтпой системы набора, качествѣ рабомі ь въ предпріятіяхъ» при- уѣздалъ эаярывяясм. Оставляется ива, къ пенни, ючі-прі., .-ликтзлійімп к мша.щ- 


ша-пнъ 

Мы не позволимъ намъ іюльзовлться і аш д а украинцы зэсыллртса въ частя, гао^ 'раввенныхъ по своему значенію ляп обц-ІѣвЛТ втанве! пвобходпшктц, только торъ, мішиицерт-, №шторснв ол;мшіо^ ял- 

пг,«п, ВВЦрН РОССІИ, 4 Н 4 УірДИВу рОЯЫ ЕЪ дѢЗСТВКТСЛІЯОІ ВОеНЯйй ЫЩЩ ВЪ бол ШИЛЪ ГСрОДЗІЪ, У^аКОаіОВЦай „«ЯШ МЛСТОрснІХъ № 

лгміит Ай ЙІГ - Г Нвидинпаго Орежра- вдсылаи»ТСМ Л*ДИ чуязе* нитѣиъ СЪ ирммъ нрн ЬВОітйШ П\Ъ лз цвнадойцпсіыо ЗЪ ПЫПѢ пориз отпуска дснатуророванааго ч , ; Л| СТОРОНЫ . . 1 ".І Ш ы • :ч-ше;ѵ. пнѣ- 
шеи:?і вашей юьгуовоз для і'осііи дѣд- аі! ирьторъ прі-длагаотъ поли- ьтпкг учрождеміахъ а. ире.: д с р ія тіп жъ п ис- с а, та ві. '. , пей иа 2 іеПлі на кШ- ші". вто соь ршшно гічтірно. 

тольчости. 'жить конецъ тако у вдЕормальцдму педо- реході пгь еъ устамйвяоивыа срокъ аъ дую «пью буетъ по асѣяъ вѣроятія я ъ 

_;и т ілісаввтградми гусары, таетшъ жч\т вещеіі. Правда, нѣкоторыя міры д другія предпріятіи, пюбюдииыя дли гочу- въ цедальвонъ будущемъ лоачптиьно со- 
еьійъ ьы 1 о орииъ ы еіии пшшо бос- ликвидаціи атоіп йвл^уіц уже предприняты, дарспевыо! оОьрояы, могутъ получать от- кращена, сотому Граждана нразынпкп 

ВОГО ІіапалЬииЕЛ: «БоЯТсСЬ гаѣпа йеволю-- Ні. ІСіінЬ ѵш гтиішпиніі ™и-І^лла*и н. тмагІЕ ШАІІ» М И 4 П» ІЧП Р іагоГі^ИУй ПКйИО 'ПЛ расходовать охотъ 

иоего.-ішее тяжел а о 


иаціешалігвтг ияль г ч- Щ° ваоС| зр-:пЕ>. 

Мы ирязигаезгь всѣхъ 


Бойтесь гнѣва револю* Кіевъ ужо обрвдоьавг уіранескід рзс-Іорочва въ соряш закона Л марта 1^17 г^І«оФвнир звааояво 

иролілітепыгыб ври ь, ыапрЕішіаюіцІІі для чего^ по ралъі:сивиір кобшиалціоиваго спартъ, дам:!Туа, что 


сознательныхъ 
вопия оъ-грдждянъ оцредѣіеццо відекз- 
ззгил с лѣят^іыюти в ідъ созватслышіъ 
н бозсоэніі т с льны гь агоііТОЕъ і'ерианіп, и 
тогда огь ли а русской ариіи аласт по 
сжа.шть имъ. 

*ІІ|Ш'іь— яэыі Еія зад обшьну дѣду!!», 
і-ізисаэеіградсжій Гѵсішы, 

О- Іюня 1017 г. - 


РЕгэлюція 

иодиочгго кг.нятета б донского казачьяго 
тонерам Нраснілцекьвп полйі 

Вспых^ра заря ново:!, свѣтло!! яла и 
вьшіоО ейобидной маі)юкн I 'осе іи 


уираницпто въ Порви., уеропісіиіі до., жъ а отдѣла главнаго улраьлвши і«и оральнаго 
1 ;> тгіпа:ішіі багаііояъ. ііо ато ощйвевсе. ютаб^ цхъ слѣіуЕть въ птохъелучаѣсчи- 
Бре.і.і.н сир л ожъ, наиоспыпій моральный тать уволввнивн съ дѣ^стпитольной воел- 
у шербъ ^Ераішѣ и і.гдшіИ гь русс кій іо- кой службы ш. иерюцыіт состаапіе. 
ціп драл, ьжов^атолько надо едать въ ар- ] — 

хи въ. Благодаря атому пора дву, наблюла - 1 Но при казан Ію начальника гесіералі- 
ет я тажоо печальное явленіе, 'что совѣты яаго штаба, главный жинтвтъ по іі]іе о- 


вреив кожогь быть перв:;:вто бо?ъ Осо- 
быхъ ііотряссйИі, только пр> условіи, если 
созпзтел иые граждане сани дадутъ при- 
мѣръ бсрежлиноста а ьтоаоиііг. Есйкоо 
уаотреблевЕе денатурароваынага спирта не 
для гор Г иій —обмѣнъ его по продукты, 


Пахни п ... то".;яс і; и \ ь мг^-тнр-КЕтил I- 1 - 
клгь ікпі въ доюіаіѣ вь сііѵкщвхъ і аръ* 
хяиімчь: -іл. и іл зшнилюр'Л яо 1 г.- 

ман г іѣіоиъ, а пылѣікоб покат, гі к- 
иип. іЗ'Э №[югл гтцюш.'мѵь пгруягек-. 

Ііо том}’ ио&' дУ (чптю далго” . ш!.: 

до войны іпготовдОяІо ручжыіъ г * агі дін 
нуждъ хряіп иь Го>-сІп иа йромлвадилооь Но 
пмдл оканію і сріщт.і теа, кюта’’.? --гь 

КІавйпроиА улиос*. вмрдйотзгь риігзвш и 
'типъ |іі^«тъ. примятый діл ) аотгйі*.іі.-пІіі ь 
аршч сиі-лсіо сѵіи .,1 ил+илг» эктолъ. инѣю- 
[Ціімол иь іі-лахг я і-сторс ий хъ 

По йтачд. рс'цг зітлмъ Піівікр ,і" і ій- 


ЮРСТ Г 1 

ряд* дрѵ - 


пд- 

И л- 


лротивъ стрем депШ увраи ііСѣзго псуодч л разълсинл ъ, чти ирпиить по мог в нон у ѣ- 

проі а Щіділ ст в у ютъ у ь' рапжяон у 


т. . и іЕ'Точи. |^с п.лгіыі.'шьд.ть ил ьъ гриэяй- зловѣщія тучи нішаюгь рздгирѣть- 
і:ѵ:.^ь Смиыѣ Же есть утр. та и } правд- сл въ ярю-солмечнип дгнь. 

■еще паіІоиаліПіьтп. Одах; і ера; т .я «скал : Гучи эіц — аеетрэ-гйрнаіісвіи полчн- 

•т;. иг-иг г-.., ,іг , ее, друі ► Іерархи іесжу и \ ща, ОоіііірВ щія роди : ю землю, срокгон- 
ступаяъ, : и іе|^гі а. 1 1 і о*л іі и л ыоь же хочетъ ТО- цую ь-роЕип па'.ьей и тѣ Пмрвжеіииы іос- 
сглгнуіь е.аш“ь.а четьіі честна, кечёю- Сіп. которые кисели риьаолъ и раовііу 


двикспіііъ 

Делегатъ флота мктрогъ Дуджннь вы- 
тзывшед за то. чтобы въ балтій- 
сис-иъ ^.ілг! были выдѣлены особыя суда, 
иогорып ьоміпеитов.ычеь бы ЯСи*'Ш!бЛЬ- 
Но шь увраивцегъ. Для вдршиорі. иго 
но; флота надоСиитл въ таввВ иѣрѣ но астрѣ- [ орган вэаціП, 
ч^етсл, Такъ х.^жъ подамякзщег Ікоыгми- црніазѣ. 
сто итого флота ^ 0 *о состоять пзъ |вра ' 

■сценъ. 

Лалів іыступаеть ъ привѣтетікяъ 


ш-кгии п’дігіч'йіиъ трти- 


рі да 1 а его да разнаго рода услуги, агре^ оьм уирииіпііа пш'іюмыіли 

еол ..ьтсЕііхъ депутатомъ ні ЬірацпЬ ндмт- ]віімепію от^-очеьг воеццоп^.л^аіівымъ устувса его для расшит н г с мирасимтю- кеты ^в-оинилу ч^лт и 

я в д тся актамъ преступны иъ к ьъ вере- 

диіісгэу иіЪ мал сего годь і'ібъ оіен- жвваесм тцц:елой рреия-’-оейбендо Йр^“ ігрІИскПі щгіемщіи.ъ и і>а ] рангъ ріьеты на 
иаіі.кіір-оьаійи съ гы.іа па фроягь работаю- сіупиымъ* таеь еіеъ уііепьшахітъ нейро- стѵиають лгшь насііі п^тіаюдайНЕ^аъ икь 

щвхъ ыъ рзллвчныхь о| гаіін :іч і[іъ) пе пэводшыьно іѣ ноболипій запасы; ё&то- 

огішсикн въ рабат&юшпиъ па государ- рьзе могутъ быть ісаолзоѳнтпы ізігело- 
стиеіінукі вборо іу иаті спвііЦ фабрншіігъ кгдиъ для своей плсущпой иадпбпости, для 
м вімЩЦШъ абіцествеіпіыдъ и члетяычъ пвдогріааиія наши, 


иоіімешіищішшхъ кь ^тияь 


Гіавв ы іі ко ч втегь п а преді. дег. иые п го 
отгри'івкъ, на основам ш аакина март . 


делегатъ ЕІріетсха Лырнокги, гоасрлШВ, 1917 г^.гі, гшетанойзі ъ: въ сопля, і т- 
іто ■ тамъ, въ иэЬмрм, у і, рая в цы то с; ягъ 'йыгь іопитстоѵъ но предостамевію отсро- 


КомЕСсаръ Лсвадгь- 
^м-Г'л^Л ііпіоо капігдеиве. Вь рійгщЁ Лу- 
бь о, вск.ио учли; а ончло 12 іа-, о въ но- 
чи .ій '- 1 ІЮНЯ ненліТе мыс Ц^ры Приаэйі.іЦ 
ці-счи.іьыч гн'сгь' тоігь ръ ігйатоГЬ судсб- 
мо риэыежпйго бт Ь.івигп я бык тихъ гь 
мныт ѵ вид ном іче алыхъ бмно іі дружіим | 


нсччткиП. 

Привито и Вроч. 

Директор* ио^техоп'ге^кязЕЪ мвгттрсниѵъ 

иі^оопрамл іъ т.-з^іц,' I. 


-■г 


Гугичтіу I (’-го інчні 1 УГ< г. № 139 


КІЕВЛЯНИНЪ 

ТЕІЕГРАШЕН 

Оіъ нашихъ кор ре сноп центовъ 
н Петр о граде кагд гѳ лаграфнзг-і 

Агентства* 

У -то і кі и а 

Сообщеніе изъ Ставка. 

0ффцц1і*ьао 
І) 1ю«й. 

Западный и румынскій фронты 
Нврэстрѣлвд и дѣйствія детая цопъ* 
Наеі азокін франтъ, Юго-заваддѣв 
Кядкптл паши часто ата пошита одинъ 
бзь участковъ. позиций туровъ 


что воЦиа создала условія два успѣшно! ммъ быстраго и ріщхиьпагв преобраао- части собраніе, гаркетврусте ля вы, гта- 


борьбы иііровой ►'шоБр&тіп за идти ду народ- 
пи» IV по и і: да одного гою-іа дер~ 

ЗбэО'іі Друіииъ сом»30.«ъ Яй ШТі-ХТЪ быть 
прпанана разрѣшеніемъ вопроса. -іа.іачоО 
революціонной демократіи должно быть от- 
став ваше ириэыва русской реідедюпііі, но- 
стаповіыііс о свози съ юионртгмнн иоѣХЪ 
стригъ, спэмшъ Ніа;д}пар"іааго соніалп- 


ыші: споталш настиг# тпваи.денц: л г.тші- та м павшіе на порске ѣ пласта кі- совЬ- 


уіірпмлнія на Ів*ш кратче^! в \ъ началахъ т &ъ, глрачтлрун ь.щ, напримѣръ, -'с . н<іі. 
к і’К'Ч'ІИІшаго вводсіш «новаго и гарид- чм прамг-дьст бсьшііе и вь 


тве?ъ + что узнавъ объ удьтвмвтуиѣ киви- 

етерстпа юстиціи: о&ъ очаідслп дачи Дур- 
ново, раченіе большинства фабрнст» 3 оа- 


бдт призвано гсей ІѴсіс.в 
дзсігепгы). иргатэопаншю 
а,<мін, рабочіе классъ въ а ал о иг лнді* въ 


йъ анзу недостатка тоіиява, ішызяадепо 
Д0НЙСНІГ и вращается на Ш лроцадтовъ. 

(Сой щ.І 

П?Гиігм^ ДЙ 7 0Л,,ш 1 0 СоЯ ? э ' ( ^; 

ірв:Т' йіство, двкйрнсь еъ дачѣ Дурново съ районными ЙЯ т*[г' • [дезя, Ірешкиос Яра* 

Р агитаторами партіи Шшпмоп я «ЦІа- п-тВДмо пр шечтЪп Тик- 

1 и ри^йвій дпорѵь для Ьродігслаіаго Со- 


і- •• '-;г.гі потовъ СиГ>ор:окаго райоеа гь утра ілСз 
ніі№ еіов.'і.ш и песИ ма«оо въ тнг.іѣ зи тысячъ 


окоте самоуправленія тамъ, гдѣ шъ лѣтъ 
Въ особенности съѣздъ требуетъ шрѣі- 
’ШЭГО созыва Учредительнаго Собранія. 

Вмѣстѣ съ тьяъ д.ін болѣе рѣшительнаго дивѣ совѣта крестьян с ёекъ депутатовъ, въ лнстовъ-радшіюаіовсроиь н маисятіистовъ 
п успѣшнаго прошенія въ жвдмь указан- іпцѣ фроптоііш съѣздовъ ясно в твердо по главѣ, Габсчіе быднпооружени пол- 
етпчвевдго съѣвда ж шпуЙпьсваніо дагово- пав иллтфпрѵы. для водінііго объединенія |св івэлз лѣтъ. Мы эгаадъ сейчасъ, чтоаоъ- 
ровъ. *П. АЛ ? двновратіж н выявленія воля ея во всЫгъ віякгть всѣ жвіыа силы страны и двинуть нрисоедняиЛия 

п оСіаотаіъ госудврствонпог? жиіин сьѢі.іъ якъ нперідъ жщзтъ только проібраввмв-[^ в ив гоп іа и в 

НОВ РОССІЙСКІЙ СЪ иЗДЪ ПЗВД5ТІ- признакъ вео^ясциныиъ омдыь еддяуй нов вдлпгіошіое гкравптыьстао. (Анлдадес- 

* п г п по.юомвчнъіЗ нродставптоіьпип орЕанъ» ігвпги). «павъ л&о во ваэвап бевшѣтогмя' внн °і 

витепси р. и с. депутатовъ. і — 


г- &ччн;і л реачдьввраки, ііо пути къ ішчъ 
отрядъ 'Красной гвардіи» 
із«ц г І^клвъ осѣ віоіы о вы- 
въ садъ дачн. рабочіа заявили, что 


ННЙОГО но впустятъ в но інпустдть съ 

въ коіориіі должны войта прслтедтглід пи іа людс9, жглаюшихъ в« же с дѣлягъ дачя Дурново. Іірпбыаъ юваридъ лр*ву- 

гъѣода п представ итвда К]ММ‘тыі«ъ. ІІореді» плі-чіяку. Вѣдь она повичалтъ, что въ рі’рл Евселрь&лвъч, Ёолдидл^овлнг.ыа ѵапл- 

оі- еинмъ орпноиъ идлойтри-соціалясты от^ с рапв* по главѣ аотгроИ въ качествѣ эах- Міромъ н<- іещееі, ЕГлошадь юкруіъ диет на 

іеа сѣ- примется впѣочі'рсд ртамъ ааяыеніеяѣ Гв- йшмвм на вот апВДитк» политику ( . г лпмаъ пласта ОБМПвнскі бы носители ( НіАсрежной здпружепа бита огромной тол- 
ПРПВПХЪ ъопшлпахъ Лйч пгыго хцоб- гечкорі, Іякібщаспщап съѣзду, ^ Вро- орапшмветва. Отвѣтственность оп дастъ ьтя* нс приэаапные вяДі отраноіі 

м Іісі 'йиівтнпко были иертнолпты, мвичс Яраіптыъітм расаороілось увѣренность, что цоіа иовніры-со іаднсты ко нміз-ѣчіго вызовогъ отпоръ твоихъ 


СЁГГ'ОГГДДЪ, 8 Іюня, Засѣданій 


шщнтанкд 
леще, отдѣльнымъ леодянъ удалось бѣ- 
лкаТЕ., Гѣеераі.о Сордошта, послѣ но- 
внатитетьнаго боя съ журхани 
во -і с на з п я ли в** ре нал ъ 


объочншенін 


дачи Дурново анардн- остаются къ ссетапѣ правительства, иратг-і Е.руговъ оасоленія, Свбоаспь бережное от- 
стдми ’твльатрсі дѣйствуетъ еъ согласіи: сь дено- 1 Дйотвяіо пъ ревалкщіі— долгъ еаъ.іаго до- 

Залввтчялп оказал аротню дѣйствіе, жратіеі, і потону оно должно пользоваться ! вократа, Рсвол юція — осажденная ірЬстстъ, 
угйшн вы ^ Еавъ возцушеній среди ра&очіѣъ в на- дѣятельно! подкркГЕю! ъсѣгь доч- крата- і ІкіОна :авптъ. Угроза голода и ѵпваксп- 
и пгодолгва- селеніе Быборгсваі сторон н. Пирмнптезь- чес ініъ силъ страны, ясен го.іп<н<м вла-'г-го враіа втойтъ [[Орсдъ рпво.іюціса, по 


ютъ подвигаться опоролъ. 

Дѣйствія летчтЮвъ* Возвращаясь 
съ боевого Д' лота при спускѣ паапро- 
дронъ разбился на смартъ одинъ паъ 
дмбло щі.ііщиьъ летчоковь нзпатапъ 
Крутовъ. Въ иного чяс-таипыіъ бо. 
я'чЪ съ апгтрр-герѵшііиіин капитанъ 
Кру геи ь сбилъ шесть самолетовъ* 
упавсіахъ въ пашенъ расположеаія, 

(П. АЛ 

Уходъ аділ. Кваша въ 
отставку. 

ПЁГРО ГРАДЪ, & ію ад. Ад нарт Км- 
тікъ т метрам чо9 сообщалъ править тну 
въ еіт горичикоі: форяѣ, ЧТО вы ходить 
въ отстааху. (II. АЛ 

Событія въ Севастополѣ. 

ЙПСІ'ГѴ, іі ію кд. «*Ру«Е_ Сл.» таоб- 
ща гь, что послѣ рбэолйщін довгатевдго 
собранія о радору !:енін оі-нцгроеъ, адѵ. 

Колч:.ітъ собрать Еопанд], своего флагман- 
евлг'і корабля а произаесЕ, рьчь-, въ еото- 
риііі заявилъ, что онъ подчиняете рѣши- 

пію собранія отпопйшъпо сдачи оружія Г . ИЛА ^ - вли , и 

ж считаетъ нужнымъ сообщить, что даже виіВ п Р^^ь резолюцій. Ъл&сть пастаи- 

«ончн вг Порть- Іргѵс» ,.е ваш «Щ вв- ""5 ™Ч ,к “ ««"*»»'“'» »»» ДіР“«- 
ыг»ввр« «ь бмп георгіевскгщ свбав. **■ - ** 89 ««ЧЦіімка * яаоборогь 
Ера этвіъ словахъ ддннрвіь сваіъ ору 
й:іе и бр-:сіз.!ь с, о ьъ ѵ 0[і а. 


аѣ- 


доиократа- Ііойнл давитъ. ^ гроза голода и 
вда-!ваго краха стоятъ 

пыл яожитлъ п президіумъ съѣзда обра- (тн. Съѣздъ орѵдыа&т і-ліолл. іоян^я дс- опа крѣпка гвониъ вдпнетмт- -'ы 
тжлись нъ населеніи со слѣдующимъ яоз- ііОПрвгію тѣснѣе сплотить нілы вокругъ рВ“ѣ, что преодолѣемъ отоіъ ватаснъ, І'.с- 
вваьіегъ: совѣтовъ рабочихъ, солдапкиьъ и крестьян- ли та? и мавнутрд будутъ сыпаться кз тЬ 

«Нѣсоторыя ляча, низиварошія себя ““ 


лей, прі-пГиадии рабочіе, много ідордавѵ- 
км\ъ, раавикллось нѣскольку чгрвызѣ 


браяіл. ([(. А.). 

Бюллетень пзняйціи. 

Въ НиволдсэсЕші ело Іодѣ Таілярогсеаго 
овруг^ толпа бынішгхъ у чаши Х' и. оодро - 
стёпнъ въ возрастѣ 14-1 Т> лѣтъ, ворвалась 
въ Нимоіаемиоо ;^пслоо паролю: ушмц- 
піо, нрщузвгяк токъ разгромъ л ушічто- 
жила школьную мебель м уіс >ііыя поеобіл' 
Комитеты срезадорсыхъ дивмдЩ обрао 
эевази боийссіц, на которые воыо;ьч: но 
отоараше отъ помѣліев^ьъ подпасокъ 


ввваіы д съ н:. д „пеью .Да 3/равст.твть и „ ивпіІІ а „ гапрпыІЪ " аи1ст 

соціі.ыия ГСМИНШ..ІЫ* паевдіе. Дм- Обварриимм м аапма ѵаіиіаааюпв 
и. иа «ірывдмь виру яи ввивъ «трипъ. ОГнцЩсмаЙ м. : «въ пвовіиквіп в..»- 
Ьесгараоовъ вошелъ ёъ адажіо хочассарьѵ ся но ,^ ...... . ѵ ^ ' д 

Къ таіаьрогсы-му окружному Етачаль* 
стау явились |(Н] добрс-.а .льп/епт. н потрв- 
І'-оаа.і п нем едл ед ы о- отпрй в п ть ялъ на ф ро я гь . 


шире в ію зав адиі! і^вси.^зг 

ГеайЛоців прваята при аонневнйіѣ 
голосованш Со.іыпивство'ігь 543, противъ 
ѴИ\ при 52 воздержав св ііхся я 1>й отсут- 
ствующимъ- Ег[іОде, шЛосг?ааніаііъ иропз> 
и тала рѣчи ми -'остръ Церг.чмди и доел а д- 


ачйрлпствѵп-хоииупЕстамй, ьъ первые дні 
революціи іаяя.талічу ДурЕово пз Выоорг- 
ско! сторокѣ. Петроградскій совѣтъ сол- 
датсыхъ ц работ ихъ депутатовъ въ свое 
прека завалъ, что захватывать частвыо 
дона не дону ста ио о что домъ Дурново дол- 
женъ бытъ освобождавъ. Правительство на- 
стаиваетъ теперь, чтобы дача была 'осм^ 
бьзцена немедленно. Гре Сованіе правнтяь- 
ствя пріаеіо въ воляевіе частъ р^бочиго 
насел- пія Выбор гекоіг сторно и. Рабочіе рѣ- 

тл.ш, что требовав іе п раз ата л ь-ства ас пт ръ- йолюпіоипой демократал н буржуазіи, 
реяллпціоаво и оалЕшяютъ, что съ ору- 
жіемъ^ въ рукахъ будутъ отстал ватъ домъ. 

На Нѣкоторыхъ Заводахъ Выб : :коіі сто- 
роБЫ начал ас в аа^псгввна* п с подай тель- 
ный комитетъ п президіумъ 'т-ѣзіа совѣ- 
товъ рабочихъ ц сол н те г 1 депутатовъ 


окиіъ депутатовъ н авергично поддержи* же- стѣяы удары, то напасти гражданская 
ватъ правят* лвство во вгвП его ііп дельно- воііпъ йдѣсь ■: еого говорятъ а коіг рь-рс- 
сти. наорзві іпоіа къ укрѣпдечію и рае- аши»щіг, по сдявствсниыв путь, которымъ 


та оыыорЕСЁаго подрайона и выеду июль 
докладъ ЕОшссара ИыганЕска, который за- 
йвндъ. что настроеніе рабочихъ тревожное 

и мъ к. «6. »,,лпр. М »ц|Й^ГЙ^^^ГвГЖГт 

849 ™" а ГІкаигь оівЬПпЬ ,и,уа«няимъ' в „ № „^„ усилчшм ^прту, ом[і!е 


о; паримъ эд ча ѣйш.ія сосягатсльстлз прп- 
тіг.л. аяс.рхи. то&ъ. Ьѣ сопровощсвіи ко* 
ииссара Ьесо^рзбовъ панровиася на дачу-ц СВЪ 
и вошелъ т.Дчі одинъ, вйо ЧыглііЕоаъ на- 


"ііі бъ Лдбсръ. 

Цератеппн увиывовіп., что коалп- 
ційвпоа праийтмьство^віе соглашвяіѳ ро- 

по- 
пытка совмѣстными силами со есѢѵпі при- 
греегиилымн .лояин сграпы ііргпдолѣть 
вйімйія трудности, СГСЯШІЯ не иттп роио- 
лющгт. выясняя прічііны и характеръ со- 
гл іш :іія, Дерет<м4Н эоа клясть, что въ 
[іасицнціі мпиецгь,. когда требуется на пря-' 


нонт|>. революція пожать ядііі, о го нутъ 
ттаждачг-Еой войны* Котъ когда ы гово- 
ринъ. < Г отдай то Врелевнов Праипіельсдщі^ і мрѣть отказался ооЛгп. 
си .'С'-бдое оОъс іаннть й.пііыя силы стра- лЮиііЬЛ, И шъя. і>во.ю часа дня едва 
на*, то мы п йі'Чъ отаѣгстйя постъ по і,е *пр -а <*-- до кро яг. и роли тіо: о-ьоло кезска- 
Ті-.,. кт па паши д-/рыл наиѣреаів, но л го ви ,.і саріа а нсіізвЁгТНП накі'іъ нутешъ 
за ихъ послѣдствія. Аа то этосдоиствспнідО п^явчхаьь Сіе^ыя фити.ииуа пушея^ во* 
путь* спасающій страну безъ предвари-! ^ ыя въ свое время наі оделись па дачѣ 


тельноп вровавой боляи. По знаю только 
сирапи с я ли мы со всѣяд пр'Дстояпшич 
трудлоыямн*. (Голоса « л.-съ и.: ср 
жимъ»)* Знаю, товарищи, что вы поддер- 
жите эту линію. Мы в','ѣ тЬ или уѵрскъ, 
ело иобѣдвмъ*. (Продплащтолъиыс " иііало- 
двсмситы), 

II д сегодвяшпсігь засѣданіи нродсѣда- 


0&сн:дявъ полпчіейіс, ію г^.иошъ соручнгь яіеЕЁе всѣхъ ешь для нреодплѣпія впутрЕШ- ^ ль съѣзда Изсскдае СПо ігчілъ, '.Т: до 
Еоинтету петро градеіаго совѣта подтаор- няго н внѣшняго крплгеа, спрааитыл члена второй Думы юц.-дсп. - ІЯіі » и ' и * ъ дачу Дурнова, не улеглось до 

дать вешу населенію Петрограда, что во- втой задачей можетъ только власть обѣ-І ^рзжція Бѣлоусова. Послѣ ссылки н ватор- ; лоэлюи вопв. Въ саду доп безпрерывные 


вѣп. воспрещаетъ всяхіе саиочипяыб аа- едашт^шал въ ссСѣ довѣр* ■’ гроиоднаго 


хваты частныхъ н общественныхъ помѣ- больтіняствя ігасмокія,' "Мееіотргг 'в я огром- 'Прахъ сіѣ иыоѣ принимается па лоно ре* 
щгшіі н считаетъ эти іЬЕЛвів направлен- : нм вліяніе, всѣми признанное, органовъ Съѣздъ почтилъ намять Еѣлоусо- 

реьл.шпіоипой деііоіратіи, Церстал.щ ечн- ва вітаааніеіл^ Поста и о ел за о орііияіь уча* 
таотъ стиль .ч'о бе спорнымъ, ■-то органы 14'СЮ"Дахъ праха посредство)! ъ осо- 

ршлктіокіюіі дпюЕратім де могутъ явить- А Л 


ги онъ жюіъ и еспіг ыіс.і еъ А'^ерииѣ, и-ы тл вг іт. Апарінсгы обращ-аи^ѣся ъь (іа. о- 


годьйрЕЕІе рс-колюп іоннаго порядка. Кома- ся въ странѣ 


т іюня со стоя л ос і. ... машѳ дел» 
тогъ арміи н флота и рабочихъ. Весь день 
оглашаю те л псступцпшш 


Съѣздъ СО Е Ь- 


ІШТРОГРАДЪ, Э ітв. 
товъ Убсуждяетсн вопросъ 

оіъ отношеніи къ Государств: иной 
Д^"мѣ* 

Вассепо три резолюціи, ,1 у начат с кій 


Лун : л особымъ декретомъ, Мартовъ него** 
сцтъ вторую такую жо [зезолнщію. _Ч*?аь- 

вэо- 


влгь я а сіЗ;*лі совіітаяъ ра-Лямзъ л едл- 
даісЁіііъ депуіатеыъ совмѣстно. 

(Соб. ідер.). 

Постанѳвонніѳ казановъ. 

НОВО'іВРЕЛССЁЪ, В іюня. Ёвйевовсй 
е Р1 гъ , аас і у т.т пгъ п р .-да ояюніе пе грогр тд- 


, . . ■; ста сн по 5 властью, о&ъе- 

тету поручено нрнааать рабочее паселевіо дияяюеші ясѣ ..ивыя си.іеі ііог.а гоаа- 
выборгскаго раЬока Еіемедленно воэоочо- рлгъ, *по госоодстку^щіе нламы-^вто/лур- 
ікть работу на заводахъ, ибо іабаствьва жуазія, то сто не только выраженіе ако- 
веоолющн ^ г0Г|арь РТ е 5 ивтръ-реШіщІі; и ориа- попячЕСЕаго положенія даонаю ждасеа, во 

д:.і нылъ Ефиапдѣ к частей по п - просу иаіь совершенно недолустпиыиъ и іраіие ц сайтѣ широкихъ гноевъ нзселоПш, оодлержігаавгъ резояюцш о рве пускѣ 

п'“ арестѣ Кодчапа и. міапиов.і, - трестъ ® ЯоГ " ь ' , '' л ’ ^' зп Р*в |, - 311і віл устройстве во ору* Есть еще я другіе нити сйяі двлющія 
Качана высказалось всего 8 редолющй . Лим,иі1 д ' юнстраціи безъ прямого поста- девшад мененщ съ ідеиѣущпмЕТ нласса- 

противъ 5Ь, да арестъ Смвпноаа 7 про* в « ыейМ С0Еѣта - Еиннтегъ вошмъ въ сяо- мя . Въ начальный иоимтъ ревоя ція. йог- шм,|аи , 11 Еоціиъ-рвволвщморы 

пп, мі. Ео ирниі ММ 4 шшп А С ,' В№ "■ “"Ѵ» «««ЧІ", “!»»“*«- ра мшаисц что юіфггь ірикеівмюг ы«Л*«ИГв рм««т»: Ирлвачая ісІ„ аг „ с06іга „ а9ии!Ъ „ „ адаи в ИІЪ ѵ . 
(.ІД.-Л аиепниаясвяя ннссі» съ адмпралоиъ 0&тнлъ воногету, «о распорхжепт нрову- Ду мы ноервыа иобнапаоладксь рвволоціпиыя БЕІ1І5ач!С > ,и -_ и п&ыѣдп '° В Р СМ ! Г^' штст-еъ па мвать жалобу семи граж- 

’• - оптіевлй вня« лбт. пчпнгевш лгоГьплкя «гл и . когда ов т. л в рссіил и т рет ьсію п ьг* ѵ ю ду- Еа ѣкновъ Дрзы к выступал отт, ннснмІд І|П| стдвоцы Вур опеской на мѣстнаго 

иу|.сШ№ЦІоип ЫНЪ огненъ иы увидѣла пои- Дг :и и міииьлуи ікыожевю, занятое с;- 6 апвч ,^ го а7Йуана , и етановвдъ признать 
ЧІЮ, ^тй ВЪ инр'эяахъ слояхъ деіЮЕратіи ПС Р 0ие Д 01і революціи, пытается модъ 

йаранаее пре дета эятельстпн, х&гя и на са* пширшветіііиктііі лозунгами стать і ? спі- 
мыѵъ ѵрѣзкнвыхъ цензовыхъ началамъ. силъ. дѣДсэвѵюшиіг противъ ревен 

в е : !і іг'.щлткь питателемъ Прогрессе- ЛІ0Ш ” ц Д-^аіократш, всероссійскія съѣздъ с ^ Ьг ; п зогчнхь и го.ттсаихъ депутатовъ* 
им л. . Именно здѣсь аио-рзыо сказал* считаетъ нс ос ходи иымъ устаяпвнть, что 
ся центръ, оказывавши усіуги р^валющщ р-Еилюція, разруяювѣ основы старого рс- 
ЧтобЫ ргвидьііція достигла всего, къ чем?' " і:нча « 1'-'^ самымъ 


доброспльчмдихь птрядолъ, Ікі дияхъ ОіСИ- 
Д а СТСН Нр'Я#Ы',Іс сшс тысячи доброиодь- 

АТ И А Р I Б !■*, 8 іюня. Ирсстшде.'ід об- 
Щеітва яыареща- тъ руіт, ц а ы ао оку 
дровъ, поставдяеныгъ съ обсімтв-шгыж 
учрейідеяія в на жвзГлпял ддрога 

Сіі.ЧіэііРѣіЕ'Ь, 8 Г. ‘іш. Горпдссзя, за- 
с ол же к ія саободы, Е^еш*ияыя сѣщавапи, 
РТЕ-лзываютея оодчнцнтьея □■•ггаяоиеиію 
оОъ урраздпйіші сословія с гаянд.тють, что 
онѣ орган иэуюгь отдѣли у ю отъ города 
М. іяую зс истую аднігпцу. 

Сямбирспая іопво.ідая помапда хеда- 
таЙетвусгь въ полномъ составѣ объ от- 
правкѣ ад на фронтъ. (Л, А.). 

Шронтъ СОІОЗШІШЪ во 

Шрщіо, 

ПАРИЖЪ, -7 іюня, ііъ рсэултатѢ бон- 
бардироавя, пронз веден ешь плрду дшзѵгъ 
н Мііьянце.'І въ ,іа ]сі, г-г^мвнцы проязае- 
аавтра съ утра вызвать ни тел •'фону ііл іи агаву на наша ив а пал но рояту гро- 
Ь’р -аиітадта средств біітішпі соь^та раб о- [точеніе къ бнѣв килпігетра. (^хючеивяя 
члхъ и со.ід.ці.' к ихъ депутатовъ, чтобы атака велась на трапзсі із<;.:*пд иипія гь 
ишгЬсгао об удпгь подонденів и прпЕі,чть ё остову отъ Гадлояа л въ югу отъ Фи- 
рѣшеній, Посталоалвніе рѣшено дредста- лена. Другая попытка оретиаштаа правя- 


Дурново н послѣ ааі-.дтія ся анархистами 
были переданы &ъ распор ял:е а Из ношмеа- 
ріата. Въ гоагіѣ ра'-очичъ распре стравіисд 
ыуіъ, что гпліііп р н гставлены ноипссаіріа- 
іч ъ д.тя воз дѣйствія па райі-чихь. Рабо- 
чіе трс-- о алн уі р іть пушки потъ у грози й. 
ст|-\іь'ы. Къ счастью недоразу'.іѣніе ‘.Ба- 
ро <іыхо выяснено а пушен убродп. Вса- 
й '-идснііс анарлцсті-'ЯЪ п рабочихъ, пасе* 


члмъ сь просьбой и о. .тот за пахъ н 
СііасТіі отъ пасы Ія. Лптвнгъ по станов ядъ 
ника еііхъ шаговъ вм цреднрпЕітіа ь, а 


Гдекуоь.'УЪ ни гда-ь. Диогаты впрѣіип № Е '" Й ш ™ объ ОТЯЩ|РВІИ 
лк.’рияанпсіъ шуныііи ано а ид ас ментами , Діі^^ относится всхл^. .нтедьяо нъ жа 
и ор ..аішегдн рядъ приіѣтетѵипТЕъ рѣ- 10М Т іт в не затрагиваетъ оольаоадшя 
чей, *гъ отвѣтъ яа вотарш Глекронъ сн- ^ ЕУИЪ ^елстеиъ садовъ при домѣ, 
■алъ, что объ пріѣх&зъ пожелать счаст.я ^мп^ріжевіе ото огестится только ьъ 
в і вой р -. собой зсмс'йратііп я вудс- г РУ и °Ѣ хицъ, ванныжеЯ доить подъ л‘ г с- 

помочь , оссы въ борьбѣ про- ™ нъ анархистовъ н средп которой таѣ- 


ОбрапіснТо хазаконъ съ аыи въ орта- 
пвааці л, ив пчѣющую отвошешн въ Дону, 
ос:, пуеші'ілмъ п сообщать пе рогрэдскону 


ВИТЪ, ЁДГЬ 

тагъ общаго врага. Рѣчь адмирала на ван 
чиізегя о^пэыаоьъ въ обтеку ударі па 
врата, л " 

I? Г 1 і'О ІТ А ДЪ, 0 ІЮНЯ* Въ Иор гни : ъ 
лвнпстгретяЬ и-э поводу сЕвастапол (.стахъ 
событій с от руд! иванъ заяви дн, что по-іо- 
жеше можно считать лньзиднромняыиъ ' 


вести іітаіг,' па зы ступъ нашей линіи къ 
вистоау отъ фер?.іы Ртайсръ -ос врпягла 
въ результату. Между КіртеОя'пуъ а Шсд- 
ре, на фронтѣ и н.і участкѣ 

ВашвроИлн — іііямиертъ авпцрріосхій боі. 

ЛАІѢДПз, 8 іюня, йрймкіьное днев- 
ное сообшс ніе^ Л р он з а е ладная вчера гер- 
моацами аіата т іюзввімшзсстіе въ нг* 
стоау отъ йо&сольояа оілжчз-Щ'сь чр/авь- 
чайльмъ уііфтаомъ. Ко.тгогвв.’гннан усц- 
л е пны къ а|рты лс рі ег-ідмъ оСстрѣл о ль аті и 
ста была произведена спвцііхьнигі шггр- 
новыми воі'мяачя изъ состава св&жеіі ди- 
визіи, яедавю при'ышпей еъ русскаго 
Фронта, Атака встрѣтила 


про* 


находящимся ;стре‘лпси весь народъ. [п , воіюція должна упразднила ..[уму и. Совѣтъ, какъ 

рмщгѣятііСЯ по аоФЛодяЕпей линія а но л ^ гаг1У государпаеннвЙ власти, 

I что 4 па лишила еехъ лячныи * оставь 


овиться, На атомъ а уступа- 


ются інца, учивмеліа уголовныя 
ел ев іа, Во откосятся оно гагае и еѣ 
фесе і ас аланы къ союзалъ, 
вяѣеь. г _1 _ 

Гйіечнори Врос і 7Ь съѣздъ одобрить ио оі. гъ 

этотъ пгагъ правим ьстаа. т-льиоиъ ходѣ ревдлвдГт воспитывает^ эвавія, дарое^вваго старынъ соуадіщі ъ, 

Большевьвъ Квиеневъ выгвазы- 1 вароіпое созванде Иост^ натальный ходъ Я) чта въ дальнѣйшемъ &тдус&ъст дстзгъ 
послѣ іаигорвческнхъ ушаиіі правитель- Еі?тъ явдовадьстю и заеплямъ, т пар- революціи вмѣстѣ съ тѣмъ ставитъ нэ содержаяіе н фуяяціпвфвапіі Думы а 
стад Пош областей та&ыті! пока нѣтъ. ^ ? беретъ на себя отвѣтственъ оста ад Н а яспытачіе аяторктт тѣхъ йлв ^ еѣта, какъ законодательныхъ ту ал, 

подобныя обращенія* литъ вх'нкыхъ группъ пряананае- ДОпТѵ’оъ иыгь прЕкраіцегіЪ, 

Гацъ заявилъ, *т> авархнеты тре- кыхъ ц еУ ъ. Отооадіыы» буржуазіи А ) Ііозт*^ веб выступленія бывшихъ 
буютъ конфискаціи къ пользу сопгалк- мввршаетая вмевне стоп. ирст-адЬъ» Думы и ( с &ѣта являются выс.у- 

сто въ-знарх истовъ типографій газетъ Но- первьай моментъ революціи нс воэзвяало п.-таіччк частной группы гражданъ свобод 
■“ с **"- я п л * - " — мой Рошж, шікааязіи аолн'пмотілул вт* 


что разе ѣд.,а^ііе ЛИспІІ цруоарсигоК^щ, оо'п^щ'ашп 

• усилія гериааиезъ. ратвзіть щетпыв устгѣхи. 
длетпгаутия въ шчалѣ бин, бы.-п отраве 


вс-е Ьремя», «Гутаздя Бсія» я *■ Е'ѣ-чь 0 о 


сокпіЕііВ о токъ могутъ ла быть прсд- 


ьгопу войрлсу гьѣэтъ дОджеяъ сказать став.зсвы а& ' ременномъ ИралыеиьстЁ&та* вб^ьченаыхъ, 
свое рѣшительное слово* ще по сущестпу пішеріа .ест и іак : еслоп резолюцій прквп''ается съ пйлрзв- 

Сошаднсты- револю ціеявры заявили, что буржуазія, какъ представ ленцы? Иплю№ ,К0Й Мартова, что- предетавитали соціалъ* 
сив будутъ гадоговагь за иияіетъ. Йод- Н ымъ н Г\чеовымъ, но когда передъ .щ-.' ^■^атв чес кой фрак іця трудоін ковъ до.і,^ 
Жржвкаю кемвтетъ меньшевики, бундъ* цомъ всего народа 'столп оои^осы, рлзрѣ- ии пъ,ата и$ > с0ставі Еочитета Думы, 
трудов па в вароднижя. 


стад Подра&яостей событій: веха вѣгъ. 

(Соб. вор.]. 

ПЕТРОГРАДЪ^ 8 іюля, Вечеромъ 6 ію- 
ня, получилъ донесеніе вой ав дующаго 
черцоморсіаіг'ъ флотомъ о зогбуждепмомъ 
«стоя □ ін командъ флота в гарнизона Се- 
вастополя вырази ищемся въ отобран ін ору- 
жія у офицеровъ и предъявленія Ейлчгіу 
требованія сдать воиандеванІЕ флотомъ, 

Е'е(к-сс-кі.л доложилъ (ірсиегшочу Врзомтсль- 
ству, лоторсе бъ в оч нонъ засѣданій поста- 
ЮЕили послать въ Сева по ноль кии а иду из- 
гое иу лотомъ и централ идем у коялтету 
требованіи: - 

П Нешумен && цодчлцпть ф-логъ лаЕвн- 
ВОІІ ЁЛ-Л' Тп. 

2] Кадче су в капитану Смирнову, допу- 
етившізкъ явшеіі буитъ, нвиедленно вы- 
ѣхать въ Петроградъ для дачнаго доклада. 

Врскеаиос ЕомаЕЕ н оааЕів флотомъ принятъ 
адмиралу Лукину, которому немедленно 
ксъі-м мѣрами Еод верить на ‘іернокъ морѣ 

Л Згу, ^ вса в" і'гіі*гъ е орѴ«^е ^ I* » перачъ^и ъм- 6(ишеииип< ойъедиавкцачи, яипыпевя- внутренней, пн во внЬшвей 
становйід дѣятсл, нот должна. глыхъ лидъ **** л ™Р іа, и*Д ыя «м* н і требувшшч* Д^атформа сагадвяшняго дня, по лиши 
в иялетовп &ъ законныхъ Формахъ Чи- Принта резолк.щя, пред- вйт^ои дінжетад революція,- демократа* 

пост, хсторыа оскѣлятта “ «ЧР*»»"- ѵвиад радубвдм я ад ванбп-іѣв 

рсіцшщоНЕірамя. адзьныхъ формахъ &ъ области но.шта* 

Ре» люди. 


еташічнаго атэѵава нзхолтсн исключи 
ТЕДьпо въ вѣдѣніе войсв'тлаго круга, ха къ 
полноправнаго хозяина области, і ІГ. А») 

Неіо ппьства ген. оловцевылть. 

I! 1 - 1 МД ]., ”- іаш.з. Уреѵешдей іірі- 

вкт^іъстно пыекаталэ иедоводігство Еочап- 
дующему БйлсБамн Пс роі раде саго овруга 
Полов <ѣ. ад тс г 'ітп, дояиио йЬтсма прю- 
вятад стад ШЪ отп стеілъ апирхистовъ, 
захвати зшнхъ Хапографію І'з'ссвиП Волы*. 

СП* Ч 

Переосвйдѣтельстпоааяіѳ бѣло нл&т- 

КИ КО ВЪ- 

ПЕТРОГРАДЪ, і:<*н . Миан, терсівп 
вітутррііпііхъ ,;ѣлъ разъясйййо, чта при 
Еіерс^евніѣтс і-стѳоваяін '■ і_і о Р іх-з ет гшівожъ 
составь присутствій д лиде нт, ль поциа* 
надъ двумя предстала теля, а ибілествЕЕЕ- 


шенід ймторыхъ въ своихъ иптесссатъ голосованіи (■соыпевіТЕЕГ и я в тер ста и і-~ ] Ылт- ирга шлашл ее ді; ил цредстандхе- 

1 - I ПЛМ'ІНЩ плчілг, .СПА.-М Ч*й.ет д I Г VI ІГЧІІІІ -*«ТЕІ 1 ГП РАіЛІЭ ВТ 1Л1Й П .ГГ І І 


Министра юстиціи дѣлаетъ ралъ- ожидалъ р сскіИ ітіроіъ еогдт эта чість 
яснсяіе. что профессіональныхъ орган сза- буржуазіи не сно;ла рѣшить ати вопросы, 

ёікъ того требовал в ннторсал вгсЛ стра- 


ша ян к™ ке трогалъ. Наоборотъ ив в а 
сдерсті учредило аварткрыую во а я сот 
іл я подысханія: цояѣпдевій оргайиіаціяиъ- 
Нняжстръ ЕрйсЕГЪ но.ідержхй, ібодезорга- 
вмзаъі.т вызываетъ ковтръ- революцію. 

ПодакдлК'Шіи'ь &о л ыпма стволъ голосовъ 
резолюціи вря ссі маетей. 

Съѣвдъ прррходигъ въ 


ны. они передъ лицомъ парода окаэ лнеь 
діішснаыѵи довѣрія и были отбрешнчіьа ио- 
етупатільпымъ ли-; си Ёеиъ редодгоц:»* *'ЗтО 
Суть, которыкъ вообще будетъ ндтп впе- 
редъ Емяа револ юція. 

Наша р«колюцІй не выдвигаетъ утешь 


преніямъ./ Въ ^аекыіъ задачъ, не выдадгаетъ аваптюрп-' роИ кежду прочимъ говорятся: *} н у, 
отиошекім власти предлагаются резолюціи стичтаиегхъ сдосоповъ пхт- рѣчп.яЕя на Ео^рввоп&нш освободила (|:ниляпдію и Ё 

ЁюЙЁтмаѣ, 


малы г ты воздср,^аваь>тся. (II, А. .к 

Реззпкщія съѣзда фі:шнд:кой 
всц-дш. партіи. 

ГКЛііСІІНГФОРСЪ, 8 іюня. Съѣздъ 
фшыялдсвоа йзцівлъ деиоЕратячеі’Ё '11 пар- 
тіи .1:0 ЕШПрО’ , о аолитичс СЛОНЪ положеніи 
'І'ннлялдіп арпни.ть резолюцію, въ ё.то’ 

усекая 

ОССІЕО 


ли пн мѣстийго гаріш.шиа. -П. А. и 

Арвстъ архіегііснопа. 
ВОРОНьШК 8 іюня. Распоряженіемъ 
мѣстнаго совѣта работа ъ. солдатскихъ и 


вы нашим ь огые^ъ и коагра-лта^чііи пѣ- 
хоты. Германади. • тл^сь ороппкяуть въ 
Цгі и о опы на лервоП дггніі лишь въ 
двухъ ЬѢііТІіХЪ: кь югу о ть ІІоні-ле 
С* и жъ, на участкѣ цр&тл-сщгмъ оноло 
4СІ) метровъ, н ьъ сѣверу отъ ферин - 
Лтазіг, па прог.ж'-Еііа лн) уе роы, Нкер- 
гтпоѳ ю игръ- наступлю я Іе иащпхь поСскъ 
стропъ дало возмоЬіщость йповь овладѣть 
участко въ, аадятылъ нс пріята лчъ къ югу 
оть Эіоаъ-де Іел ъ, гдѣ обяарЕ'Зквньс мо- 
ги'ііталсЕіыые трхвпы гсрма^Ѵвъ^ еви.-б- 

тмьствуадщіе о яяаміпиьаоетц подвсеи- 
выхъ имъ потерь Іі’ь атомъ М ё иамж 
захвачено 60 плѣнныхъ, п, іііамаана 
зцергмчвая оиср-ілія ата лцхг возмш-:> 
еюсть продвинуться /гь сѣвера- чостокіг отъ 
горы Ко^-ийльі', гдѣ захвачены :;,іѣі.аы« в 
пуле мет. аі. А.]. 

ПАРИЖЪ, 8 шнд, Оффниіліьцво вечер- 
яео сообщеніе. 

ІЗъ тачі йіе днй ерйліяіз продолжаюсь 


кт в тьліденЕіУЪ дену аТ'звъ аргстоадегь л - ,. 

опцанипъ я. рАрндо яо Г ,. Ч стовм Г'" 1 ™" • ]а » 1 ‘ вг • іь 


ет» Петро [ радъ 

ар.л ціісноог І'тозъ. [Л а). 

Достоин іл призывъ, 

СІШФІ : IV НОЛЬ, 8 ін.щц, Шестая рота 
33 полка, состоящая іі.ѵъ украццци-п, рЬ- 
іі іпл поспѣшно отправит м па Фронтъ, 


падршро, амеддеаяо арестовать» ад къ Ві „, иія11 - .і 

■гиѣшгаідест, отачестот я ретшців, ж пре- г Реюлюція. ^ СН: ,д в С оційльио‘:. Выдвигай эту втапо- 

дать гуду. Выслушавъ докладъ исполнитель наго ніь родную илагфіорму, вое вря ни адом у ю рабо-М>УА ЕТЪ іи Йга урхуааія дпмпвратвчс4 , Е'>И , 1 

Въ ночь ня Я Іюля Берегов» нъ ролу- съѣздъ признаетъ, что при создав' тамъ классомъ, иъ іачест вгава для арогрсгсивідеЯ аді реакціонной. Моетаіу 

дучеоо донесеніе отъ замирала Л ткнл а пі- л результатѣ перваго мин я пер- осущсстывнія смоегь еоіісчиыхъ цѣлой, русскому праяціадьству пільзя лр-вдаста- 

редаѴ-щаго лостановівйіа делегатскаго' со- сыге вризпеа усдадіакъ передача вяасті лодырей (та аокую рсвиюціопвинъ крестьян- пить утвержденіе фсплягтккнхъ закопавъ, 
б рая ія і-лоро о птиаываегь ипѣъъ бгіис.е' бурзнуазіи нанесла бы ударъ революців, но етвомъ я революціонной армий она пред- равна капъ н право распускать ее пазил- 

юйливно оодчвйжше распоряженіямъ за- 


сть і и стад и аріізма. і'егшрь Фнптяи іи нс оГрашоя ишіизеія па |ѣ в ,.і г ига томовъ 
ЕірадіТсшть оеаоро.іЕЕтьСй отъ госпадства центральной рады. Е'отз обритялась еъ 
рус цой буржуи^! іг, которая нсдѣд-твіо ад-иякамь съ прщывимъ поспѣшить на 
кіасі-опыхъ плтергсовъ раньше или цпожс ф.роить и от.т.іять разрѣшеніе по ((роса 
ен'ва начнетъ с тре виться еъ угнетенію ч объ итойомШ У крапин» (Іі. А,], 

разорении Фия іштдіп, незцв енчо отъ того. 


і'Шйг.й засти, предлагаетъ цемезленво 
вернуть оружіе всѣмъ офицерамъ, преирл- 
тигь обыски ,; аре гн, о Подозрѣвай йухъ 
сообщить центральному юмнтету и н«чсд- 
івпло пси. :л ;шть всѣ рэссорлжерія коман- 
ду ш ги фотомъ, ііоітаер.Ёдам еще рааь 
слое дО&ѣріе Временному Правительству н 
петрогра. іСБОну совѣту рабочихъ и солдат - 
скахз деиутатойь Долотатшюе собраніе об- 
ращаст'Я съ нннь съ прись'ой пріплсчь 
гі, итііііетвен кисти пспр^вил.мо есйѣтіЕВ" 
швм. со ы ія яъ Сеадетиаолѣ н .о-іав- 
ткхь л|іі'детавлеиіе Суита, іісѣмъ же иред- 


чаіь сроЕь гкрыііЛ и заьрытш фчмлщд- 
сна о і сЕШа. іѴйніі дез і.снъ п'-г.ть ас- 
ОГ|і& и юн о о с право рѣшенія фоінапеш ыхъ 
и гііідедеяиузіь оаврдеовъ. Всспр в-гдлвн-л, 


Прлвнгъ вымгрышняго з.і,: да 
ПЁГі ОІРАДІі, :* го іюня. 1»ъ [он тисо- 
вых і. 0|пгахь ноіісрашаді&гъ проскгь 
П:щагзре9а о выигрышномъ за^гь на 
большую сумму. (Соб. кор.) 

Сахарная панвиа. 

ШіСБСА, Іно Ж'Еіл. ііочковскія газеты 


— т. - ■ - — - і-г ■ ■ — ' » -г я- т - — |і- — - тг ■ • ті ■ - т чі ч і- -і ы ч і и и, и . 

чтобы гусевде цраив- ельстьо могло оказы- гряд^вачалызвна Ьарвова, сахарозаводчика садто ста надріятельсвихъ т, -у:ш?гк 
нать вліяніе ва назначеніе членовъ йим- в купца Ьоргидииа, І}й(.Цдиіѳ | ГлВгЬ, 8 іюня. 1 1 гльгімс во л офя іуд яь 

' ... . _ ... .Ь _ .л ..лк I ... ... I П пл ^ Гі лі ГьІІРЛ П I 


н переходъ вш власти къ совѣтамъ сел- лагаетъ стать ла сту платформу всѣмъ 
датокмгь а рабочихъ депутатовъ яъ пере- земнымъ слояоъ иасмоиія и втаіі 
живастшіі періодъ революція зиачателыде буржуавіи, соособяий всэииіптьсц садъ 
ослабил, бы ея », прождейрвнвяво от- свсеіяп .такими ворыствыѵи ц стерег а ни. 
хоаьнувъ отъ ен эШецты, оаособэыо ей, -Ну^до дзта восредъ, отпрцсывая мѣ- 

«тжнть, в гроюЕаъ бы крушеніемъ рево- шающиъ. Но емс отталкивать ві-ѣхъ, но . . . 

лимца. По&тому съѣздъ одой р.я отъ дѣйствія оставляй ил юг о, кромѣ себя, при ;слоиісг г лян^шіто правительства и должностныхъ и і Ій "ос^ъ'тг.ѣ 

Еетроградскаго совѣта, ласцедшлго выходъ ногда эваешь, что тѣ. аого отталвиваыть, ли ъ ^азтляадіпі Руссвсю праттсльство по мщвегоі вэ<чіммліо кредита и 

изъ крллоц 20 нартѣ созданіемъ юаія- пол штад довѣріемъ шцюкцхъ и ір-ідп ихъ ^'ѣ^тъ правд мц къ масонъ шиошемш || |»' , дали частнымъ ападнъ по 

ціонпаго ьабизета ьа основ!» рКшителыэой слзсі- и, то о о вредишь цѣли, къ ідетерэіі выступать б - ь елійстьѢ оыспзей враіэдте.іь- 

и посаѣдойзтадьноЙ демоиратичссюЁ плат- кдсше,. 

фюрты въ области внѣшней и ви^треииеп На съѣздѣ, вал. ниичетрн, такъ и 
подите ей. другіе оратары > говэрвлп объ отнѣтстасе- 

Заслушавъ обълсяеяія томрцадеВ ни- цоети слонъ заявлен Ю. Дѣіетинтолько^ , 

Піи гіпіпн іі ироиепногв Правительства вастровъ по общей соднтавѣ временнаго всЬ одинаково отвітстмппы, но отаѣт- япво.і армія фгпекій народъ 

чнытьел бропревоелавио п тѢуі. оюеічз- Н[миімьстца'и выряжав в чъ полное долѣ- сттапность волатпчетазя но только огаѣт- пв.іпоб саноотси»>ьностл г не 


пера* Ііодтръ-атаад, ирзвавсттл -іа нротпп 
час.н траншей, аа а стихъ веьтЫтеавиъ л 
у част гЬ фермы Шуаав, дала стрьезные ре 
зудьтаты, бъ иастолидеа время мы с; ■ » 
окллдЁлв всѣ.ЧЕЕ яаііи.'ч ноок^нямв, за і 1 
К.1гііЧСИІС’;ъ ВЫСТ;ПІ1 ыь сѣмру ОТЪ .1 ІЙ 
фермы- Меж, іі І‘.‘ртабя>омъ и ііранЕі'М.» 
происходитъ довольна еплыікп обстрел 
плшехъ передовыхъ днеіій, Въ іііаѵпдаз 
вцст.'Плеціа, проиав ісицое пьып’.ш войска - 
ми къ сѣВіфч-БОі.тічу отъ і’рры Керн иди: 
было осуществлено Слктяшицъ .іпразоъъ* 
Попытка герм аи пс л. вервуть соОе отилты:і 
нам в ііОЗлееіег, отряжена Ьавшии грен а с 
рани, которые, перейдя въ ііастуіілеп с, 
преслѣдовали н- оріятазьеліе с -р - іы 'ёплыь 
до исходи ыѵь траншей, еон.іг ?і завдздѴ. г 
ли. Мы лрадонятлЁгь пад трь^.-д метровъ 


сообщаютъ, что раскрыта • пиарная оац^ьглубь іи» |]юст) нр -ижевіенъ еъ шо та 
иа бывшаго лимонные а поело вс ааго ботъ метрит ь. На іп-.іі. ерджепія осталось 


мйсмов-’його ьуиѳдес.іага иоі‘ сообщеніе. 


Баркова ІЙ» теченіе ночи ормдашолъ боі съ 
высѵтаЕІ прммгѣиеяіеігь ручныхъ граяагъ» Въ кап ряв- 


ствезіний аіі'сг;і ннсм.іп народа. ЦЩн.тян- 
дія даднаа имѣть свою правительств - :міуш 
власть, зависящею только отъ народнаго 
представ и те льства. Въ саботвенной поста- 

даже при 
нуждается. 


цѣпѣ гахаръ, нредназяачснныП для насо- 
лені.-. Посевы л Петрограда. Но дѣлу 
іі^ цыл- ылн-г а вронЬ Баркова и Бабуш- 
ьциа также Еунечссюе общество. 

(Соб, кор > 

Е опросъ о безплатномъ прдѣ щѣ сол- 
датъ ьъ трамваѣ. 

ЙОГ КВ А, 3 ію&я. Гора декад голова за 


явитъ Киш пиву, что 
станет. іа восткретать 


тали р.ѵ.сі-:пг, в^о.щное га есьаег іш.іь- V • ььздъ ирпіиаиіъ мамравлеміе полкіика ствсппосгь аа евон добрыя яа ѣренія, от- Ивсправг ли-іо, чтобы ріегкіе правящіе 

цеы» іт.іоііріиіе, бѵдто оик б-птсваикі ѣч а ющшгь ицтаркаиъ революція. Съѣздъ вѣгстьеяізость ре волю ці о оідеп дсыпмраі^и, к ІО ти и иѣдп въ Фиплмпдія унрѣилстгным 

Для выяспі'йім дѣ&стіятсльныхъ оричнкъ - а Р |,Эйавгь і что Правительство должно рй- па я ответствен егмп за послѣдствія, еъ і мьлта. для опоры въ своихъ адхшшш 
с^онсші- ш.,го б-, іг-гъ проилнедвпо рааслѣ- ! и, ’ 5К>1Ё,в ^ 0 и йослѣдонатмьвѣс првмдьть каторымъ ццеедт ея шаге, і Апігло іяс- стремленіяхъ, іавдмъ образом і. трАіва- въ трамваѣ мл атамъ, э.» ідекшчстікніъ 
доваігіо. Въ породи хъ врѵтахъ ш-ведвюп ! Отнятую инь деніжратЕчадіуЕо платформу мсеты). Въ станъ смыслѣ въ нтопъ зллѣ|иіа» ъ буржуазія объ опсяѣ надъ Фноляа- ^адьвыхъ а раневыхъ, совѣтъ же рабочихъ 
что НолчДЁЪ боиыпа яе воруется гъ Сеаі- йъ ' часгя < )с тй: моотойчідо стммктьсі къ отвѢтствеояа огроипое больпііиетво н со-|А|®Й фіінляпдецая еаціалѣ-дэиократія про-* и солдатакихъ дш; тлтмьъ псеткііоаіи ь, что 
етополь. Претивъ пего веян агитація- де^ -^арбйщвиу іосхвлинів всеобщаго мярк кершеоио белотвѣтстаеннд пенышінатао. шошмстайляетъ требою Ріо іосударствіи- 
іѣйі;ы, цп осіъ обычпов въ рвволоціоявов анеясій и вон іріібупіп па началахъ (Продолъ птмшлде а пллодіе пси ты }. Бсо, что . йві ;алостоя«лыдестм мш наго народа, 
ерслѣ ві.^ѵ^гдеиіе Евз.-уфицирдвадъ какъ саііиоцрл.гіыевщ народовъ, проводить даль- предлагалось, предлагалось іг.ѵза прсврас- ; Дѣіо ']Щ«ляндів цроіемвля-тся 'въ то аде 
юсяпыВ бупгь, чѣмъ воэотдмлъ про- Мясную деиократнаацію армія п уврѣнлать вылъ побужденіи. Предлагалось ядпі пу-|вреня в мадцуивродшмъ, ■•.'о руста 
таэг, себя адіі'цліѣе благ'.' раз умное бімь- іа ^ч^обкасть, принимать при кемеред- темъ тльтпн ту л къ со.ианнканъ (цані.рв- буржуазіи не ѵойкть достаточно гаранти- 

шнас-.ео. • ІІ. А.). " СТвенлимъ участіе трудовыхъ миссъ опер- нія іфекраскш - хб\ нодворейін ь-цойшы'. ров ять меариз^ОСнозепнМть свободы Фнп- 

А Л пдг-ій«и .тлйэгп гвчпыя мѣры бор бы ітъ финаясово-жоао- мира, оо мы сознаемъ, что итогъ ульта- ляв АІн. Длл атохо пукпы между народныя 

V ни і фрэитолаг^ ЕогпЬльта нъ цціде, паи н ирі]довол] г стеемпод раару ыиіі, иьтумъ можетъ прш ести игъ разрыву ди- гарантіи»* Делегаты фвішіндскоЗ соціалъ- , , . , 

Ке ^ КСН0МУ ‘ |ор^оікдонігоі войной н обостревао* ноли нломатнчестгхь сношеній п къ стиарат-’й* 110 ^™^*®® Щйп, уѣхавшіе ночью , о сооГіщспш ому, согласно приказу Корен 

НцНСбЪ, 8 іюля. Экстрой нов собраніе тн но ц идущихъ игенгц аестн сисюматЕ- аом> няру, юторый покоре нить русскую &ъ Петрограгь Ш участія но вссрогсій- сіаго* дважды въ недѣлю о положеніи 
фротааго кокитета совѣтовъ рабочихъ я чадктю н рѣшительную борьбу съ контръ- рсаолюціп. За ото етаѣч;деті» роиилюціад- «онъ пѣаіѣ крестьчискітхъ, солдатскій, дйіъ въ иойсвахъ н чинахъ» протестую- 
солдатскихъ депутатовъ пйпя&одыо обра- ромо.шцюивымо попытками, привести въ нам демократія, учитывая объектипыя по-І И ркйочигь депутатовъ, повезли съ собой швхъ противъ воблы да побѣды, постапо* 
ТВ ься ЕЪ Перс вскочу съ запросовъ, н.і- скорѣйшіе пенал ідепіо &ъ области рабамаго йдКДста с вс ихъ шаюьъ. Эта ртвѣтстмп- выработан вую лаптіііітынъ съѣздош. рва о- вшъ считать итогъ ипяр.тгъ полон ) • тн» 
Вѣетво ла ому р что существуетъ аь Инн- д рмп шли о ц»».ц совъ мѣрнпрідтія, ео- щзсть внѣ поде арѣділ іѣіъ, кто диктуетъ 1 ліыціяа. Про блвгопршгншъ обсталт ель-, мывъ, каігь покушепіе па свобоіу, іе объ- 
ект зЪ'рзпіш'і съѣздомъ фрсштоіыП Щ1ІІИ- гласила мгіыіі ч. трон. .і^імпі «»рг. пиаовам- таніѵ ааднп^іітоків тгн.(Аппѵ М а с *плтці, етвахъ опі панѣреіш ваеста ео па одо- яви та его нсдГ.Пітітіте.іыіымъ въ І-.ктта- 

Устъ, Н если півтсгва. то по 1 ' 
траппа & мѣрахъ аодсотадві 
Ѵ МІЙ рс авиа аду 
щесъ резолюцію, 


л ея іи доНіТ цароищнЁЗ ойыеиал іртнл.дері.!’ 
садя пер сг/гьта;ц іН. А,). 

.ішиодъ , 1 :■ ил, ііффыцщльное со- 
общил іа Оритаисном ілавиоН квартиры ио 
Франціи , Ііоглѣ пеущчяыхъ трехъ вовтръ 
атакь, нровзвтдоцвыхъ ьеиріята.деѵъ въ 
сѣверу отъ рѣчи Суше, щ+та-, ■ ь г.іу- 
бокоіі кочь*і' произвела чет ѵ * »іі атдву, 


гародгвая дума по- так: ' ав І - іТ&иг ' к1 нашими коімиадп. 
беэилзтиы^ проѣздъ 1 


.міу теле- ята .і» ру.щшііяся ийічі» ;ус і.м ,:іи> Го , о и вь пб.і-ги >ы пн,. ірадШ ио. :ітпг:д. брМо ет-ѣзда. {К. Л-1» 
еъ пасту пті^і вен пы ѵіі іштар-гсапд подорьяинла боішщі і;,< . гая ареетш ;іь еіѢіжольхо десятковъ' Ннцнцоіітъ съ о с воНоні декіекгь ал ар* 
ч-л^иіі^ііціЕта.. Ко мм» гь народнаго хоули тез, содѣ исгвисать орта- капп гад дотов т, п создать революціонное Хйстаінп раж Дурново, 

пъ Ж'Л^ьа считаетъ, 1 тзаііін силъ революціи! по)) демократіи! пѵ- враматлііІОіли п^ь иродсткітолей дѣвой 1 НОСОВА, 3 Іюня, «Русев* (Дл.* сооб* 


Итаіш-авсі!)шскііі е « иъ. 

РИМ К ^ ікщя, иффняіи' лое сооб-цв- 
шо іитілшслоіі !Л- г ввоЁ іаартары. Бчи-а 
иі"ЧС|шмъ у Ёаль-Ітастодъява од ) частей 
ЛмпО’Цамй ' ны вирги.ти г|'очадпу.ъ міну 
подъ вершмяйй гари ІІнё'Ъііо- .аготу. г . 
Г.іЗрупінвь іделипш іі щ требцп г. гзрннаоі ь 
паініі цдыіііЯ’йіс стрѣлки пеш леішо шіелѣ 
взрывз иацлл іт о ■ р 1 1 и . і высоты ч;'К0'ч п 
У крѣпились псі рггй. На фроііть И'ліёс:. г Мі 
Алі.цъ пспрізтеиыгѣлл і^ака у Подо пт ее 
еъ в'ГО-овшцу лгь Дягачіап* итііпз. 

Соі.уислій евать, 

ПАРИЖЪ, ? іюня, Йтдеінѵг в.с аі-і 
па Ьяпкпс-гъ Вогт-' л. 1 і - ■ ■ і л ратацгшо 
.детлпви усьЪшпр сЛрпгч . <ы на и - 
утлъ ргС. (П. А.), 'пріятельскія рвспоя< сиі . (одвяѣСтру- 

Соирящоніо пассажирскаго дошионія мы въ свве|і. отъ (I три а. Артнллер^! 
на ыпсковскомъ узлѣ. рпвкаа ді. стельность въ районѣ .Чщцаід 

МОСКРА, Р ікіия, На моснавевамъ узлѣ, въ имічааѣ рвкн Дріш ет бь сѣверу отъ 


емдаты коіугь ОеЛштю пользоваться 
граѵв.демъ. Го]^дскаіІ : олова прогнтъ при 
ия л, мѣры къ осущссгалпію постановив 
щи думы. (И. А.х 

Протестъ. 

I КЛТКРЦЦБІ'РІ Б, - 4 іюня. Совѣта, ра 
бочпхъ ж солдатскалъ депутатовъ, обсу 
днвъ телеграмму комапдующого окріго^гь СуСбоиц 10-го Іюня 1917 г. № 139 
Л! іи у Днкшици» I й 
-г- : МП Н| сена 1! 1 І’^' 1 1,1 
>ѵ . Й ІЮЯЯ. 0 ^фі 1 І^ЗПТЬ 9 ° 
иііпиіь йЧетвіяхъпа ВлйіШ*ѣ 


У 


і иМ 


М<« 1 ; 1 1 !-. [ 

шивъ !'■ 

шиіи 1,4 ■ 

іш и 

ЩСІЗІС 0 Ьб> 

^%°літаікм> дмчпм йрЛы-дк"-"-' •“•*■ 

іериыа мепошіМІ* я ияріяши^ 

вма риачпичв* повраадввія. і 

протяженіи чртва аріиалрИ^Л «опи 

У «ашихъ союзниковъ. 

Требованіе репрессій аа налеты на 
незащищенные города. 

НОСКИ А. 9 інищ* Изъ Лондона еооо- 

деп. что ралліыованіе иос^дри^і. м- 

4 нол щмытаон на нмМ города 
дова- але, что воіьшнвствй жертвъ і* 
Негодованіе парода растетъ. 
ъиініе тдіоГіъ гг репрессіи въ ВИН Д« 

СШГ л а роЕііаиовъ па пѣчвцвіг города ідя 
.сбііісыыіия Ш&. Требуютъ »«яв ѵ* 
вйвятвхъетва вжоиЦйші п«ніін ть- 
яіщйытъ ,-.гЕ 4 дрь на Р« Веке ю города, п 
этохг тмпаынію нррссвдюаяаітся п 
глшгеір рд&Січіе. 0 ' ой ' ъо$-У 


Ръчь Сокнино. 


рц ЬГЪ 1 7 тле. Бъ палатѣ депут; 
врсісѣданы'э совѣтѣ дивдотровь Бо 
въ девлэвацш, ^Огцду прочвіп., уваэывмга, 
цти' от. пай-ы-ннюмъ вабвйвіѣ вдияѵ 
ммЕкстровгь станетъ во главѣ йрСрЩИЩ 


что по 

он 1 , о іъ с у ш г ст о в ват ь <|і вр и у.і ы изъ п 1 дадь- 

> мм. слов , чотуіипИ обнять йп» конечное 
пйсіо требованіи, обусдоадмввонніъ от- 
дЬвдмлн с.іучаяия, Гдвд мрвышивкіи 
л чекювѢчннсці оаиа ио ссСѣ аоз- іюча-тв 
яйзцоікпость ксілйвчосеііо, одн о о Главнаго 
КрІШѢПСШЯ П рог плеч, формулъ. Цч.-тсиу, 
чиг-іо оірйцатыьаый амупіъ, аролозгла- 
шіішы.й петроградски ч і. совйоч^ рабочпдъ 
ь солдат бнхъ лсііута г.ы^ «г: а іи-ыси, ни 
КШПріИЛ'Ы.ІЙ-', (каъ □ 0403 Ш 7 С 1 &НЫЗР* уи 4 й- 
д і; на свободу и шдоилсимсть вародовіъ, 
на гарантій, шшбходнныл джя поди р алій 
мира д ншдуиаро.данш справедливости, на 
в рантикѣ уа&яоя пятитъ ородолЕбпЕв врс&- 
ЕвѴЬ деевраьедлш с.іи'В □ насиліи нутоиъ 
простого илаврашепіи въ ыніия оно аи -° 
ЬвІІтщ. (ІІ' А.). 

Новым русскій посолъ въ Анѳрннѣ. 
ВАЕиііГзГГОН Ь, & іюня, Статсъ’Сок[ 1 Р- 
таръ Лаясигггъ, послѣ вручая ему Бах- 
иотмвшгь вѣрится ьны ль граиогъ, пропо- 
дплъ поваго Вбсла въ Бѣшн Донъ и йр’-д* 
ставалъ ого ирмялепту. Бахметьевъ кро- 
нэпосъ краткую рѣчь съ вцрмпіеиъ удо- 
воіьвтйів по поводу назначенія въ дружв- 
сгоеивро страну. Тіуіваядоать отвітдлъ со- 
отвЬт*ТѣучаЩ«І рЪчтДо, Бак меть ре;, продло- 
жено выступить съ рѣчь» въ соватѣ. 

Тел эгр амий Робѳртснна ген. Б рус я лову. 

ЛОНДОНЪ, Ь Іи-ця. Пачальипьъ генв- 
ральнагв штаба РоОергсонъ обратвлей въ 


Д-ръ Черня нт. 


СиФйЛм о«* і- нвр .мечего- ну 

ПОа*мпп л о п. раетотіЪіДото* ГчдОф. сдовщ РрІТЙрсРО/ Й ІЛ Г 

гггешв л ы?й,л рополѣа^йл иъа 

Кдйіпі. Рвктгвних дины. квжн. ч аімосг. 

&м. ЛСвтов., 1 В, йтъ 3-12 и С-? ч, Иик ЬЭв. 

19 - Р 5 і >3 


Д-ръ Бронѵ аГЖйКГѢ'ЯІТійі 

ІЯ - Р ^ 7 2 

Д-ръ Евгеній Георгіевичъ Гуринъ 

методически в всеотороннее Лѣченіе 

ВЕНЕРИЧ. И мт МЛ. 

Отъ 2 -е я Тшвф. С 2 -< 7 , Іііаоял., ^] (уг. Пшр^.) 

ВЪ -в Р &465 


атовъ 

"ЫГЛ 


Серіей ИОЛОИОЙЦЕВЪ сифнлкоъ, 

трипперъ, цолоім оіайость (.еов зі+). 
Гоголввспья. Д- а- А Тмсф. 46 — 71 . 

* 5 - 1 & р 9«50 


додвепп^т в» вачпегвѣ кагавіяств 1 !. 

^іаюаь, со^і. п* лмімь* ^ровг 

р 16 187 

Б чпнпияикъ ой И’ юид. ѵой 

* МвлІІов. пи; й І р. (ѣ р1йЭ34 


сеііЫѴ. врви- 

ПтийОмветыл Я^йв. 4 , І-« еб 


веп тсіупт. 

чг р ш 2 ів 


Гіригл. Бухгалтеръ І„ 

СНІЙ И Н 1 '-'. ' 1 , | ^Д. іе, 

ИЩУТЪ 

АодвиА 


ч. ьаи. і«г, 
Б. Плышвв- 
р 1 Г/ІЮ 

]&ион. сов^ршелио «"оо- 
&тъ лртшжъ мнвтіі 
обяглтйдапо съ пмасушъ. Пнсьл оредд- Еръ 

»р 2-2 р — 1 дтдб - 

эсншнъры а черте* н изг'-п. ль 
Ш ййсі&і Эмшнірно - Лѣся&е 
Бюра Тлиъ-жс прпяіш, 
нлч. учташгъ-овъ для 


Куплю "та . 1 


ЦДШГ 


д ийп йочпг нов, до случ. 

опии* Г | слм тю ц. Вытвгер*- 


нт, Нрсфѣіочет, ІЯ. 
38 -ет! Жі-і;. р -ея 

по сдуч. врвв Догтоеюіі, ! 
КВЙДЯПгѵшь М 6-6 рВ 5 У 7 


иол тору г Рошйна ь хід Р. С- 


Сѣдло биноиль 

Сброс ять гап-м] ціі; а , М 1 -9 р 1 01 40 


муж 

26 . 


и .те, 
нв. 4 

6 в 7 


Треб. 


сбучовіл черченію. Уг. 

кни-гптутсКъЙ іі Кроіцішьна д, № 1 ^— - 
Тодсф, 560 .І 


Йр ! 


кв 3 - 

10011 


п 


ЙЛИТ 0 Х 4 , 4 іъ прѳп, мйтиіі,'фііз.Б.-Басндъв 


ЗД КВ, 10 . Лдч, 4 -В. 


р 10321 ■ Д* 

і. пі 


?* 6 , кв 


гввершгу Брусвзові с* тмсграіг^ѣ въ ыэ- 

п 1 г “ ■" 


цд рсвростраесвія аъ отраггь орлаывоп 
патоіоп чесваго характера, дабы выъаі 
было, вс карила сароісрірсвіп. лрц^ы- 
ваті- иэвіѣвѣ ''одавЬ. Нѣп> ішгого, иго 
ас игіал бы пира, но ті. иго и-ісльсп 
кира Шь врвдааретельвоК побѣди, жо- 
ваіегь ивра ввосут«« 5 Ри>го в оодгото- 
доотъ къ біижвйшеиъ будіщлп'ь ювук, 
еіпс боіѣс тті:цеиуіо войну. 

Дрмѣ Боаадіи выстрастъ Совнявв, 
БОтврыЯ, мс^.і.; врочвиъ, унааЕ.тБввгц т ло 
ята.-іЕ.лвеЕІіі пародъ в лбрла"свгь съ ав- 
Юражсіцывъ ивтвррсокъ сіѣдягъ варвзів- 
нсуъ событіи въ І'овдів, встуонвгаѳі въ 
вовую &рТ ввободБіГВ о^щвствоаавійі 'Мы 
увѣпЕры», говорятъ ораторъ, *что руосшв 
породъ^ воод)ілввіеіінаи адрівыші првнци- 
пввв встиавой двмокріііі, ввідстъ спа^, 
аврііхвдвн;» для орводоЛаІя тртдвостві, 
евяэамаыкъ съ соцівльвымн в иоівтячв- 
скоіб врсобраэовввіяіш. ЗдравыІІ вястирьтъ 
На[іодоызЕ'ь массъ во поддастся юдклмъ 
йсорівтеія. Памятуаіі ч^о лущяоі ТАран- 
ііг і. ль-завнсимосш свободы въ Россія я&-> 
іистся а о.і нов СОГДВСІО ВВ СЪ ВОВЙВВВВМЩ 

для упорігоО В 0 ЙВЫ“. 

Ѵвдэаъъ затѣмъ^ что сроди усдовіітЮ- 
іо-рмп прдаитыьсім считаетъ с^щсс-в^п-' 


ПОЛИТв ЖЯв 

тийіт радіичи, эк-шм. 

2. *тъ Ео _ 2 _зе ъ- *- 

р^ 1Г - (нм. м*і.) дамп* гр, по всѣнъ прею 
Іг Т У Д* ( | іг. -тлт. 1 2, н а. 3 Тг Да - 39 . кр' 2 - 3 _ р I іі № 

ІІТѴЯ Ап поп Л- ІР “Б С Р- 

ѵіуД- ОН- | 1 СІІ, уч. ЭЯ. НааириС-'Ш, 

29 , Н*. 1 , Рвз. іо го 12 X. И л -7 


Нуженъ счетоводъ венского ЩМД- 

пріятіи, тщигьел: о- Дямкоіл, Я.-Босй.іькоьі' 
скоп, в, контора, аапода 
огь 0 хо 4 часовъ дия. 


У. Г. Поішнлоатіо 
4 ^ р 9 В 26 


СОЛИДН. 

тше. Софійски 


доіж. оп. бук-рв, эппТ^д, 
коч-роВ п т, а. вшу. Топко 
у. 14 МП. П. к 4 -г> рШО 


2 велосипеда для подрост. 

ол у ч. а род. А (Гол кой'.: к іи 

еж^Ав«вне> отъ 12 до А ч. 

утвржіа саі. ѵлу. г. -V * Г М па йнп М I- 
3 Мямоиі, считать подѣ Вега, р[ 02 ВО 

Оаснльроь. Ппод- доміь оі рацЪ 1330 ко. с. у^и, 

Ь* Біовъ, Віздин. 20. ва 12 . рЧОііэ 


7 000 р* В | гі^ 

ів 35 , тѵрдр. и. 


ищу «адъ I аии. 

' р. Б. Вмчлькотская 


Сир. 


им. в а оврап- 
сидько'в-’ка 
1-2 ріСЙІб 


Рояль 


ар. нищ. 45 ЙІ руб, 
сдал, Ш, и. 10 . 


ВуЛ 1 ,п.‘ 1 Чу •рді- 

№ 1-2 10317 Ніевснія Городская 
УсЕргоа 


От* 


ппсоднѣ А ле- 
ис по- 


Скдѣлки ОЙ Пін, И, ВЪ •ІІ^ДЬП. ЪІ. вгъ огъѣэц 
Изі : і и ч і рсшш ИЙ, маг. Мй ри р -1 СИ 4 1 


Ищу 


2 студ. 


тарой лрнвігсгагт егс ваввачевіе и гр- 

вортігъ, чтя 6 въ мажбп. а;согда расчиты- 
вать ва его сордечйое сотррво честно въ 
дѣдѣ сдолѣвін врага ца ггравдіі и свобо- 
ды. Бъ огвѣтьой телефон мЪ геворалъ Бву- 
садріъ каігыясгъ, что всѣ его усилія бу- 
дутъ яапр&йдевы еъ тсвѣшяому раарѣше- 
б ік> общей задача соввѣстве сь добіегт- 
ѵымв британскими ЕойсЕймп (Б А,). 

У нашихъ враговъ, 

Трвбвванін ігсрг і?,нснидъ інелѣанрдо- 
ражНКНОБЪ 

Н 0 СК 1 * А, 7 ІЮНЯ, Изъ Стой год ьм а сооб- 
ща ютъ, что гврмавовіе явлѣзводлрожпвкЕ 
□оітавзиіі ва очередь вопросъ о Вйбасгов- 
аѣ; аяи предъявила требованія о соірд- 
щевів рабочаго дня, у влеченіи иліты па 
пдгьдеенгь процентовъ и о пааязчевіп па 
ассарвснын сверхурочвыл работы только 
въ 01 раѣ крайней всебх одам о ста. Ми- 
нистръ Обѣщавъ войти въ переговоры, е А ли 
служащіе обѣщаю ль ас черпаться отъ ва- 
бастоѳйв. Оау^лщіе обѣщали я§ бастовать, 
пеан будутъ идти пореговсртл. (Оаб. вор,). 

Въ нейтральныхъ странахъ. 

Въ Китаѣ, 

НЕКИНЪ, 1 іюня. Вчера опубликованы 
дан декрета, первый оЬъ увоіівспік ѵи- 
нпетрА аносірашіыхъ ділъ Бу-Тннъ-Фаіза, 
второй о роспускѣ парламента. Рос пускъ 
объясняется жадобами проввпціадьныхъ 
властей еговабоадѣЕтельвосм- Объяыеви 
новые выборы! въ парламентъ. (П. А.) 
Отролосш;і русской революціи въ 
Испаніи, 

ДОСЕЙ А, Й Ііови. Наь Мадрида «юб- 
ш&к'ті, что подъ ыііюісиъ русской р&во« 
Люціи въ ксдепбжоііъ парлаксятЬ обрзао- 
віѣіпа-Іпшл бдояъ росатблнявнцовь-рсфсрѵ истовъ, 

"раэшалсв блинъ 
ікшархіемвъ-варя истовъ. Опасэіг.тея обра* 
еованія рсак^овваго прпшофвдьсваго мн- 
двстсрогва. [Роб, нор,). 


КІов- см, ияст- ора^я и зевали чсі- 
готоп, чатчят. во вс і ср у і- зав. 
п:і. ЫІ лл. ч. впил у прал,, вмьнооар. і и 2 -то 
раір, Іігислтѵ обрі-чд. ,пппс с-'Ть 0 ю 11 т 
4 і». итовская, в» «л, 9 . к 2 - 1 і р 1 і.н 18 и 


Студ. 


мед. дйеть уроки, ѣріллиевгкм, 
№ 40 , ьв . 1 3 , лн ч- -гітг. 4 -" 2 - І'р I 'Ю 93 


'Ѵ'ПППЛ'Й Т1ТЛ въ младшіе ндао- 
1 оі ѵіі*А 1 ѵ (]у 5 -ті заі), Стецгп. 

12 нв. 9 Крарчешш вид. 2 — &, і -5 р&Ь &4 


Нуженъ 


5 адоп:іт,д> уаніты і ^чм--- юл, .и ±I■^• 1 -^,"^■г^^ 4 »^. 

1 ], ьв. 24 , отъ 12 до 2 'іііф. дел. ,^ 1 - 2 р 1 42 о 


студентъ- сате игитикѵ 
для заігп 7 іЯ съ к и о - 
тост- б-пе кда^ст Объ 
Тватрал'ьнмя, х Поз-ввмева, 


Продаются Н 5 УВГЖ 

іюігь іѣеу, нар. Яря^сь, 7 в. -отъ г ллтоіг-шій, 
Хіитен шогря. Г опйщі?иіо отъ і"кя 7 . лмваікой 
Ю 1 ]* ут, н Б а, Ссрмкл: Ниьсдшеісяол. Й, кв- 
0 . ты, 23 — 63 , отъ 12 АО 2 ч. дми. ’ 3-1 13-1 


репетиторъ, келл- 

ТШВ .0 СПИ.ЦЩІВ нов 
ла. — фрадшу^і^к іЛ пі- 


Еіуженъ 

ыгсіЛ), Продлолеш*- от. Еппшярка, Пол ту г, , 
пмѣвіе Тпкгіарвка , Вдд иор х. р І Ш ЕД 

1 м 9 рлэр. ведмзс-ші'Ч- іі. н сигівое уч. 

И ь потегцл, Сйф 1 Нск., 4 (!В* 0 . № 1 -Зр 1913 ѵ 

У . м *_- гнйі'в*. Дйеп^ ГР , жиа*. ^теи, 

тюі Цо Ттргййелглдя, > 15 , ш&р. Ш 

Й 24 РІ 0 ЭЕ 5 Й 


АйСТрг ііега. иС(, уд, м бод. мд-іь. въ огьЪлДЪ. 
и ВдіиииіракАЯ, 49 , нот, Мнря. р-ІОК" 

и. яасепрісп аІЯ предавЕиаПы нм. Ш 
С^ятоішшо Шоссе л 20 , р -10144 

ТРЕБТЕТПІ 

:юы>::п і-пігг- бухгалтера, иужійпа ихн аь^пЕпа- 
н я безразлично, зааюсив шнась коп- 

терскихъ КЙНГЪО хоришшгь ДОЧПрИОИХц б’ира- 
дцтш игъ 4 ю 9 часовъ. Ми^йОіобсвШ лер., 
,Ѵі 36 , кв. 20 , ГІархоыопіо. * Э-Вр 10094 

35 л, оч. йй г ниь мѣс. игъ лазаретѣ 
Яад^пр.ттелья. ялч къ Лозтону иъ 
дОіігъ. 11 ^ськой с к П- Діейіід. В 1-2 ріО 02 & 

Мпитйт.-»™ Ьй А “Г*в- 

ііІІіЬТбрЬ ИІЩ- иііітд еотл, лы’ѣэі, цсъм 

Гдуйоч. д р. № 6 , С. Скуре н^ X 1-2 р 1 & ЭД 7 
«отѵ^а: по иувемЛ работѣ, а 
по постишь Г, Орг-ЛЪ, 

№ 1-2 р 10 а 07 _ 

Требуются олытн. про- 

да в ед. и у чей мин цы въ уіаптог Сы- 
соев і. Іірйліитиаъ >» № к| !-й Р-І 9 Д 14 


Дѣв. 


Нужны “у",' 

Ж., Рау.і!.. 


В лѣво-бережной УНРАЙНЪ 

особнякъ НОВЫЙ 

ЛРОДДЕТСЯ. 

апрппчЕМІ самой соидец-і пострсІьЯі іудо 
ЖіОстасаяой о/д: дав. Земли 1,1 Со каар. сах, 
АптліЙГ’ВіП красшіыѣ сад. Осѣ лмрпвый иеь 
строіійп кдыпяйкл. Кдпдхпааціл п н- иіпр ■ 
кд, иле ст?ичесі-:о& млѣгцемів ■ телефсі, 
Са-<ім :;юроЕівд часть гчроді', ілѣюшапг йць- 
аіуш ;.іі 6 рі|чпо-за.пглсК.ти О^іущврегь. (^ 'Ъ 

а пидробяосійя спрачитъсл: Іипм. ТКиздвсмл 

уі . Р 9 гЦ 5 . кв, 3 , от 3-^6 ооч- я до 9 1 і ч утра, 

ж-э рі ш* 

ті діатещѣи- 

чин кшіяй 

со яалппо- 

ШИЛЪ іѣы.-ііп, 

пйкупайть А. Я, і^йцетвіщіиа, щмггв».і- оспы, 
Йріщатйвъ, .V 20 . сбвтчІЗ'і -Р 2138 » 


випѣщйетъ; 

1 ) СтроителіігіЫЙ 

Пѣлъ. 

12 іг-вй торги: а] ц:і деягвиду 
25,35 ауо. са^:. вдрахпиги пе- 
ска дли Ііьп соіі гй .1 о :н, 
ЙІ п:і продаж/ Зік в} * г, аріи о 
желѣза, а) в а ров оптъ учіодшпим' „ дл и і Л: 
Гмглюнскаго па сумму 2 . Ш рус 27 коп, у г і- 
си. Оіади міра «а ілы> ртг? \:і к., >ч. л :аііл 
ту копе ил го т 1160 р, гі к !’с.лп торги по- 
С'і іслтг'я [ц іюая, то воропоыпея нп ].ѵе 
іюля, 

2 ) Блэгфтаориігелъиый Отд-Ьлъг 

20 [юна торги па очиптау огі. муі: іа и 
спііга дворопь; ШщгороО: п т|ют^а^№ ні. іо- 
Ы* :і, Еі Дегтврона ?і-ЛІ З 3 . за и 41 по Е’ I п- 

ЩІІТПК)’, 

КопщдЗи въ Управѣ, съ прваутст й шй& 
д 0 іг, до 2 -згъ чіа. дил. РаіЗі 


Опыт. 


уч-яа гот ят и пи г- п I ш. осел, 
ивэ. Тургенев.! Ш, к». 5 , Ив&р^вкО- 

^ 2-2 рІОГвТ 


ІІішіау-ь. | ' аі) ^ 1 -' т-’ 0 «Л уіялъЯ, в*лмэн Ше- 
ПуНЫН Ь с*, ммошк,, предпочт. «у*. пмѴ 
Явлйт. оть Ій до П час- утра. КярДг 

.>(ь рісіСб 


Яілтъ. 

Вііовскдд, У, контора Торещриио. 


А п.Ц'йоёокіГі 
ПІШ 6 Т 


Матичігетка ищетъ иѣсіа, 

С вѵ л и, і \ АР. і'. 1 ымши-йі- рідіі^т 

ью асййи-диожи, вЫьтЧі, иостЮмНо 
И.-Вдадіішірок- ІЙ, кв. 9 . р і 


Оа-ая учг-ца, 

^ »>■ га. Эй. Лит. Ш-іі, РІИ 03 ? 

окоыч. гвъозію, Спрс- 


Ищу 

19 , 


во. 


Ііумбу дѣвуш, 

гзгті.: Шудлвкд, 
Петрівд. 


ШовйшгскаіТі № & 

з-зркюь а 


Портки:'. а ос. т-етъ ни. пар. п іерх. вещ. 
3 руб. донъ. Тургои еяскяд 19 к, і, р -10131 

РэкоЯѲіл. ов. порте ату мѣс, и. вгрі& *оз. 
с г : пт отгЛ-.-'ь- НрнЕцат. 25 , кв. 12 2 р -10121 

ОйЫТ- аорт -дса піыо’Ьдать* 3 р. ЙН*, ч г, 
рййііц. І 11 Ч. М ИХ 10 л, пер. 1 4 . кв. 5 ^- 191^9 Пред. 


усадЫЗа наБатыеаі-й ул, Лг 3 |&- Уэп. 
Норимгов., 7 .кв,Щ! к т. ІЧ 1 — 29 . .ѴЗ-брЭО^О 


Верховод жеребецъ 

к-!, Б. П&сп,нмгсішіі ? 4 И> ир. 2 * Іи 2-2 &57 

піанино. Соойвц. М.-Вьсімъкойсе.. 
^ да, кв. 39 . ііноят Жуковскому. 

Х2 Ь ріОШ 

проі Фуя- 
ЬАпацый. 


Куплю 


Рояль Карза^Г* 


4 ГЛІКЧПСК.. 

Х2-Ѣ рКЮЗЗ 


Куплю 


дѣт. диухкем. 'йедос. совергг. вспр. 

(І.ЕГСЪМ. КсСТЙДЪЯЕЛ, .4 6 . КГСф. 4 . 

Пі-2 рИЮЗВ 


Редакторъ Г! Могилбэская 

и л В, Шульгинъ 
На дате л ж г- югилезокоя. 


йымн іай заыюЧАВІн будущаго пира, № 
возеу^йовлепіе Бельгіи, С«риіи, іир- 
вогйрів и о&ьвднвенів п іезавііеямо^ть 
Под!.- ши, Согшвпо переходить хі Аабатзіи а 
гсЕорягѣі *Яы тгреаЕШДѴ невйв-искийсл 
АдГшніи оѣ иотвѣтстаія ст> оСщпма прпн- 
цііиа^и, ііотсрыыв руноабдйтсй пшзд союя- 
аиБц и Еопэрыс были аедавбо прсвоаглі- 
пзгиы ап ери вакс ыііъ араввт^ьстдомъ п 
Еовйй либеральной Россіей . Иі^лін ее ь ре- 
слѣдуетъ гь Албаніи другихъ дѣіей, вро- 

ыѣ зашита прсти-съ поэ нужнаго вмѣиій-Е — ■ ИР|ИН| 

”ь„м читЧвіг (»г*»ст,. притир?»! В|>ст»№ «»™ в’ 0 *» обр^овялш бложъ 

Албаніи полдуи особ оду виррааиего са* 
хоопрсдѢдсвія и оістйийАй въ совѣтѣ дер- 
жавъ ся аамяаия пртлзаяія и яитвргси. 

Устав овле изо тот пыхъ гравиаъ эдбансЕаго 
государства, будетъ лроазЕвдево всѣми дар- 
жааатш на цлриой войференоін послѣ эін 
вло-чевія кирз. Албанца сами с остановятъ 
рѣпзсоЗе о своемъ ввутрввпенъ и«йівч&* 
вёоѵіъ. адивцнетратввв&иъ, пЕопоинзесхомъ 
в грьждаивЕонііі устройствахъ. 

Обретаясь жъ отрсчочі» греческаго во* 

’с Цоастапгвза, Смаяна связанъ, что 
Ітаніія, по 'Состоя как въ нявдѣ дсря'йНЬ' 
сокроодте.іьпвЕіъ, не принимала еъ атомъ 
дѣіѣ участія, тѣчъ не кеаѣв п.рцвктодьстѣ'Э 
ръ дав □ омъ случаѣ, іанъ и всегда, тща- 
тельно по^аерншвастъ полное согласіе съ 
союйСіінами. Іи " ио надѣяться, чю Іранід, 
достигпувті болѣй усіоічирдго Епутр-Егіилго 
вал давнія, не будетъ боліе угроздать 
асдпцЮпиому но роусу ооъ>внидойъ въ 
Е едоиін, 

Общее цолмтячссЕое поіоніоеЦ о&йі- 
іВ’ щсѳ сгольао различныхъ нроГшнмъ, 
эавиояатхъ ого рязлптія раесы, пдви.ія- 
ввдій, г«&грвфвтесйаго положеаіа, тради- 
цій а стремленія ідо&лоіъ, ервдставдястод 


ІШг?П' И'ЬСІ. лиев, ст. 1 пдй 3 
Уар< . 1,1 г., мгі- въ иг. Ніи, отъ 
4 — 7 . Р&зив с епсьіВ спусігь, 1 , яр, 20 . рІШЗй 

ноі. тэт. яг у лад, 

» 5 -іі р '433 


Инг. 


Гимн. 


7 -то год- успѣсііЕЮ 
і од , Гъ-Дтар. 41 ^- 7 , 


| С _ вг нѣс. 2 ЯР м)эыкп 

I У |і* ко паѣ. БгбдпоЕ. 9 : 


оъ ве.і- х*д,, 
іуіь&, № 36 , кік 4 . 
шч ріооат Ѵп ътѵч Даотта!№іг. во 

/‘[Тк мэйд-, ігит-рі 10 

Льнов нщц 7 , кв. 33 . 


олль, скрішка, 
р. 'іѵ :іѣе. 
.V- I 3 рТ 02 Э 4 


Воинй, _1Н * ЬМ1 ' :а 1,1:11 в1(Тв ' п д * т - 


о,ітигь 50 , вд. 26 . 


гіт. К№ 
р] 0 І 0 І 


Приглаш. бонну Франц, Святой апъ, 

(Тѣвервйл, 69 , {Твчештвъ. рЮЗЗ! 

Г оспода 
М.-Ьлаго 


Р^ічсІаппа Ь&п - ХЦвС-.Й&ІЙвІМОад; 

ГШ І 5 ІѲПП 6 Ку^вечшіл, 1 ,яи. 2 - , 41 -^ к'ТбИЯ 

Талтіл ІГШ^Ш сѣче. і(-;СТ: 5 . ѴІ 5 - 6 -в ч. 
О ІЗИ Европе Пс №0 го г п гг , ‘Л 9 . 1-3 р 102 Ій 


ЕТап§аія® 


Зір], сЦі:т. ійсоіш, 
Цудряосгой. 2 у. 


Будив.- 

РІ 02 ЙВ 


рй.-І 


ВРАЧИ а ЛѢЧЕБНИЦЫ, 


Д-ръ Гордонъ 

Ърт 4 вс 4-6 р 97^3 

■мш і ■ — і 

Д-ръ Г. П, Лурье. 

гот. Ѣ— 12 . *— В. >і 1 пялГіи 


Кіевскіе 
Порв№^ооы>іо 

МАШИН 0 -ППСИ 
КУРСЫ 

С. П. Схолн’Ока 
ОБУЧЕНІЕ к ПЕРЕПИСКА. 

Обцвввдвав ирвпсійпйыіс ял в к.кт^ влс'гнчлзгъ, 
учу ііаоать бистро но Суш) кіеоь. 4 , кв. 1 , 
д іі Ьс., рщдю селдЬы-Л', Фуіиз'ЯЛ- ив I. 
/•,аКі п 'X, РччонП'Лвр.синпй^ локте А» 

ПГ 


к. л и гол. нійку къ ді т и гн ко*. 
щевсмаяі. ЮЗ. кв. 5 . Ж-ЗрШООі 

М Я И Я І 41 П 44 . 14 Я ^ Ту. рі: б С О К) - I п-сИН- 

ГкпНіі НутНсі Тііодыгал 24 . кп- і .іан аго 

врача. Т.-цъ Н/и-дае-тсл ^іотодиидз Ѳпъ 
и ос л осине дъ _ _ _ >і' і _-2 рюззз 

им., реи. 

Р 10313 


Нння м п - 
ИЙНЯ 


ві п - к'іь къ пуе, дзгапок. 
-В .ійгликорик. 57 , ЩЕігВа, 


оЬмгп. ну*л'і ѵ -'л ч й 'лч рд.оа., 
С г: 'л ѵір^иіогь роко ' пѳ при» 4 , 

і то ■ ! л і мпсяая, йо, кі- &♦ <г ‘ г 

Прачки пщ. под, риСоти. Бвййсшек-ая 5 , 
И' кн. 52 . ОСр- лнсьм. 02 р-Н ХЙЗ 

т гра [інч. и е-а'.ка и піг, код раб 2 р . '_0 к. въ 
О лет.. Обее 


Переуступается 

кы годно, коп<ікГ!'.,ъ до ’жлдгг іііЗЙ гида па 
торгаи^е помЪ 5 ‘№н 1 й па Крвщаяшгіц оетояоЕоі; 
лэъ мисшапа я почѣщр« 1 н въ оедь-лтлаѣ 
йк.іъ піііъ, *ъ пр>'іграсяой дуЛспоН ойотаноп- 
коі Ііодройидетп но тежеіфову 23 — 17 , до И 
утр# я отъ 5 — 7 вечерь Лк -2 


ІІиптп ла--,і дйПІ ' 1||№с ' 1,і іБ0 тис ' 

ГѴуПІІЮ ДУГ.] Ь Предлог, илсьм, Вудьв- 

БіДЦПП., 21 , ка. Ю. Р. ТедОрОДОЙ. 1-2 і.іо::Б 


Зубы старые «Ж понупаеіъ 

Язішеог.ъ Прорѣзная, 3 * пвр.к, сіуд. рІОІЭЗ за брил- 


де н и. Обеі>['і:а ор. 


КП. і 


ріОЗЗС 


прмчяа оъ рчком. Е катерн и. 

[ реоуется \г-г чГ * і-а ы\ 


т гп 0 ^вгся иод. прачка. 
I Р“ .V 44 С, к а. Грабара. 


и.-ДорогозГгітикПя 

к-рі -:з ріоі 0 і 


лшнты, 

жемчугъ, платину, ” р ”о 7 -ід 2 ^' 

лембар-цшк квитанціи па драгоиѣццоітп.. 

■і“ 31 . Л. К У БИСА. 

Кремчатап., д. тй Ш. Та*»Ф^ 34 — 45 . 


Правленіе Общества Взаим- 
наго Страхованія отъ огня 

пыиті йптт ММЛОВДоЛѢЛЬПОП, Иіиті ■ •.!, 

ілГпуЩНоІоЬ Подоаы::іі«Гі ц оды я .ой 
губорпІП сігмъ иэігѣіідастъ Г, Г. чіеаовъ ітра- 
аоі-.'.тмой Оіщеггво, что па о^яоъзяіп ; 30 
устава съ йдоОрюліл Соиіта Упратодстя его. 22 
Іюня мга 1 0 г 7 года, пъ ! 3 -. чдеопъ пьчерд ггь 
г, Кіевѣ, къ помѣщенія Праіыѳпія, пя ;:.рсі!иі- 
тіікь, йъ диігі ?« 12 кпар, 5 , назначает'' - сог- 
ласдо шіставіікзотіію оСіминончтн .дм, б і но 
СпврпіЕія 23 фсп;|дтя 103 7 г. Чрс:іщ| тайное 
ОЙщм Собрате, раземотр Іітті®, обс^ждиіі Еѵ> а 

уТВй|'ЖЛ(?ЛІ Г КОТирдго И ОДД с-кчтъ: 

1 , О соогпі: 7 СТЕ:еппимі цз :Ѣпг.пі.і м дос з- 
пепіп устала Общдств.ч ап. сйяли съ у :р . е- 
піеыь пинсіояеоі каедл саіжащіш гл Обще- 
ств* гзо Ріории.'.пому »тву) » трсбовааіѵ і 

Г 1 [і;іЛ іітічл,етЕід о ниеіопіи щ. У- гпгт О'Птг:- 

егва гдрвптіп сае'юагыі.нрсти щи си 

2 , О дейлторагъ Обгпества и о < тразгови гь 

ПОПВ ІПТ^ЛЯ'ЕЪ- 

3, Доыадъ Лр-іидоЕіін о тѳ- .ллілъ дѣаакъ 
Общества в обсуждраіо и раарЬщпв Ій рязяихъ 
ноп|чзеоЕл проддояегтпидъ Пртр.тепюмъ и і.’ 0 “ 
яТ.тоізть Усі.-наіоиін Общества, 

Еслп-йы Предстоящее общий СобрдпІС Ой 
ЕйСТиплось гіа пеявхою трсйтс-мчго § 3 <» уетдва 
числа чдсіясёгъ г то черезъ двѣ егедГліі т с, па 
9 -ое іюля іуі" года пъ 1 1 . чдеавъ вечер д иъ 
тйтгъ-ж« йог'ііцепін патл .т-отся лай^т Об :со 
СйЙрДВІО, Которой ЯД ОСІЩраЙІИ ІОІГО-СІО ': 3 ■ 
устава, щшэпаотел закоЕшо еблоярдн: •■:■ пе 
іипрая яд число лвнаппггся въ апос ч.і аъ. 

ркоіег 

Валѣдетвіо яееоотс-дагаагс'Сіг 4 -го 5 ю і т 1^17 

года очередного ООщпго СоОрѳяія 

Пайщиковъ Т-ства Юзефизсі.о- 
Нинолаеаскаго сеечло-сахарн, 
и рафинаднаго завода, 

вб осво^ібін § 52 усшТо№ріщвепіа Пр№ 
лйыій Товариществ! приглаліаетъ гг. Пи- іг- 
соп?, па Очерсдаое ООіцсо Собраніе, ид- 
значоялсй па 23 - р і'егт сщ;і гидг. ъь рдыЪще- 
м і Г. Праидвн.л ггь гор, ІііоъЬ, по ПупзмнпсчоИ 
ул п къ л, 10 , квлр И. ш. 3 чіеа дпл. 
Предмету ЭАЧйтів: 

1 , Докдддъ [|р.лйлйпэл, 

2, ЗІключоегід [.евиаіонпей иочпег-іп 

3 , Отчотъ за | 91@— 17 гищраШопвЕ.ій т.л а 
Бплъссъ на [-6 ийр-Т.1 СиГО 1ЙІ7 го' 1 

■ 1 , і''іі,та расходовъ ы ялакь .ѣбеіиіН іщ 

ЗЭК — 13 годъ 

5 , ПродосгаадсЕіо Правлспію ррлиітоЕГ.тіі- 
сд отъ пася о Тоогл'Пгп.с тип впі Гестд^ргтрсу- 
аыѵі и части ызгь Блнглчъ и у частикъ 

6 , Рірпе .171 г и и* 1 1 р". іи е«;ю ’ о.ідтіЛе , Ей оатъ 

объ уВОІЕІЧі'ЫІЛ ОСПОГЕГО Гі ГШЛІТЕіЛІ, 

7 , І'аарііпоиіе іірліыепіФ лодатші тлеватъ 
объ егчѣвовіи тетаво. 

41 1 е к г щія дѣ,і.і 

9 , Выборъ третъ Ч.ТСЯОЕП' Иравлгц ■ ап мѣ- 
стм иыбипяощніпі вапдідтйтонъ п. ч.тНюпъ- ре- 
іг,иэіоѣлоіі К 012 ПССІІ 1 , ріЛЙМ 


-П 22 


іі, го?НЯ*інай іонги"'!!. и#.:;:, етпрч. 
Пу'гт!- па пиѣадъ 20 р? 6 . и-- іаат. рек. 11 ] ш- 


КНЯСнга'і Лі 22 . ілцр. 4 пчр. ХОІЪ- 


р-ІСи ИА 


шіготщЕл иаягнтш п-т. дор. 


Р-ІНІЙО 


Сп+., вон., 

ТіоЛГ'П. рйЗСТр. 

лхиПиояйкал II. 

ьтчтсбасЗіКі 4 )р! 3 ' 1 | 0 _ 


КУ Р с ы 

оСуч і гіл 


кутіріга и горвпчпн-с съ ляч, егграе. 

Половъ, ^.ійксаидр.. 71 кв - I 

ящ. мѣсто іл оля. куяж. олли, 
пи, личи пар г согл, къ отьіі.піъ, 
БлКудрлосгал 3 , сир. мори. _ р-ЮІІ І 


Троб 
Кухариа 


Д-рь Вишнеиоуіьскій ЯВГ «Ж?: Ш ВЗ 

с&а.-ѣят^ ] М г в Б,- Веешь ковен. 26, (та 


СМ "* |Д - 1 ' - гіі-іа разві 

Д-ръ Олтаршеввній. ^Г' п " 

Й-ІІ ІТ- ПіЯ'ЗІОЯАтъ 

Ц 7 -І 5 рШ - й - 1-6 сп в а* втй. с*ь 

ѵ. 47 - 6 ! Костеіьн 0 . 


я. К' ъятпЕѵя 
Фуі [ дупла ев сікя у л., М® 
Подолъ, Александре ос к .п 

- 'ІИЕ,*Л м й йЛ яедыо ыужггы; опыта, ишарвдй 
Г' 0 г 1 .,Д р, и йрііячк^іл 22 р 
Водя ну " од, Лбря «тпвекзд Ш. 

Пргкдутл яужпа іі'Г’Нгіиал 

Зр.-Еіы іГйі иут впл 57 , кп 1 . 


кт, Пуицг- 

і-а Р-ИЛ 54 

въ еіС'^оі- сем. 
кр) -2 р-Н~П 47 


А отлипли л I. - п Лоропъ-Лптт'П ст." 22 

НоТЩИШипЛВ г"ч!ъ съ ;црші 4 адьн:Ніі'Стл. і лт 
вйпядігЬ прсхестйя. Справки: 
, 25 , кг.іір. 1 1 > 2 . кг - пК| 1 


йі йохпотп, 
Б,- 1 ! ' ДГіДД Ѵ.І^Я 

КНИГИ 


ис^ЕаамажкЫод і. ...;.. и и - 
кчі Киренит 43 , Величко. 

а 14 - 1 5 рШЗ 


корампы и др- 


чайн. стм имуда, план, гарт. 

і; -И.гам'мір.&‘ 4 ,м»д 2-1 р-Іій!.'!: 


Продается ріѴКЫ, 1 -- 1 иГ. ■ ЛЬі НСЧвраторЪ, 


БѢЛЬЕ 


О- - о Н щ. Я то- мнет. рта. сем- спел, од. пи. 
Ош оч, :ч о 1 1 . * н р З'іімифаов, И кв б. р-і 6 31 

іііс. одяоЙ”аь всо п яал}п сем аів 
ррвхоіял^ у и. реком. жи'ш- сиоодаки 
ирдниіпскчя 45 , 'іа. :Г р і і> 3 1 Э 

Т реОуе’тсіі ііріГ'. еріц-глѣть иъ мпл;оді Сйя, 
Мѵ Ли о КН 


ІІилшлъвлТ, 
670 


ЙМвММІІІІЙММММ нмииимммимім 

сэ 


При ревматизмѣ, 

малокровія, туберкулезѣ, неврастеиііг, подагрѣ, 


1 


бсодод' і '. ! '-■ н е при код 

13 отъ Ш да 1.2 я 

Нужна прислуга съ\еК- стирип. 

ІЕуіп ,:м:ісі:ш :1 12 . кт»- 4 , ^10 о 4 

НуХ&рИй Н НЯНЯ еггир. бѣлья трѳбуерсл 

сг оде - :, реи, Лваатов., Ц, ив. 1 . 2-2 ВЙ 4 

ШІвййііарЪ іГщ и. пк лиг," сир. води смотр, 
іа ді>.і .‘.і.-ЖиточІрск. 16 . і ѵ, Ій. р-Ч'ІЭО 


л . аріѣп.ищ. раб въ гем.— ппіірпг.т., 

ііТО^рръ ' ,т — — - “ 1 


аст ? ьіа, невралгіи, сгаьчесіФб лряждооти, *> г ерЬ сидерозѣ, діабутѣ, го/ювны 
еомаицѣ, йодовсаіѵ беіоОдЫ, хро ни чшыо*ъ ^авст^ойствѣ цитан я и сердим, 
обг/'&й слабости, деслѣ инфлу^нч^г сифилиса, родовъ,^ оверсціц, 


случаяхъ, требующихъ удаде 


изъ органоа^* мочевоО кислоты 

йіеішлго ебмѣно 


голоен^^xъ боляхъ, ве^- 
дѣргзлыіосги, 
кроеигіотерь по всѣхъ 
и другихъ ядоізъ, Н^ру 


шпионов 
КП ;П. Патенте. 


меС. 


Цѵюкпя^кщт 33 , 


иуигкі 

чпІ I" 


мгясскоѳ, дам силе, дцт- 
екоѳ, п&рѳдаи.ын, юйнп и 

ЛИФЫ. Пміюо ГфіиіЕтп ІІ Пріеі''і- 0 иС? 4 Я 0 іеЪ 
із т. ущ йж оиід, ыаітиіЕльі и финбрпки. 

[|одлъ, 1 ‘оетикмЫЙ рнпл, 


Кіемъ' 

ев. 

«51 - Г 765 


|ЦЕ«П аръ» 70—3 Юо. м, фрезе рп- жаиар. 

Ем ігрі>д, БнЙ булг. ;ія.ръ 7 Э, во. 4 . дт 63-3 54 Э 

■Е'уя іукашС'В- 
цтобЭ -3 55 ! 


Куплю 


Г'Опзь, ііЗлпешо. 
сьпмг, Й 9 Р кв. 2 Й, 


Объявленіе. 


імъ. оді\іо.ііиііВ.йігь 

ТОРГИ на 


г> р. 


аорнг[ів:"ь, пн- .. съ поил. ис. 
лл^гкдз- і2б, сіг; . дпорн 


ІЦті.і -1 

о а г і+іч- 


рЗОЭЭУ 


уопѣиій-н Н ЬВ Т Я Ш 54 У ^ мз ^ 

гірммѣиііюгь В Б&В I ІГъ Гіга « М сѣюенныд-ъ Ніел^ъ. 

О^момранмпиесма лабораторія Д, «апеннченпб. 

Свыше і СОО двофвЕсороет, и ппг.чрй, одоао ШО госрнталеИ, лыарвтовъ я боліикь пролэнзддля лаблѵдапіа адъ 

дгІствЬмъ «Ѣмевтоі стлшкіа ла&Оф&ійрів Д, Идлвннчінко, 

ЧаоДЙТОЯ: 
д 

Д порниьсь іт. по.. о к», жм, вер. и. эй* 

■ !■ і [ и . -раб- 11 .-Дори гож. 12. р ИЮ20 

Ж ёнщГ ніи ті.с, йир^ннна » пФидцу. 

ВЛ, рйк . 


Купле 


т 


даны (шортш ы 


> шщш 

1 П“ 


ыоіво 


КО^ІМ ЬТЬ. '' ьа- 


улііпк і!) КЧІ руй. не: наград- 

" ИЙ. *Н 


Адресъ; 

ІІПЬЗ 


М -Гмігов х М 44 , Й.З Слдоіеків, *І-Арі 

[ает. ввартГ 4 ьом, 2 ст, ебрагд, йьв 


С", 


□пс лімріеі сиге. 22 юмійвл, 
Лрйфынра: 

В Штав«”Лвтг?ам. 

Д. Щ^рш^лгъ— Иетрогр^дъ. 
С. Юарѣинів— ' Іів^«град*. 
А, <Нарінцн<б— Б^ іпгнві, 
ГД [І у а медовъ - БьрніаиЪ 
Д. Шнлтовъ— ХиріКОП' 

С'- ЗнылйцкІВ—КітАВЬ- 

С. Гог'ВТНЯЬв '”^* 0 ^ 1 

Выиогрв довъ— 1 1 ггрогр ал. 

К ертен ©въ — / врьгод}»* 

Г е оргіеіеніи. -а ч 

Конде КОВЪ— В ІГ 1 ьИ - 


Гмпнтйли иі лазэрсты. 

I) .амарсть >1 2 ІТ серое Запек, Союйв. Спратсп 

1л Го^ий«дь Л 2, Ікодрою. Стин Гбродовъ Кіевъ, 

6 І Госвцтияь Л 32 . НрДвМГС КрвСПЬ— СймферйВйлі. 

А) Лшреп Н 62 . Бсвр с- Зеисв, Сона^Р адт№ь о Д. 
Б 1 ЛіДяіість М 2 + 6 , Кт:и. Пгвртл?. С Г ірвд— Петр грантъ. 
Ь} Говпртыь 1 , Ьелпое Вт. Сок-яй— З' ііатарпяосійръі 
7 з Эйввуйп. твшпталь М Ц 0 — Тюм«иь, 
ві азвесй, вмй. ѵйсвптиь И 52 ЦпЛруйт. 

0 ^ 51 &ре г ('уЙ госпптіЫ г. — Гц р ѵіі і;і т" . ,'ь. 

ЮЗ Эпіікхап. ГіОйДмтадь Э® Чуде, 

II ) Лпѵіп йечибн Краев а го Крести -Одесса. 

12 1 Брь'іпби- пап лиг. стлкъ при. ет "'лпиет,— губ, п щі. 


Кит. 


I, т, Дарпмца «■ Дірщир 
щьтідЬ 12 есго іюня, въ 3 2 
чіісегл ляп ипаяСгЧ '.отся 

ЗдЕ^а'ѵ’.сіъ СОЛвН ОЙ РыбЫ^сЛиеа:- 

луиіаомегіпістіымп кйаисошли иввивліщІоипоЯ, 
по ігр(ігкідя"й ддн теіпичссіщхъ цѣлп( 1 . Осыі- 
Грппать рыбу мсжЕШ пзмеідиеоио ст ц -12 я 4-1 
од ия ігь ддрпвцкОчъ долсдоинтіпѣ, Опрппм 
ммодпвнмо СТ 10-4 одпл ш«№ ГуАеріи кая 4вр-|ступптъ № казвг 
тс и,Еіал. Ядаігів Присутствен йкгь мѣстъ 

к 3-3 1*10125 


Объявленіе. 

ЫаЧШЫЗДКТ:' КІСПСИДГО ИлТ'ПІ штсклго 
Вещешйз Сіодада сп : іъ й&ъяилнеп., что па 
псйопалйа прсддпс&п(в Военпо-Оврумиак* 
1 3 птікпдаіг 7 і'ійі го Улріплпвіл на тел : р ѣ ті н*п 
іііаі дѣПствьв ад 6007-1 .! 6 ЭГ 1 І- 31 -Л 
ССЮ ІЮНЯ ГгЬ 32 Ч. ІПЛ ьъ Ж ИДЯ ЙІ -ИМЪ иг- 
’.ѣаГ; схода. та подъ г. КІеді Н*идлн.’хг*л уляда, 
У 47 і будетѵ аройсве.’.епо 4 : м чонна.! вралахА 
ІІ 26 сіудсЕгь 5 'ф/ПТОЕѢ су.щчлилѵ Си.р :.: і..-;ОкЪ, 
и> сц іінкѢ на с-уиву 2 'і 5 ' рублей, 25 копіей, 
7659 яудідгл 24 фуста, козщнп'-' ■" отб - . въ о ~ 9 
по аін№ѣ «іегоіль, II-' с:и-і; Л па еушц 5 э 29 і 
му і,:еП а 20 Ѳ 0 пуюмь я ІСфуп^тгь г:у,яхъ-яв 

ікомашиихъ отб; ЮСОВЪ, Пч ОцѣРті Пі суі; му- 

10452 рубля н 22 -га сию ,і .од въ 12 ча-. йк*ъ 
дця ел ОтОорйстл яігдмшЬ іыр.;> Гѵр. 
Кіспъ, РыбЭОДЬйкші ултца, СйЕгия 2 Уя с) будетъ 
прожзпйодива тэиая-яй ауіщісчпня п^о.^ьа 
иут^егь д№шіш\ъ отброс в:, отъ стаэ 
ри.гь негодны йъ саЕгоіч- □" оцѢегь“В иі -уаму 
Гг-'.^ рублей 50 вдііѣцтп». 

Продажа «Ктодсп. прпн. во.ишсн то всемъ 
•со, ілсяа К ! 5 ст. вп. ХііІ сп. Б, О- I ‘ '•■* г ч :1 - 
1914 г. п 2 пясти XVI тома Свода т оаост 
РйгеЗ Я сной Имперія. 

5 Ііподакщіе учлетпавать въ іуклюпі му- 
гуіі. оямаорпмйть по,нажащЩ про'л-.ь -- : пй ш- 
пио отбросы ЕЕ СУЯОГТГІІЗМ Обрѣткн V смотрп- 
те-трЛ магынні'ст по нытеука^а.іаы'-тіі -.цьо- 
Ы.ЧЪ ежидтзсВИ-:' отъ 12 ди . -ХЪ чи іьь ..НЯ- 

ЗаЯі'іПВЕПІв !К.я аукціогг ни ИЙ .-:. у» * 1 И‘ 
доыстзы немйддснтю, вс пых дн подъ прпогт- 
етгяд, виоств 20 °/^ ст эдіяыоало^ туи к, * 
йстсід^вчя до пъ гл делимы аввеігп не аазвв 
12 чмовъ сдѣді^щакі ди л, т.е-ч&рест 24 час- 
отъ качала аукціона, ъъ вротпвнокъ случаѣ 

остамѳпйыв въ зз.'дтюіл деньги попунод^гъ 

рі, циану, а о+рѣаип аудутъ считал сп пс про- 

ДИВГШМИ- 

КуипЯіПІО ДЁШП шіив-.бтя куній!' ООП со 
дсорз СКОДЯДЛ ВЪ 2 -хъ ПОГ&ЛВИЙ сроит, СО 
зм и "Л іміова, ви виоозвч йоо-еео пъ србст, ко- 

ч-э ріуз-и 


Токари, станоиъ 

ст.чш:а болып, 575 р. МЬгбгш ісаотъ 1 . О р. Даа- 

и 


Г V" , КОЯП. 2 -ГПЧ ѴІі лііодпй. 

Ьольшая'фрон^ іл.ьи л >*з -2 5 вв 

бе.ід. сом. ПЕЦ. 2 -З^Ти. ййуъ кеб, ст . 
прав, польз, пул. г/>д Га л иц- баи. 
іі , . Ну лъ а ■ 1 І 5 , . і і 5 п а.чя- &г. . 1 . :■?»*!. и К 1 49 

л - _' ' ” “* _ Г^Ліо Ёін обгг. т. к? ян - 11 на 

| Д іАЮ (- 1 , Я і . .і ,Ч.-!. •ііг*.'Ѵ/ 2 Ік.ггіз І 4 г рІП] 5 > 

' л .ІГтпГ™ бодьш. Ййбдир. ЙОДОМ* 
1 -ТДИсТПі ., ^ бй-ін- сток. олли, яилипу. 
і [ и с г цт уток іііі_ иі _У- і* - і " 1 ■ 1 гЗ 

ІХи тшІлііДг отл* ОТЪ I да 3 т съ неФ, 

ІНѣ Ди 1 ** 1 ,'ообщ трлн и. вроодуит, ва 

мі.стіі- .1 ычі-.іыч ЕІ.Я і , ^ 3 , кя. 99 . міь Піри- 

I ](У — 2 *і:ДО. ™ 


гит оль от ?-и I V Ивльц-ъ І.а .іияалля 
чшэоп, нагт. 175 руб Фотштаф- ариавстг 
1 Рч :5 гл лож. футод. №' р. Коми, приборъ 
длі ветер и пари ир ча 623 р. Лыг ѵмъ і 40 р. 
3000 л пег, канл. холста по 38 мка- 1 ‘рлсмі и 

ЛД-Пу ІГІІІ[ІІ. ГІіШіГІЬТГЙКЛ, РЗ-ИПІІІІ! 1 *ІѢі 0 '- 

труби. Аліями Пій р. ЛИСТ, Эакод. іѵи 
Т йХЖ 
црійдм- 


.51. 


продаются. Медали 

золотыя и брилліантовыя 

ввщв^дома, долом п ялпепму повуяачтъ по 

вУсоц. пѣяамъ І>. И, Дкпесовъ, Прорип ,н„^,!, 

твд, 43 — 43 , пврАДг т,іѵ ст уд. рИА.& 5 _ 

Продается 

Киодпоа, 


абруя плрп, и одзеіг. Под.- 
ВасліИИдскАЯ д- > 71 . 

И 46-10 рЭ 4 «і» 


А 10>:Ю с. юркала па 

АВТОМООИЛЬ п^од. Николаем К«л 


па іо*} 

11 ч 

ЛптоМйбПОДЬИЫй ЙУ |Н Ы СО ДБ Р'Ь ^ 
12 -І Ч д. Г.ѢІРЮ 132 


ОТІП+ІЪ о-гъ !- 


|Ы ™"™ 


I 


пос ЛЛРТ^ВСШСШы* Ош яшм и*ъ цѣпляны къ ко-ъг л а бор. тори- 1, Ниввачвпю кфъ->ц- 

ИГЬД ІІІод I ьГИидИШИ, вжтзл вслюпиияымг путемъ бнэт опіл м химпчеокрхъ рп^кцій и п.п 
чип Жиге по ішѣстѵ ст житие "кк чігоготшіппгодчъ . рнппопъ, райво пип. и Ст 1 рушил чадапжВ' 
еіІя и в гьмгрйи. ст пытлеіек. лйборит, Д ад«РЪ '). Мйднполокій сопѣть првівйіъ, чю яи тлжіщ. нст^ѣмв ц- 


і н і • ■ ; . і Я і : ѵ 


пиігъ №і№, пряготовквяім по спопойу Вроупъ-Огкйгь, н а і у . я с сел е г ^^мт-і. вря 

Г'ОРЬД аеіцбіодгігъ, а миогами врачам и гчвгіюген боа ѣс дѢДстритвльпоСі п б одѣі? л цлспи&Н, пояеал_сири вкі 
с ^" (йС>ріі-' постен П 


Липни. Сдается на лѣто коми! 


. 4 
ст 


О0СТЯП- И ку *:одггг, всѣ 

1 " )Т |'4 тб У ] Щ 4 , 


VI,, пер г. ыт, «’ѵбОДр. 4 .ТП, 

НЯйтидутсквп, 37 , кв. 27 , 
к 1-2 ріШів 


— 


Мили Г-о в. >4 Гібѵ, ік іі и г ■ и'Н.і Тоддѣ 


— ІІ 
і 


__ 


і 


Гг. тп-чичъ, л:і -і *гтА*и. п болышякиъ гѣыеплан іштлні' 
г я. лис ІІ, -Кала иная ко мя пвбжюдвыІП мяпидаг-п н 

огд^в іи і.,іГ)’ііі'.-і и, нп пи требовал (й къ иря-геЯ, заяі.іуюисіЕкъ 
іочебі, ииодоіЛлни, Ю вход л очной подрйбЫЮн Обнгирпал яи- 
•юр ітурл іеяишр 4 ,иЦО ИрЬЧоИв Пй^ОДЮАГ'ЯІЙЗ ЯНСЬИЧвМУІ "■•■.■ 
пжатпо. О ія гл. фодакигъ сѣиси. иштяхяи жвборат. Д. Квлсий- 
'.*•■ ■ и» і.ро.і пн • 4 рубли. [Іоресдаа, (мок: по Р валом, 

іі, , ' с і- , ииуи-из: 6 ГЫШС Д»у*Ѣ -I ІГОИОЕП о 

йчегь лабораторія, 2 ° 1 * почт. бСо|б. па пвиожсігІО паптетв 

пир я &■! ечсті ВДКІІДЧШД, СѢгланняя выгАркѵп іяаОй^-гй^Іи Д, {^ле- 
ниЧ^ико п^одеегеч еъ аогекахъ и зитехА]?’ 
ски ъ ^іч"Г&іііИйхъ вегзй Россіи. 

Срг. .і.-.т ■■[.йпитічі'ск-іл яіМірі аюр!л X Каодг'нзг* 
!г;., лідйямм.іиіл, Ііоаяав(!НІП и 05 *, ^об. ісііъ, 7 ^ 10 
иоір, 1 ТО. 

].і : і. ді-.іи'сы Москва. Кадсфодющъ, 

4 5- лЯ747 

МЭ 0 Ѳ 4 Ш ^х»«Эввв»в! 


И ЩУ ТПЪ квартиру для уч- 

& „ . .., ЛП..ІГ. ІШ - &-Ѳ коми., жваіѵп'одііро лсд, 

' рвНІ деніи «влтрѣяіро •.. 'Чц'-он.: В а циѵіЬр' 

Е ек^ | В, придаче' -кЮ папотіѣаѵт > •' 

Э, 4 геияати г и 

"м- 

. в, 

А ір*вт»у, одр 3 ч. да и. 

Іі.Мі-іЕ р 10 Ж 5 


Й! Нужна терпим ^Ѵ 1 Г 5 ;Ѵ 

2 ' і л,іипгВі!У ориодм'іпоо і'озмй'Т'. Мері.іігы дани 


Пі'іІСѴ 


I і зПн, ШТ Я' '-І •,' 


А ,1 р*ст; 
игш:ч ‘іс.г 
ІЙО АіііфІИ. 

Тподотд 


I илѵ ■!, 


КИІІГ*Т. 

л Іі 4 1 ' 

ЮЗМІН'ѴІОГ п ПйОроШ 


7 — ^ МНИ неб., щеістр ч 'ИА 


ІІ Пере д, ( . -і-ц :.т. Гпі».: Шл^шргй. ІОЙ, 


•ь/ Ѵм 
о 

) - ІЬТВ I ■ ■ ' I с і: АН I М С НЯ 1 


прою 


щі ое-ибк, 

I ОСт I У 


б& 


коміміт съ кѵщігЯ 

№•8 рЮЦодЗ і 

■ ■ ■ .. ц..С \ 


глппм Гияоп-О Кп-.м ТІИ.ОДІ’СТ', пыодаіоміій.іі ггп^'Ъ ®ак „ и „^ 

I прост, ьаімір я ЛД» ЯЪ'ЫЛ яъ'миидаъи№тв|»ІІ. Кши.і IV 1 1 ;Л, !5ЯГ 

& ИОД! 1 - и ІОДІШЕ ИЮКІІ ЕГОРЫ 1 1111 ІИ ІЙ МСТ"АЪ Йі-одбОЛ і-'Пейпыхъ _р 0.1 ^ 

*■- - - • — * л одпд-ч.'тгоу Д. М, Кулишомъ 

- 1 * I -I ■ 1 « 


Ф Л1 

ПЫ II 
СТ> II 


1 пиронъ, 

ЕіП 

зреб, Аодр. 


1-1 нам птыпн — - ■-- 

11 ост; ра, Г*' І'ЦІЯАЯШ'ѴЙЙНІО, IV, 


ЩЬпа 3 рі" 
Паа, П.ЧЕІТ 
* Б 5 р:И 07 


Хвпо-Лйігогрйфін Товариществе- И, і), Яушперепъ и ігм Шенѣ /■* 
Ш ЕіЯМЖЙ. вш 

родоТяО, памд. пороіп., мі.іп. арматура, наго 
ры и тртг. гв'.п матор. к ппотру 

И, С. Гузикі 

Ліеоь, Крезе 

і. ІЩ Л№ 

сы, Ц’ бестъ, ипміѵріітъ, клсйщ, мод^ткп, топа* 
ігщти имѣются ст міііШОіъ пыборіі. ч, 

И Я. С Фрейдянъ. 

да тикъ, т 4 . виюѣв.-'в— р» 40 І 

Зеленое 

ігыііот. кдч'п тгЛ 

„ - теЛ ррѵ..іп глотъ 

МЫЛО "’-гГ 

веЛдЁлк 

0 рсб 7 ,|-НіСір: 4^2 

Оомпоися ^ иобо.іиш. цапчобтіЛ ияг+р.-е». книга т- ледерл 

ПОЛОВОЕ ВЛЕЧЕНІЕ, 

риеыдащбй м Л р/б- 20 моп Кшічі аодаргамуь Ад[ " * ^'р'Йст * " 

Тг.орспоя. а ИІЦВИМВ, ремкіЦя ,Н'.іипіі н Журналъ ■ 1 _ 

Ш - ...... Ъяаі'тиій к - О »ііг *1 


II ^1 | ЦК ІІ'ІІШ ! * 11 »-« ыь о»"' # 

БЖ 31 ЮЛѢ 31 ПШН ЫК РОДЫ 

,',,'П |.р Т'||>П, щгуігог. къ,